Reklama
placeholder
News

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 4FUN.TV i 4FUNKIDS.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 4FUN.TV i 4FUNKIDS.pl
Reklama
Reklama
placeholder

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 4FUN.TV i 4FUNKIDS.pl

 

§1.    DEFINICJE
1.    Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojęcia wymienione poniżej zostały napisane z dużej litery, bez względu na to czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy mnogiej, pojęciom tym nadaje się znaczenie określone poniżej:
a)    „Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy; 
b)    „Hasło” – ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, niezbędny do zalogowania się przez Użytkownika do Konta.
c)    „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1740).
d)    „Konkurs” – zorganizowana przez Usługodawcę i/lub podmiot z nim współpracujący akcja promocyjna w ramach Serwisu, w której uczestnictwo jest dobrowolne. Konkurs polega na wyznaczeniu określonego zadania do wykonania w wyniku czego zostaną wyłonieni laureaci/zwycięzcy. Zasady i warunki organizacji poszczególnych Konkursów określone są w odrębnych dokumentach, które zarejestrowany oraz zalogowany do zasobów Serwisu Użytkownik biorący udział w Konkursie ma obowiązek zaakceptować przed przystąpieniem do uczestnictwa w takim Konkursie. 
e)    „Konsument” - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę o świadczenie Usług,  niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze.
f)    „Konto” (Profil) – zasoby teleinformatyczne dedykowane Użytkownikowi w ramach Serwisu, do których Użytkownik uzyskuje dostęp w ramach Rejestracji w Serwisie oraz po każdorazowym Logowaniu.
g)    „Logowanie” – uwierzytelnienie Użytkownika w Serwisie poprzez podanie adresu e-mail i Hasła wskazanych przy Rejestracji w celu uzyskania dostępu do Konta.
h)    „Polityka Prywatności” – informacje o przetwarzaniu przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników oraz wykorzystywaniu plików cookie w ramach Serwisu, dostępne pod adresem: https://4fun.tv/polityka-prywatnosci.
i)    „Regulamin” – niniejszy regulamin serwisu internetowego 4FUN.TV oraz serwisu internetowego 4funkids.pl, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
j)    „Rejestracja” – jednorazowa czynność dokonywana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta i uzyskania możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym składania Zamówień.
k)    „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
l)    „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem domenowym https://4fun.tv oraz adresem domenowym http://4funkids.pl.
m)    „Treści” – treści tekstowe zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników posiadających Konto w postaci komentarzy w przestrzeni do tego dedykowanej w Serwisie.
n)    „Usługa” – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
o)    „Usługodawca” – 4FUN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615592, posługująca się nadanym numer NIP: 5213732971 oraz numerem REGON: 364331189, o kapitale zakładowym w wysokości 125.000,00  złotych, będąca usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy, która świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu.
p)    „Ustawa” - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
q)    „Użytkownik” – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.


§2.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
2.    Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z Usług określonych w Regulaminie.
3.    Kontakt z Usługodawcą w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczeniem Usług jest możliwy w Dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00, w następujący sposób:
a)    poprzez adres e-mail: [email protected]
b)    poprzez adres e-mail: [email protected], w przypadku kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników,
c)    korespondencyjnie na adres: 4FUN sp. z o.o., ul. Fabryczna 5/5A, 00-446 Warszawa.
4.    W Serwisie mogą być przeprowadzane przez Usługodawcę akcje promocyjne i Konkursy. Zasady akcji promocyjnych oraz Konkursów są określane odrębnie i zamieszczane w Serwisie. Zarejestrowany oraz zalogowany do zasobów Serwisu Użytkownik, który zamierza skorzystać z powyższych akcji promocyjnych lub uczestniczyć w Konkursach powinien zaakceptować dotyczące ich warunki uczestnictwa. W Konkursach oraz akcjach promocyjnych mogą brać udział jedynie Użytkownicy, który dokonali Rejestracji oraz zalogowali się, w momencie przystępowania do danego Konkursu lub akcji promocyjnej, do zasobów Serwisu w postaci Konta (Profilu).
5.    Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do logo 4FUN.TV, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Usługodawcy.


