Reklama
placeholder
Rejestracja
Pola i zgody oznaczone na różowo są obowiązkowe
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka pod firmą 4FUN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych (dalej zwana „Spółką”)
 2. Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email - [email protected].
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  a.) w celu świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanego „RODO”),

  b.) w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę i ewentualnie podmioty z nią współpracujące treści marketingowych w sposób i zakresie, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

  c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  d.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub w obronie przed roszczeniami w trakcie świadczenia usług drogą elektroniczną po zaprzestaniu ich świadczenia - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz 4FUN Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Pani/Pana, 

  b.) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

  c.) operatorzy pocztowi i kurierzy,

  d.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – do czasu wycofania zgody, (iii) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (4FUN Sp. z o.o., ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa) lub elektronicznej (wiadomość email na adres [email protected]).
 9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) i pkt. 3 lit. b) powyżej ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 11. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną.
2022 4FUN sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama