News

Regulamin serwisu internetowego www. 4fun.tv

Regulamin serwisu internetowego www. 4fun.tv

 

Regulamin serwisu internetowego www. 4fun.tv

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i zakres odpowiedzialności spółki pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu świadczenia Usług.
 2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

§ 2

Definicje

 1. O ile w treści niniejszego Regulaminu nie zastrzeżono odmiennie, wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Administrator, 4fun.tv- oznacza podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 00-728) przy ul. Bobrowieckiej 1A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235128, NIP: 951-20-85-470, REGON: 0155470050.

Serwis- oznacza serwis internetowy www.4fun.tv znajdujący się pod adresem internetowym www.4fun.tv stanowiący platformę internetową, administrowaną przez 4fun.tv, na którą składa się m.in. kompleks Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Usługi – oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).

Regulamin- oznacza niniejszy regulamin.

Użytkownik – oznacza Użytkownika Zarejestrowanego oraz Użytkownika Niezarejestrowanego.

Użytkownik Niezarejestrowany- oznacza osobę fizyczną korzystająca z Serwisu w zakresie w jakim nie wymaga to zakładania Konta.

Użytkownik Zarejestrowany- oznacza osobę pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, i które mogą korzystać z usług Serwisu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych, oraz które skutecznie założyły Konto w Serwisie.

Login, Nick-oznacza indywidualną i niepowtarzalną nazwę Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie zakładania Konta w Serwisie.

Konto- oznacza miejsce w Serwisie dostępne dla danego Użytkownika Zarejestrowanego po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) za pomocą którego Użytkownik Zarejestrowany korzysta z Serwisu. Może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora.

Profil- oznacza zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika Zarejestrowanego, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika Zarejestrowanego do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie.

Prawo Autorskie – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Strona Użytkownika Zarejestrowanego - oznacza przestrzeń sieciową zlokalizowana pod indywidualnym adresem Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie w układzie„http://www.4fun.tv/uzytkownicy/profil.html”, gdzie publikowane (prezentowane) są w Serwisie informacje, dane i inne elementy opisujące osobę Użytkownika Zarejestrowanego, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny. Użytkownicy mogą za pośrednictwem Strony Użytkownika Zarejestrowanego zapoznać się z Profilem Użytkownika Zarejestrowanego.

Baza Profili- oznacza zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników Zarejestrowanych do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika Zarejestrowanego, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.

Treści - oznaczają wszelkie treści publikowane przez Użytkowników Zarejestrowanych w dowolnym formacie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne będące Utworami.

Utwór – oznacza utwór w rozumieniu art. 1 Prawa Autorskiego.

Ustawa o ochronie danych osobowych – oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).

§ 3

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usług przez 4fun.tv nie wymagających rejestracji zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu www.4fun.tv lub skorzystania przez niego z przekierowania do Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
 2. Korzystanie z niektórych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu poprzez formularz rejestracyjny. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług przez 4fun.tv na czas nieokreślony na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Korzystanie z Serwisu (w tym założenie i posiadanie Konta) jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Jeden Użytkownik Zarejestrowany nie może posiadać więcej niż jednego Konta w Serwisie.
 5. 4fun.tv może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. Z ważnych przyczyn 4fun.tv może rozwiązać umowę o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez usunięcie Konta Użytkownika Zarejestrowanego.
 6. Użytkownik Zarejestrowany może w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez usunięcie Konta. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie. Usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje, iż dalsze świadczenie Usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym jest równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika Zarejestrowanego.

 

 

§ 4

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia mającego dostęp do sieci Internet, przeglądarki Internet Explorer 7.0 lub wyższej, albo oprogramowania o podobnych parametrach. Dla poprawnego korzystania z usług video, świadczonych w Serwisie niezbędne jest posiadanie następującego oprogramowania: Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.
 2. W Serwisie wykorzystywana jest technologia „cookies”. Korzystanie z technologii „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika z jego komputera. Pliki „cookies” to pliki, które zapisywane są na dysku twardym komputera wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą Serwis, w celu utrwalania w nich informacji dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Pliki cookies sa gromadzone w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu w Serwisie) i tworzenia statystyk oglądalności Serwisu. Adres IP komputera, z którego Użytkownik korzysta wykorzystywany jest w celach tworzenia statystyk oglądalności Serwisu.

§ 5

Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Konta konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących danych: imię i nazwisko, płeć, adres email, numer telefonu.
 2. Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swych danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Administratora - listownie na jego adres korespondencyjny lub za pomocą wiadomości przesłanej z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.
 3. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych jest 4fun.tv.
 4. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby dane te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 5. Administrator może, na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

§ 6

Usługi

 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
 1. możliwość przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie,
 2. udostępnianie miejsca na serwerach 4fun.tv w celu dodawania komentarzy pod wybranymi materiałami w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez 4fun.tv w Serwisie,
 3. możliwość korzystania z forum dyskusyjnego w Serwisie polegająca na dodawaniu wpisów oraz ich wyświetlanie w Serwisie przez 4fun.tv,
 4. możliwość oceniania materiałów zamieszczonych w Serwisie,
 5. możliwość korzystania z shoutbox - czyli szybkiego czata służącego wymianie informacji na żywo pomiędzy Użytkownikami,
 6. możliwości korzystania z czatu przy strumieniu telewizji 4fun.tv na żywo,
 7. możliwość oglądania telewizji 4fun.tv na żywo za pośrednictwem zewnętrznej firmy realizującej tą usługę.
 1. Przeglądanie zasobów Serwisu (Bazy Profili, Strony Użytkowników i inne) oraz jej poszczególne Usługi, mogą być dostępne dla każdego Użytkownika, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn. Użytkownik Zarejestrowany może ograniczyć zakres dostępu wskazując w czasie rejestracji, jakie dodatkowe informacje o Użytkowniku Zarejestrowanym mogą być udostępniane innym Użytkownikom.
 2. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu Usług i przyczynach zmian.

§ 7

Użytkownicy Zarejestrowani

 1. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik Zarejestrowany zapewnia i oświadcza, iż:
 1. przyjmuje do wiadomości, że informacje składające się na Profil są dostępne nieograniczonemu kręgowi Użytkowników. Powyższe nie dotyczy następujących danych, chyba że Użytkownik wskaże te dane z wyłączeniem hasła do Konta, jako dane, które mogą być dostępne dla innych Użytkowników:
 1. adres e-mail,
 2. hasło do Konta,
 3. numer telefonu,
 1. udziela 4fun.tv nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo ani terytorialnie upoważnienia na rozpowszechnianie swojego wizerunku w przekazywanych do Serwisu Treściach poprzez ich prezentację za pośrednictwem Serwisu. Powyższa licencja uprawnia 4fun.tv do publikacji wizerunku Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie.
 1. Udostępniając Treści Użytkownik Zarejestrowany:
 1. oświadcza, że dysponuje stosownymi uprawnieniami oraz zgodami wymaganymi obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności majątkowymi prawami autorskimi oraz prawem do wykorzystania wizerunku) do tego, aby Treści mogły zostać udostępnione na łamach Serwisu,
 2. zapewnia i gwarantuje, że opublikowanie Treści w Serwisie nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności praw własności intelektualnej, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku,
 3. oświadcza i gwarantuje, że posiada zgodę wszystkich osób występujących w zamieszczonym video na utrwalanie i nadanie ich wizerunków (bądź podobizn) w zakresie określonym w § 8 niniejszego Regulaminu,
 4. wyraża zgodę na oznaczanie Treści przez Administratora za pomocą Nick’a podanego w procesie rejestracji,
 5. w przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do 4fun.tv, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do rozpowszechnionych danych, informacji, wizerunku lub Treści, Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje zwolnić 4fun.tv od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie (m.in. poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń woli lub uczestnictwo w toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych).

§ 8

Licencja

 1. Użytkownik Zarejestrowany, w przypadku gdy korzystanie z Usług umożliwiać będzie przesyłanie do Serwisu Treści stanowiących Utwory, z chwilą zamieszczenia Utworów w Serwisie udziela nieodpłatnej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na ich wykorzystywanie przez 4fun.tv na następujących polach eksploatacji:
 1. prawo do utrwalania i zwielokrotniania w nieograniczonej liczbie egzemplarzy:
 • na wszelkich nośnikach obrazu, dźwięku, obrazu i dźwięku dostępnych w dniu zamieszczenia Utworu w Serwisie, w tym na papierze bez względu na jego rodzaj, kliszach, taśmach, na nośnikach magnetycznych (dyskietkach itd.) i optycznych (płyty DVD, CD itp.), kartach przenośnej pamięci, na innych nośnikach umożliwiających eksploatację i montaż przy wykorzystaniu komputera, w urządzeniach mobilnych (telefon komórkowy, iphone, ipod, ipad itp.), poprzez wprowadzanie do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej komputera i do pamięci nietrwałej RAM oraz do serwerów sieci komputerowych i telekomunikacyjnych,
 • przy wykorzystaniu wszelkich technik dostępnych w dniu zamieszczenia Utworu, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej i zapisu magnetycznego oraz technik stosowanych do przepisania dokonanych utrwaleń na inną technikę/ system/ rodzaj zapisu dla celów emisyjnych lub wymiany nośników,
 1. prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu wytworzonych przez 4fun.tv (lub osobę trzecią na zamówienie 4fun.tv) egzemplarzy bez względu na formę i technikę ich utrwalenia oraz zwielokrotnienia, a także - na zastosowany nośnik materialny,
 2. prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania,
 3. prawo wielokrotnego nadawania i reemitowania elektronicznie, analogowo, cyfrowo, satelitarnie w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub przewodowy; w tym w ramach sieci kablowych, tzw. platform cyfrowych; dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji (TV on demand; pay per view; w zamkniętych sieciach itp.); w tym również prawo na nadawanie w programach 4fun.tv, Rebel.tv,
 4. prawo do odpłatnego i nieodpłatnego rozpowszechniania sygnału HDTV (wysokiej rozdzielczości) w obiektach zamkniętych,
 5. prawo do pakietowej transmisji danych za pośrednictwem sieci teleinformatycznych i telefonicznych; w sieci kablowej albo bezprzewodowej; poprzez urządzenia mobilne; za pomocą protokołu IP, w technologii videostreaming,
 6. prawo do odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania po uprzednim wprowadzeniu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sieci LAN, systemów komunikacji bezprzewodowej (bluetooth), bezprzewodowych sieci radiowych (WIFI itp.) sieci i urządzeń telekomunikacyjnych telefonii 2G (GSM) i 3G (UMTS) oraz na portalach i stronach internetowych (także w formie dzwonków i tapet) dla powszechnego odbioru użytkowników tych sieci w wybranym przez nich miejscu i czasie,
 7. prawo do innego publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 8. wykorzystywanie w celach promocji i reklamy.
 1. 4fun.tv jest uprawniony do udzielania sublicencji.

§ 9

Odpowiedzialność Użytkownika Zarejestrowanego

 1. Użytkownik Zarejestrowany zamieszcza Treści wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Administrator nie ma obowiązku monitorowania Treści zamieszczanych przez Użytkowników Zarejestrowanych w Serwisie.
 3. Administrator jest uprawniony do niezwłocznego usuwania z Serwisu Treści oraz zablokowania Konta lub poszczególnych usług Serwisu (Stronę Użytkownika Zarejestrowanego lub możliwość dokonywania wpisów do komentarzy/forum i inne), które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności prawa osób trzecich (prawa autorskie, prawo do ochrony wizerunku oraz inne prawa) lub stanowią naruszenie zakazu ustanowionego w ust. 5 poniżej.
 4. Administrator może usunąć Konto bez uprzedniego ostrzeżenia, jeżeli stwierdzi, że Użytkownik Zarejestrowany narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności zamieszcza w Serwisie Treści o charakterze wskazanym w ust. 5 poniżej.
 5. Niedozwolone jest publikowanie w Serwisie:
 1. wulgaryzmów
 2. treści pornograficznych,
 3. reklam,
 4. spamu i rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej,
 5. pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter Utworu, chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu,
 6. Treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,
 7. Treści naruszających godność lub dobra osobiste osób trzecich,
 8. Treści naruszających dobre obyczaje lub normy moralne, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja).
 1. 4fun.tv zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną Prawa Autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i Treści umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

§ 10

Odpowiedzialność 4fun.tv

 1. 4fun.tv nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. Treści zamieszczane przez Użytkowników Zarejestrowanych w Serwisie,
 2. Treści zamieszczane przez Użytkowników nie Zarejestrowanych w Serwisie,
 3. aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w Serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników,
 4. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, a w szczególności przerwy zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora lub z przyczyn technicznych jak konserwacja, wymiana sprzętu oraz na skutek siły wyższej,
 5. utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, wadliwym działaniem sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich,
 6. jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu,
 7. treści reklamowe zamieszczane w Serwisie w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich,
 8. korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 9. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika Zarejestrowanego,
 10. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
 11. wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika Zarejestrowanego w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych Usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami.
 1. 4fun.tv zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu jej ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

§ 11

Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez 4fun.tv w każdym czasie bez podawania przyczyn. Zmiany będą udostępniane za pośrednictwem Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Użytkownik powinien się zapoznać ze zmianami w Regulaminie niezwłocznie po ukazaniu się stosownej informacji w Serwisie. Zalogowanie się przez Użytkownika Zarejestrowanego na Konto po ogłoszeniu informacji o zmianie Regulaminu będzie stanowiło akceptację zmiany Regulaminu.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik Zarejestrowany powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
 4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika Zarejestrowanego.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. 4fun.tv zastrzega sobie prawo do wysyłania na Konta komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz informacji o 4fun.tv, w szczególności ofert handlowych 4fun.tv oraz osób trzecich.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 3. Użytkownik może składać Administratorowi reklamacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu poprzez przesłanie wiadomości z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.
 4. Administrator będzie rozpatrywał reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wskazywanej nieprawidłowości oraz okres, w którym wystąpiła. Administrator prześle odpowiedź na zgłoszona reklamacje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (bądź adres poczty elektronicznej, który został wykorzystany przez Użytkownika do zgłoszenia reklamacji).
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług i/lub Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.
 6. Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora poprzez przesłanie wiadomości z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.
 7. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy kierować do Administratora Serwisu poprzez przesłanie wiadomości z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.
 8. Regulamin niniejszy oraz wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.
Zobacz też
Komentarze : 0
Aby dodać komentarz Zaloguj
Materiały do pobrania Dostępność kanałów Kontakt Regulaminy konkursów Logotypy 4FUN Prywatność Obowiązek informacyjny Regulamin serwisu
FCBBridge2fun Screen Network naEKRANIE
2020 4FUN sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.