§3.    WARUNKI TECHNICZNE
1.    Prawidłowe korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem, że sprzęt oraz system teleinformatyczny Użytkownika spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
a)    urządzenie takie jak komputer osobisty, tablet, smartfon z dostępem do sieci Internet,
b)    zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) z włączoną obsługą JavaScript i SSL,
c)    minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
2.    Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną jest związane z ryzykiem i może grozić przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym danych osobowych, przez nieuprawnione osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, np. 
programy antywirusowe lub chroniące identyfikację Użytkownika w sieci Internet.
3.    Usługodawca uprawniony jest do dokonywania czasowych wyłączeń Serwisu oraz przerw w świadczeniu Usługi w zakresie uzasadnionym względami bezpieczeństwa informatycznego, a także przeprowadzeniem planowanych konserwacji, napraw, instalacji nowych wersji programów komputerowych i konfiguracji systemu informatycznego pod warunkiem, że nie pozbawią one Użytkownika jego praw nabytych. Usługodawca dokłada starań dla dokonywania czasowych wyłączeń systemu informatycznego dla celów planowanych konserwacji, napraw, instalacji nowych wersji programów komputerowych i konfiguracji systemu informatycznego w godzinach 18.00-8.00 lub w dni inne niż Dni robocze. O planowanych przerwach w dostępności Serwisu Usługodawca powiadomi za pomocą komunikatu w Serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem.
4.    Usługodawca informuje, że Serwis może być również czasowo niedostępny w przypadku nieprawidłowości w działaniu systemu informatycznego. W takim przypadku Usługodawca dokłada starań, aby niezwłocznie przywrócić jego niezbędną sprawność. 
5.    Użytkownik jest uprawniony do zgłaszania Usługodawcy awarii Serwisu za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w § 2 ust. 4 Regulaminu.
6.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi, a także do których powstania Usługodawca w żadnym stopniu się nie przyczynił.
7.    Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i powtrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.
8.    Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z normami społecznymi i obyczajowymi oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.


§4.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca – 4FUN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa. Kontakt z Usługodawcą w sprawach dotyczących danych osobowych możliwy jest poprzez e-mail na adres: [email protected] lub na adres jego siedziby.
2.    W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, Usługodawca przetwarza dane osobowe, a także informacje o aktywności Użytkowników w Serwisie w sposób określony szczegółowo w Polityce Prywatności. Dokument ten określa także zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników, wskazuje uprawnienia osób, których dane dotyczą, a także zasady, na jakich dane osobowe są udostępniane osobom trzecim.
3.    Usługodawca może wykorzystywać pliki cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Zasady wykorzystywania plików cookie w Serwisie przez Usługodawcę zostały określone w Polityce Prywatności https://4fun.tv/polityka-prywatnosci.


§5.    ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
1.    Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:
a)    umożliwienia Użytkownikom zapoznania się z treściami zamieszczonymi w Serwisie przez Usługodawcę,
b)    umożliwienia założenia Konta w Serwisie,
c)    zapewnienia dostępu do Konta,
d)    oddawania głosów w ramach prowadzonych przez Usługodawcę list przebojów w telewizyjnych programach muzycznych nadawanych przez Usługodawcę,
e)    udział w Konkursach oraz akcjach promocyjnych organizowanych przez Usługodawcę.
2.    Korzystanie przez Użytkownika z Usług jest bezpłatne.
3.    Warunkiem korzystania z Usług, o których mowa w ust. 1 lit. c), d) oraz e) i f) powyżej, jest dokonanie przez Użytkownika Rejestracji i każdorazowego Logowania.


§6.    REJESTRACJA
1.    Rejestracja jest możliwa po naciśnięciu przycisku „Zarejestruj” lub analogicznego w Serwisie.
2.    W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje następujących czynności:
a)    wypełnienie interaktywnego formularza dostępnego pod adresem https://apps.4fun.tv/register poprzez podanie prawdziwych i poprawnych danych, obejmujących imię i nazwisko oraz adres email
b)    ustanowienie Hasła,
c)    potwierdzenia przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje postanowienia w nim zawarte.
3.    Po dokonaniu skutecznej Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu adresu e-mail podanego podczas Rejestracji oraz Hasła. Dane podane podczas Rejestracji mogą zostać zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu się na Konto.
4.    W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z usługi Konta Użytkownik zobowiązany jest do:
a)    podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,
b)    aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych; aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta,
c)    zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.
5.    Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.
6.    Osoby poniżej 18 roku życia i powyżej 13 roku życia powinny posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na dokonanie Rejestracji, założenie Konta oraz uczestnictwo w jakichkolwiek Konkursach i akcjach promocyjnych. Usługodawca jest uprawniony zażądać potwierdzenia udzielenia takiej zgody przed rozpoczęciem świadczenia na rzecz takiej osoby jakichkolwiek Usług oraz dopuszczeniem do uczestnictwa w Konkursach oraz akcjach promocyjnych.


§7.    LICENCJA NA KORZYSTANIE Z TREŚCI
1.    Z chwilą opublikowania w Serwisie Treści spełniającej cechy utworu określone w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji z prawem sublicencji na korzystanie 
z Treści w zakresie niezbędnym dla świadczenia Usługi  na następujących polach eksploatacji:
a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Treści w całości lub w części techniką cyfrową, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c)    w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne udostępnianie Treści w sposób umożliwiający dostęp do nich w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców, w szczególności za pomocą Serwisu lub aplikacji mobilnej (jeżeli są dostępne). 
2.    W zakresie udzielonej licencji Użytkownik zezwala ponadto na rozpowszechnianie Treści bez oznaczenia autorstwa.
3.    Licencja udzielana jest na okres 5 (pięciu) lat, po którego upływie przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Usługodawcę lub Użytkownika. 
4.    Z tytułu udzielenia zezwolenia (licencji) na wszystkich polach eksploatacji objętych licencją Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie od Usługodawcy.


§8.    TREŚCI NIEDOZWOLONE
1.    W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie przez Użytkownika Treści:
a)    obscenicznych lub wulgarnych,
b)    nawołujących do nienawiści, w szczególności z uwagi na wyznanie lub bezwyznaniowość, rasę, narodowość, orientację seksualną,
c)    propagujących ideologie totalitarne, apartheidu lub kwestionujące powszechnie przyjętą prawdę historyczną,
d)    o charakterze erotycznym lub z innych powodów nieodpowiednich dla osób poniżej 18 roku życia,
e)    godzących w dobra osobiste osób trzecich, a także naruszających prywatność lub inne prawnie chronione interesy takich osób trzecich, w tym zawierające wizerunek takich osób trzecich, chyba osoba na nim przedstawiona udzieliła zezwolenia lub zgodnie 
z przepisami prawa zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku danej osoby nie jest wymagane,
f)    naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne,
g)    promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych,
h)    stanowiących reklamę, promocję lub inną formę komunikacji marketingowej podmiotów trzecich,
i)    stanowiących antyreklamę Usługodawcy lub naruszających dobre imię lub inne dobra osobiste Usługodawcy,
j)    w inny sposób naruszających obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.
2.    Usługodawca podejmuje działania mające na celu usunięcie naruszeń niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia przez Użytkowników i osoby trzecie o naruszeniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu lub zasad współżycia społecznego. Zgłoszenia należy kierować do Usługodawcy pocztą elektroniczną (wiadomość email) bądź listownie w każdym przypadku niezgodnego z prawem lub sprzecznego z Regulaminem działania, za pomocą danych wskazanych w § 2 ust. 4 Regulaminu.
3.    Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych w Serwisie Treści.
4.    Użytkownikowi zabrania się rozpowszechniania w Serwisie Treści, do których nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień niezbędnych do ich rozpowszechniania w sieci Internet.
5.    Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danej Treści niezwłocznie podejmuje działanie w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do niej. Zgodnie z obowiązującym prawem, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nim działalności, Usługodawca nie jest zobowiązany do zawiadomienia Użytkownika o zamiarze usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do takiej Treści.
6.    Usługodawca jest uprawniony do usuwania lub uniemożliwiania dostępu w Serwisie do Treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Treści zamieszczonej przez Użytkownika, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres 
e-mail zarejestrowany w Koncie.
7.    Zawiadomienie o zarzucanym naruszeniu praw własności intelektualnej powinno być umotywowane i wskazywać, na czym polegać ma naruszenie, w szczególności może zawierać następujące informacje: wskazanie utworu chronionego prawem własności intelektualnej, któremu zarzuca się naruszenie tych praw lub w przypadku, gdy jedno zawiadomienie dotyczy wielu utworów chronionych, wykaz takich utworów oraz okoliczności wskazujące na podstawy naruszenia praw wyłącznych, dane kontaktowe osoby zgłaszającej.
8.    W następstwie otrzymania zawiadomienia, zgłaszana Treść jest badana, a na ten czas dostęp do niej zostaje uniemożliwiony.
9.    Usługodawca usunie Treści naruszające prawa własności intelektualnej, w stosunku do których zarzuty są uzasadnione.


§9.    REKLAMACJE
1.    Reklamacje dotyczące Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub na adres korespondencyjny Usługodawcy: 4FUN sp. z o.o., ul. Fabryczna 5/5a, 00-446 Warszawa.
2.    Usługodawca udziela odpowiedzi na zgłoszone reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni roboczych, w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres Użytkownika podany podczas zgłaszania reklamacji.
3.    Usługodawca odpowiada za świadczone Usługi wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu.


§10.    OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1.    Zasady zawarte w Regulaminie, w tym umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Użytkownika.
2.    Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi prowadzenia Konta bez podania przyczyn w dowolnym momencie poprzez przekazanie Usługodawcy żądania usunięcia Konta w formie pisemnej, poprzez wiadomość e-mail lub poprzez samodzielne usunięcie Konta za pomocą przycisku „Usuń Konto” lub analogicznego, dostępnego w zakładce „Twoje Konto i dane” w Serwisie.
3.    Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta, w przypadku zwrócenia się do Usługodawcy z żądaniem usunięcia Konta następuje z upływem 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Użytkownika, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę na świadczenie usługi prowadzenia Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (jeden) miesiąc w przypadku zaplanowanego zakończenia działalności Usługodawcy w zakresie udostępniania danej Usługi określonej w niniejszym Regulaminie oraz z zachowaniem praw nabytych Użytkownika będącego Konsumentem.
5.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę świadczenia Usługi prowadzenia Konta ze skutkiem natychmiastowym oraz z zachowaniem praw nabytych Użytkownika będącego Konsumentem w przypadku naruszenia przez Użytkownika, w trakcie korzystania z Serwisu, przepisów obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika w ramach Serwisu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów, w tym popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Usług, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
6.    Niezależnie od innych uprawnień opisanych w Regulaminie, Usługodawca może (przy zachowaniu nabytych, w sposób zgodny z prawem i Regulaminem, praw Użytkownika będącego Konsumentem) pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usługi (blokując lub usuwając jego Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Użytkownik ingeruje w mechanizm funkcjonowania Serwisu lub Usług lub narusza ich bezpieczeństwo teleinformatyczne.
7.    Użytkownikowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni liczonych od dnia wskazanego powyżej jako moment zawarcia umowy o świadczenie Usług. Formularz odstąpienia od powyższej umowy jest dostępny tutaj. Jednocześnie Usługodawca  zastrzega, że w przypadku Usług rozpoczęcie ich świadczenia rozpoczyna się przed upływem powyższego terminu na odstąpienie od powyższej umowy.


§11.    ZMIANA REGULAMINU
1.    Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów (pod warunkiem zachowania praw nabytych Użytkownika), jakimi są:
a)    konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu 
w celu zachowania zgodności z prawem,
b)    konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu,
c)    rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu,
d)    zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,
e)    zmiana zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie,
f)    konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie,
g)    zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie,
h)    zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Serwisu,
i)    przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom.
2.    Użytkownicy posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości 
e-mail przesłanej na adres podany podczas Rejestracji, wysłanej na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Pozostali Użytkownicy zostaną poinformowani w komunikacie na stronie głównej Serwisu, widocznym na co najmniej 14 (czternaście) dni przez wejściem w życie nowego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zawiera wskazanie daty, z jaką nowy Regulamin wchodzi w życie oraz treść zmienionego Regulaminu.
3.    Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Użytkownika, który nie wypowie umowy o prowadzenie Konta w Serwisie (nie zrezygnuje z Konta na zasadach określonych 
w Regulaminie) przed datą wskazaną w powiadomieniu o zmianie jako data wejścia zmienionego Regulaminu w życie.


§12.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
2.    Usługodawca nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń) dotyczących umów zawieranych w ramach Serwisu i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania takich sporów z Konsumentami, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3.    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ODR (ang. online dispute resolution), stanowiąca punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych ww. rozporządzeniem. Platforma ODR służy do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, w których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej. Usługodawca informuje jednakże, że nie zobowiązuje się do korzystania 
z powyższej platformy ODR w związku z umowami zawieranymi w ramach Serwisu, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
4.    Usługodawca informuje, że Użytkownik będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc 
w sprawie sporu między nim, a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
5.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca może kierować do niego powiadomienia bezpośrednio związane z Usługami, z których Użytkownik korzysta w ramach Serwisu, 
w szczególności o zmianie Regulaminu.
6.    Usługodawca może udostępnić Serwis również za pomocą innych kanałów dostępu (np. jako aplikacja mobilna), określając zarazem szczególne warunki korzystania z takich kanałów dostępu.
7.    Czasowe zawieszenie funkcjonalności Serwisu nie oznacza woli rozwiązania przez Usługodawcę umów z Użytkownikami.
8.    Aktualna treść Regulaminu w języku polskim jest publikowana pod adresem https://4fun.tv/news/regulamin-serwisu-4fun-tv w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 
9.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2022 roku.

Reklama
placeholder
Zobacz też
2022 4FUN sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama