Reklama
placeholder
Regulaminy

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj zestaw kosmetyków od Avon”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „POLUJ NA EDA SHEERANA” (dalej zwany „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).
 3. Fundatorem Nagród (zdefiniowanych poniżej) w Konkursie jest Organizator. 
 4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Organizator Konkursu.
 5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.4fun.tv.
 6. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem Konkursu”). 
 7. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest skuteczne zgłoszenie do udziału w Konkursie w sposób określony w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 
 8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym jego warunki. 
 10. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email Organizatora Konkursu: [email protected]
 11. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 12. Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 380).
 13. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
 14. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: Messengera 4FUN.TV na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.messenger.com/t/4FUN.TV).Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 15. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora Konkursu o każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres email: [email protected].
 16. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody (zdefiniowanej poniżej), nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 17. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny osób należących do wszystkich w/w kategorii. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 18. Konkurs trwa od dnia 13 lipca 2018 roku od godziny 9:00 do dnia 30 lipca 2018 roku do godziny 10:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”). 
 19. Czas dokonywania zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 13 lipca 2018 roku od godziny 9:00 do dnia 30 lipca 2018 roku do godziny 9:00 roku (dalej „Czas zgłoszeń do Konkursu”).

§ 2. Warunki techniczne związane z udziałem w Konkursie

 1. Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz adresu email. Dla poprawnego funkcjonowania Strony Konkursowej wymagana jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Starsze od aktualnych wersji wersje przeglądarek, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.
 2. W przypadku korzystania przez Uczestnika Konkursu z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Strona Konkursowa może nie być dostępna.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z jego wizerunku, w tym na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie w materiałach promocyjnych i marketingowych, na stronach internetowych i Facebooku Organizatora.
 4. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie sprzętu i usług wymaganych do uzyskania dostępu do Strony Konkursowej oraz za uiszczanie opłat związanych z powyższym.
 5. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych związanych z serwerem, skutkującym unieruchomieniem łącza przez okres nie dłuższy niż 4 godziny (w godzinach 1:00 – 6:00). 
 7. Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (zwanym w niniejszym Regulaminie „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru zgłoszenia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia kolejności zgłoszenia do Konkursu.

§ 3. Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatami Konkursu”), Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej zwaną „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 (dwie) osoby delegowane przez Organizatora Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna laureatom Konkursu Nagrody.
 3. Przy podejmowaniu decyzji członkowie Komisji Konkursowej kierują się kryterium subiektywnie postrzeganej kreatywności i oryginalności Pracy konkursowej (zdefiniowanej poniżej).

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Zgłoszeń do Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
  1. Zgłosić się do zabawy przez Messengera 4FUN.TV na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.messenger.com/t/4FUN.TV)
  2. wysłać zdjęcie za pośrednictwem: Messengera 4FUN.TV na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.messenger.com/t/4FUN.TV) oraz napisać zgłoszenie konkursowe, polegające na opisaniu, „dlaczego dziewczyny powinny trzymać się razem” (dalej zwane „Pracą konkursową”) 
  3. zaakceptować Regulamin, oraz
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu podanych przez Uczestnika Konkursu w Formularzu Konkursowym w celu uczestnictwa w Konkursie, w tym wydania Nagrody, oraz
  5. wyrazić zgodę na używanie przez Organizatora Konkursu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których użytkownikiem jest Uczestnik (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, w tym smartfony, tablety, komputery), dla celów przekazania bezpłatnej informacji zwrotnej o Nagrodzie wygranej w Konkursie na adres e-mail oraz numer telefonu, który Uczestnik Konkursu podał w zgłoszeniu do Konkursu, oraz
  6. zaakceptować treść oświadczenia dotyczącego (i) prawa Uczestnika Konkursu do korzystania oraz rozporządzania Pracą konkursową zgłoszoną do Konkursu, oraz (ii) posiadania przez Uczestnika Konkursu zgody na rozpowszechnienie przez Organizatora Konkursu wizerunków osób, które zostały utrwalone na zgłoszonej do Konkursu Pracy konkursowej poprzez publiczne udostępnienie Pracy konkursowej na Stronie Konkursowej lub na funpageu 4fun.tv na portalu społecznościowym  „Facebook” oraz (iii) udzielenia licencji Organizatorowi Konkursu na korzystanie z Pracy konkursowej w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Informacje na temat czynności, jakie Uczestnik Konkursu musi wykonać, aby otrzymać Nagrodę dostępne są na Stronie Konkursowej. 

§ 5.

Prace konkursowe

 1. Zgłoszone do Konkursu Prace konkursowe, będą udostępniane publicznie poprzez zamieszczenie ich przez Organizatora Konkursu na stronie głównej www.4fun.tv oraz na funpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym„Facebook”.
 2. Zgłoszona Praca konkursowa do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace konkursowe wolne od wad prawnych.

§ 6 Nagrody w Konkursie

 1. Organizator Konkursu przyzna 3 (trzy) nagrody Każdą Nagrodę stanowią 2 zestawy kosmetyków (każda nagroda zwana jest „Nagrodą”). 
  1. Każda Nagroda w konkursie to 2 zestawy kosmetyków, składający się z kilkunastu kosmetyków do twarzy i ciała marki AVON.
 2. Laureaci Konkursu, w stosunku do których zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek pobrania od laureata Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.

§ 7. Zasady przyznawania i wydawania Nagród

 1. Laureaci Konkursu, którym przyznane zostaną Nagrody, zostaną wyłonieni w następujących terminach:
  1. 16.07.2018 roku,
  2. 23.07.2018 roku,
  3. 30.07.2018 roku,
 2. Wyboru laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa. Przy wyborze najlepszych Pracy konkursowej Komisja Konkursowa będzie kierowała się takimi kryteriami jak: oryginalność i kreatywność. 
 3. Organizator Konkursu zawiadomi laureata Konkursu o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość prywatną na Facebooku 4fun.tv. Laureat zobowiązany będzie do przesłania wszystkich wymaganych przez Organizatora informacji drogą elektroniczną na adres mailowy [email protected] w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty przesłania informacji na Facebooku 4fun.tv. Brak odpowiedzi na adres mailowy [email protected] w wyżej podanym terminie skutkuje przekazaniem Nagrody kolejnemu Laureatowi.
 4. Warunkiem otrzymania Nagrody przez laureata Konkursu jest: 
  1. udostępnienie Organizatorowi Konkursu danych koniecznych do wydania Nagrody; w przypadku nieudostępnienia tych danych w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie, prawo do otrzymania Nagrody wygasa,
 5. Nagroda zostanie wysłana laureatom, w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych. 
 6. Nie odebranie Nagrody w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki, powoduje przepadnięcie Nagrody. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Konkursu. 
 7. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego laureata Konkursu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez laureata Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z laureatem Konkursu lub odebranie przez niego Nagrody.
 10. O szczegółach odbioru Nagrody laureat Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora Konkursu drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.


§ 8.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Udzielenie licencji na korzystanie z utworów udostępnionych Organizatorowi Konkursu

 1. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, iż: 
  1. przysługują jemu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Prac konkursowych stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 20016 r. poz. 666.), udostępnionych Organizatorowi Konkursu oraz, że wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony w Pracach konkursowych wyrażają zgodę na ich rozpowszechnianie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz
  2. wyraża zgodę na opublikowanie Pracy konkursowej na: (i) Stronie Konkursowej oraz na funpageu 4fun.tv na portalu społecznościowym „Facebook” u w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu.
 2. Z chwilą udostępnienia Pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu zgody na rozpowszechnianie wizerunków osób utrwalonych w Pracach konkursowych poprzez publiczne udostępnienie Prac konkursowych w sposób określony w ust. 1 lit. b) powyżej.
 3. Z chwilą udostępnienia Organizatorowi Konkursu Pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu w odniesieniu do Prac konkursowych które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na okres 5 (pięciu) lat, uprawniającej Organizatora Konkursu do korzystania z utworów na następujących polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką oraz (ii) publiczne udostępnienie utworu na Stronie Konkursowej oraz na fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym „Facebook”. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na dokonanie przez Organizatora Konkursu wszystkich czynności koniecznych dla udostępnienia Pracy konkursowej, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu oraz obróbkę redakcyjną lub komputerową. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują autorskie prawa osobiste do Prac konkursowych, nie będą wykonywały praw autorskich osobistych do Prac konkursowych w stosunku do Organizatora. 
 4. Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu zgłoszenia do Konkursu Prac konkursowych oraz z tytułu korzystania z nich oraz ich publicznego udostępniania przez Organizatora Konkursu w sposób określony w Regulaminie. 

§ 9.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym na adres ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, z dopiskiem „Wygraj zestaw kosmetyków od Avon” lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]. w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż do dnia 7 sierpnia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym na adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, bądź w formie wiadomości email, w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną.

§ 10.

Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości.
 2. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym opublikowania informacji o laureatach Konkursu, wydania nagród laureatom Konkursu, opublikowania Prac konkursowych nagrodzonych w Konkursie i rozpoznania reklamacji.
 3. Dla realizacji celu, o których mowa w ust. 1 przetwarzane są następujące dane osobowe (dane obligatoryjne): imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, upublicznianie imienia i nazwiska laureata Konkursu na Stronie Konkursowej, na fanpageu Organizatora Konkursu na portalu społecznościowym Facebook, w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu.
 4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Organizatora Konkursu oraz spółek z grupy kapitałowej „4fun Media S.A.” lub w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Organizator Konkursu przetwarzać będzie następujące dane osobowe Uczestników Konkursu: imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu.
 5. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.
 6. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Organizatora Konkursu w godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Organizatora Konkursu, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail Organizatora Konkursu: [email protected] , wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
 7. W przypadku zmiany danych osobowych lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do ich aktualizacji w sposób wskazany w ust. 5 powyżej.
 8. Wyrażam zgodę na rzecz 4fun Media S.A. z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A (dalej „Spółka) na rozpowszechnianie m.in. za pośrednictwem sieci Internet mojego imienia i nazwiska w celu poinformowania przez Spółkę o fakcie bycia laureatem konkursu „POLUJ NA EDA SHEERANA”. Powyższa zgoda udzielana jest nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Mam prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, a także przeniesienia danych osobowych do innego administratora.

§ 11.

Wykluczenie z udziału w Konkursie

 1. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku:
  1. jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm Strony Konkursowej,
  2. wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs,
  3. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych, 
  4. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu.
 2. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile Organizator Konkursu ustali dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody przyczyny wykluczenia wskazanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący laureatem Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany Organizatorowi Konkursu oraz przyczynach wykluczenia.

§ 12.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.REGULAMIN KORZYSTANIAZ GIFBUDKI 4FUN


§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Urządzenia występującego pod nazwą „GIFBUDKA 4FUN” (dalej zwany „Urządzeniem”).

Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.4fun.tv.


§ 2 Definicje 

 1. Organizator - spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości. 
 2. Regulamin - niniejszy regulamin, zgodny z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). 
 3. Usługodawca - świadczący usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą jest Organizator. 
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z GIFBUDKI 4 FUN.
 5. Użytkowanie - wykonanie czynności polegającej na serii zdjęć (w tym utrwalenie swojego wizerunku oraz wizerunku osób pozujących) za pomocą GIFBUDKI. 
 6. Praca – GIF wykonany przez Użytkownika za pomocą Urządzenia. 


§ 3 Warunki  i zasady korzystania 

 1. Korzystanie z Urządzenia jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 3. Z urządzenia można korzystać podczas siedmiu eventów:

  KRYNICA MORSKA 07.07.-08.07.2018 – Słoneczna Stacja

  OLSZTYN 14.07.-15.07.2018– Słoneczna Stacja

  ŁEBA 21.07.-22.07.2018– Słoneczna Stacja

  USTKA 28.07.-29.07.2018– Słoneczna Stacja

  KOŁOBRZEG 04.08.-05.08.2018– Słoneczna Stacja

  ŚWINOUJŚCIE 11.08.-12.08.2018– Słoneczna Stacja

  MIĘDZYZDROJE 18.08.-19.08.2018– Słoneczna Stacja

 4. Aby nagrać i wysłać Pracę poprzez Urządzenie należy postępować według instrukcji wyświetlanej na ekranie urządzenia.
 5. Prace prawidłowo wykonane i zapisane będą mogły być przesłane na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. 
 6. Za szkody wyrządzone wskutek nieprawidłowego użytkowania Urządzenia przez Użytkownika odpowiada Użytkownik. 
 7. Organizator nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Usługi będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw zwłaszcza z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
 8. GIFBUDKA jest urządzeniem elektrycznym. Należy zachować związane z tym środki ostrożności, w szczególności nie należy Urządzenia otwierać, przesuwać, popychać, ani się o nią opierać. 
 9. Przed skorzystaniem z GIFBUDKI należy odstawić jedzenie i napoje. 
 10. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich ponoszą ich opiekunowie. 


§ 4 Zasady korzystania z Urządzenia

 1. Aby nagrać i wysłać Pracę poprzez Urządzenie należy postępować według instrukcji wyświetlanej na ekranie urządzenia.
 2. W momencie wykonania Pracy należy zgodnie z instrukcją podać adres mailowy, na który Praca ma być przesłana. 
 3. Korzystanie z GIFBUDKI wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację i udostępnianie swojego wizerunku
 4. Dla celów związanych z realizacją usługi (przesyłanie, udostępnianie) Prace w formie elektronicznej będą przechowywane przez okres 30 dni. 
 5. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. 


§ 5 Prace 

 1. Praca nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.

§ 6 Udzielenie licencji na korzystanie z utworów udostępnionych Organizatorowi 

 1. Korzystając z Urządzenia na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Użytkownik Urządzenia oświadcza, iż przysługują Użytkownikowi wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Prac stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 20016 r. poz. 666.), udostępnionych Organizatorowi oraz, że wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony w Pracach wyrażają zgodę na ich przetwarzanie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na ich usunięcie po 30 dniach od dnia wykonania Pracy. 
 2. Z chwilą udostępnienia Pracy Organizatorowi, Użytkownik udziela Organizatorowi zgody na przetwarzanie wizerunków osób utrwalonych w Pracach w celach wskazancyh w niniejszym regulaminie. 
 3. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu Prac oraz z tytułu korzystania z nich. 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z użytkowaniem Urządzenia

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości.
 2. Dla realizacji celu, o których mowa w ust. 1 przetwarzane są następujące dane osobowe (dane obligatoryjne): imię i nazwisko, adres e-mail. 
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla potrzeb uzyskania dostępu do Pracy przez Użytkownika.
 4. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Organizatora w godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Organizatora, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”. 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Używanie Urządzenia oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy regulamin dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.4fun.tv

 

 

REGULAMIN KONKURSU „POLUJ NA EDA SHEERANA”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „POLUJ NA EDA SHEERANA” (dalej zwany „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).
 3. Fundatorem Nagród (zdefiniowanych poniżej) w Konkursie jest Organizator. 
 4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Organizator Konkursu.
 5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.4fun.tv.
 6. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem Konkursu”). 
 7. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest skuteczne zgłoszenie do udziału w Konkursie w sposób określony w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 
 8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym jego warunki. 
 10. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email Organizatora Konkursu: [email protected]
 11. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 12. Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 380).
 13. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
 14. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: Messengera 4FUN.TV na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.messenger.com/t/4FUN.TV).Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 15. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora Konkursu o każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres email: [email protected].
 16. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody (zdefiniowanej poniżej), nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 17. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny osób należących do wszystkich w/w kategorii. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 18. Konkurs trwa od dnia 02 lipca 2018 roku od godziny 10:00 do dnia 15 lipca 2018 roku do godziny 23:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”). 
 19. Czas dokonywania zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 2 lipca 2018 roku od godziny 10:00 do dnia 15 lipca 2018 roku do godziny 23:00 (dalej „Czas zgłoszeń do Konkursu”).

§ 2. Warunki techniczne związane z udziałem w Konkursie

 1. Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz adresu email. Dla poprawnego funkcjonowania Strony Konkursowej wymagana jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Starsze od aktualnych wersji wersje przeglądarek, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.
 2. W przypadku korzystania przez Uczestnika Konkursu z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Strona Konkursowa może nie być dostępna.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z jego wizerunku, w tym na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie w materiałach promocyjnych i marketingowych, na stronach internetowych, Facebooku Organizatora oraz w programach telewizyjnych Organizatora.
 4. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie sprzętu i usług wymaganych do uzyskania dostępu do Strony Konkursowej oraz za uiszczanie opłat związanych z powyższym.
 5. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych związanych z serwerm, skutkującym unieruchomieniem łącza przez okres nie dłuższy niż 4 godziny (w godzinach 1:00 – 6:00). 
 7. Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (zwanym w niniejszym Regulaminie „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru zgłoszenia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia kolejności zgłoszenia do Konkursu.

§ 3. Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatami Konkursu”), Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej zwaną „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 (dwie) osoby delegowane przez Organizatora Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna laureatom Konkursu Nagrody.
 3. Przy podejmowaniu decyzji członkowie Komisji Konkursowej kierują się kryterium subiektywnie postrzeganej kreatywności i oryginalności Pracy konkursowej (zdefiniowanej poniżej).

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Zgłoszeń do Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
  1. Zgłosić się do zabawy przez Messengera 4FUN.TV na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.messenger.com/t/4FUN.TV) w trakcie trwania utworu Eda Sheerana na antenie 4FUN.TV
  2. kreatywnie odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś bawić się na koncercie Eda Sheerana na PGE Narodowym?” za pośrednictwem: Messengera 4FUN.TV na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.messenger.com/t/4FUN.TV) (dalej zwane „Pracą konkursową”) oraz
  3. zaakceptować Regulamin, oraz
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu podanych przez Uczestnika Konkursu w Formularzu Konkursowym w celu uczestnictwa w Konkursie, w tym wydania Nagrody, oraz
  5. wyrazić zgodę na używanie przez Organizatora Konkursu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których użytkownikiem jest Uczestnik (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, w tym smartfony, tablety, komputery), dla celów przekazania bezpłatnej informacji zwrotnej o Nagrodzie wygranej w Konkursie na adres e-mail oraz numer telefonu, który Uczestnik Konkursu podał w zgłoszeniu do Konkursu, oraz
  6. zaakceptować treść oświadczenia dotyczącego (i) prawa Uczestnika Konkursu do korzystania oraz rozporządzania Pracą konkursową zgłoszoną do Konkursu, oraz (ii) posiadania przez Uczestnika Konkursu zgody na rozpowszechnienie przez Organizatora Konkursu wizerunków osób, które zostały utrwalone na zgłoszonej do Konkursu Pracy konkursowej poprzez publiczne udostępnienie Pracy konkursowej na Stronie Konkursowej lub na funpageu 4fun.tv na portalu społecznościowym  „Facebook” lub w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu oraz (iii) udzielenia licencji Organizatorowi Konkursu na korzystanie z Pracy konkursowej w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Informacje na temat czynności, jakie Uczestnik Konkursu musi wykonać, aby otrzymać Nagrodę dostępne są na Stronie Konkursowej. 

§ 5.

Prace konkursowe

 1. Zgłoszone do Konkursu Prace konkursowe, będą udostępniane publicznie poprzez zamieszczenie ich przez Organizatora Konkursu na stronie głównej www.4fun.tv, na funpageu 4fun.tv na portalu społecznościowym„Facebook” oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu. 
 2. Zgłoszona Praca konkursowa do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace konkursowe wolne od wad prawnych.

§ 6 Nagrody w Konkursie

 1. Organizator Konkursu przyzna 10 (dziesięć) nagród. Każdą nagrodę stanowi 1 bilet na koncert Eda Sheerana na PGE Narodowym w Warszawie (każda nagroda zwana jest „Nagrodą”). 
  1. Każda Nagroda w konkursie „POLUJ NA EDA SHEERANA” to 1 bilet na koncert Eda Sheerana na PGE Narodowym w Warszawie (11 sierpnia 2018). Wartość nagrody wynosi 270 (słownie: dwieście siedemdziesiąt) złotych.
 2. Laureaci Konkursu, w stosunku do których zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek pobrania od laureata Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.

§ 7. Zasady przyznawania i wydawania Nagród

 1. Laureaci Konkursu, którym przyznane zostaną Nagrody, zostaną wyłonieni w następujących terminach:
  1. 03.07.2018 roku,
  2. 04.07.2018 roku,
  3. 05.07.2018 roku,
  4. 06.07.2018 roku,
  5. 09.07.2018 roku,
  6. 10.07.2018 roku, 
  7. 11.07.2018 roku, 
  8. 12.07.2018 roku, 
  9. 13.07.2018 roku, 
  10. 16.07.2018 roku,
 2. Wyboru laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa. Przy wyborze najlepszych Pracy konkursowej Komisja Konkursowa będzie kierowała się takimi kryteriami jak: oryginalność i kreatywność. 
 3. Organizator Konkursu zawiadomi laureata Konkursu o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość prywatną na Facebooku 4fun.tv. Laureat zobowiązany będzie do przesłania wszystkich wymaganych przez Organizatora informacji drogą elektroniczną na adres mailowy [email protected] w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty przesłania informacji na Facebooku 4fun.tv. Brak odpowiedzi na adres mailowy [email protected] w wyżej podanym terminie skutkuje przekazaniem Nagrody kolejnemu Laureatowi.
 4. Warunkiem otrzymania Nagrody przez laureata Konkursu jest: 
  1. udostępnienie Organizatorowi Konkursu danych koniecznych do wydania Nagrody; w przypadku nieudostępnienia tych danych w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie, prawo do otrzymania Nagrody wygasa,
 5. Nagroda zostanie przekazana w dniu koncertu, tj. 11 sierpnia 2018 roku. 
 6. Nie odebranie Nagrody w terminie 11 sierpnia 2018 oznacza wygaśnięcie prawa do otrzymania Nagrody. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Konkursu. 
 7. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego laureata Konkursu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez laureata Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z laureatem Konkursu lub odebranie przez niego Nagrody.
 10. O szczegółach odbioru Nagrody laureat Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora Konkursu drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.


§ 8.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Udzielenie licencji na korzystanie z utworów udostępnionych Organizatorowi Konkursu

 1. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, iż: 
  1. przysługują jemu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Prac konkursowych stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 20016 r. poz. 666.), udostępnionych Organizatorowi Konkursu oraz, że wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony w Pracach konkursowych wyrażają zgodę na ich rozpowszechnianie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz
  2. wyraża zgodę na opublikowanie Pracy konkursowej na: (i) Stronie Konkursowej, (ii) na funpageu 4fun.tv na portalu społecznościowym „Facebook”, oraz (iii) w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu.
 2. Z chwilą udostępnienia Pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu zgody na rozpowszechnianie wizerunków osób utrwalonych w Pracach konkursowych poprzez publiczne udostępnienie Prac konkursowych w sposób określony w ust. 1 lit. b) powyżej.
 3. Z chwilą udostępnienia Organizatorowi Konkursu Pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu w odniesieniu do Prac konkursowych które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na okres 5 (pięciu) lat, uprawniającej Organizatora Konkursu do korzystania z utworów na następujących polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką oraz (ii) publiczne udostępnienie utworu na Stronie Konkursowej, na fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym „Facebook”, oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na dokonanie przez Organizatora Konkursu wszystkich czynności koniecznych dla udostępnienia Pracy konkursowej, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu oraz obróbkę redakcyjną lub komputerową. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują autorskie prawa osobiste do Prac konkursowych, nie będą wykonywały praw autorskich osobistych do Prac konkursowych w stosunku do Organizatora. 
 4. Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu zgłoszenia do Konkursu Prac konkursowych oraz z tytułu korzystania z nich oraz ich publicznego udostępniania przez Organizatora Konkursu w sposób określony w Regulaminie. 

§ 9.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym na adres ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, z dopiskiem „POLUJ NA EDA SHEERANA” lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]. w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż do dnia 25 maja 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym na adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, bądź w formie wiadomości email, w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną.

§ 10.

Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości.
 2. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym opublikowania informacji o laureatach Konkursu, wydania nagród laureatom Konkursu, opublikowania Prac konkursowych nagrodzonych w Konkursie i rozpoznania reklamacji.
 3. Dla realizacji celu, o których mowa w ust. 1 przetwarzane są następujące dane osobowe (dane obligatoryjne): imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, upublicznianie imienia i nazwiska laureata Konkursu na Stronie Konkursowej, na fanpageu Organizatora Konkursu na portalu społecznościowym Facebook, w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu.
 4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Organizatora Konkursu oraz spółek z grupy kapitałowej „4fun Media S.A.” lub w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Organizator Konkursu przetwarzać będzie następujące dane osobowe Uczestników Konkursu: imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu.
 5. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.
 6. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Organizatora Konkursu w godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Organizatora Konkursu, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail Organizatora Konkursu: [email protected] , wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
 7. W przypadku zmiany danych osobowych lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do ich aktualizacji w sposób wskazany w ust. 5 powyżej.
 8. Wyrażam zgodę na rzecz 4fun Media S.A. z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A (dalej „Spółka) na rozpowszechnianie m.in. za pośrednictwem sieci Internet mojego imienia i nazwiska w celu poinformowania przez Spółkę o fakcie bycia laureatem konkursu „POLUJ NA EDA SHEERANA”. Powyższa zgoda udzielana jest nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Mam prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, a także przeniesienia danych osobowych do innego administratora.

§ 11.

Wykluczenie z udziału w Konkursie

 1. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku:
  1. jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm Strony Konkursowej,
  2. wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs,
  3. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych, 
  4. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu.
 2. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile Organizator Konkursu ustali dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody przyczyny wykluczenia wskazanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący laureatem Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany Organizatorowi Konkursu oraz przyczynach wykluczenia.

§ 12.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ BILETY AUDIORIVER 2018”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „WYGRAJ BILETY AUDIORIVER 2018” (dalej zwany „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).
 3. Fundatorem Nagród (zdefiniowanych poniżej) w Konkursie jest Organizator. 
 4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Organizator Konkursu.
 5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.4fun.tv.
 6. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem Konkursu”). 
 7. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest skuteczne zgłoszenie do udziału w Konkursie w sposób określony w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 
 8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym jego warunki. 
 10. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email Organizatora Konkursu: [email protected]
 11. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 12. Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 380).
 13. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
 14. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: Messengera 4FUN.TV na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.messenger.com/t/4FUN.TV). Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 15. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora Konkursu o każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres email: [email protected].
 16. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody (zdefiniowanej poniżej), nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 17. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny osób należących do wszystkich w/w kategorii. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 18. Konkurs trwa od dnia 25 czerwca 2018 roku od godziny 12:00 do dnia 9 lipca 2018 roku do godziny 16:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”). 
 19. Czas dokonywania zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 25 czerwca 2018 roku od godziny 12:00 do dnia 9 lipca 2018 roku do godziny 16:00 (dalej „Czas zgłoszeń do Konkursu”).

§ 2. Warunki techniczne związane z udziałem w Konkursie

 1. Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz adresu email. Dla poprawnego funkcjonowania Strony Konkursowej wymagana jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Starsze od aktualnych wersji wersje przeglądarek, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.
 2. W przypadku korzystania przez Uczestnika Konkursu z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Strona Konkursowa może nie być dostępna.
 3. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie sprzętu i usług wymaganych do uzyskania dostępu do Strony Konkursowej oraz za uiszczanie opłat związanych z powyższym.
 4. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych związanych z serwerem, skutkującym unieruchomieniem łącza przez okres nie dłuższy niż 4 godziny (w godzinach 1:00 – 6:00). 
 6. Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (zwanym w niniejszym Regulaminie „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru zgłoszenia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia kolejności zgłoszenia do Konkursu.

§ 3. Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatami Konkursu”), Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej zwaną „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 (dwie) osoby delegowane przez Organizatora Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna laureatom Konkursu Nagrody.
 3. Przy podejmowaniu decyzji członkowie Komisji Konkursowej kierują się kryterium subiektywnie postrzeganej kreatywności i oryginalności Pracy konkursowej (zdefiniowanej poniżej).

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Zgłoszeń do Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
  1. kreatywnie odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego właśnie Twoja ekipa będzie się najlepiej bawiła na Audioriver?” za pośrednictwem: Messengera 4FUN.TV na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.messenger.com/t/4FUN.TV) (dalej zwane „Pracą konkursową”) oraz
  2. zaakceptować Regulamin, oraz
  3. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu podanych przez Uczestnika Konkursu w Formularzu Konkursowym na Messengerze 4FUN.TV, w tym wydania Nagrody, oraz
  4. wyrazić zgodę na używanie przez Organizatora Konkursu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których użytkownikiem jest Uczestnik (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, w tym smartfony, tablety, komputery), dla celów przekazania bezpłatnej informacji zwrotnej o Nagrodzie wygranej w Konkursie na adres e-mail oraz numer telefonu, który Uczestnik Konkursu podał w zgłoszeniu do Konkursu, oraz
  5. zaakceptować treść oświadczenia dotyczącego (i) prawa Uczestnika Konkursu do korzystania oraz rozporządzania Pracą konkursową zgłoszoną do Konkursu, oraz (ii) posiadania przez Uczestnika Konkursu zgody na rozpowszechnienie przez Organizatora Konkursu wizerunków osób, które zostały utrwalone na zgłoszonej do Konkursu Pracy konkursowej poprzez publiczne udostępnienie Pracy konkursowej na Stronie Konkursowej lub na fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym„Facebook” lub w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu oraz (iii) udzielenia licencji Organizatorowi Konkursu na korzystanie z Pracy konkursowej w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Informacje na temat czynności, jakie Uczestnik Konkursu musi wykonać, aby otrzymać Nagrodę dostępne są na Stronie Konkursowej. 

§ 5. Prace konkursowe

 1. Zgłoszone do Konkursu Prace konkursowe, mogą być udostępniane publicznie poprzez zamieszczenie ich przez Organizatora Konkursu na Stronie Konkursowej, na fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym  „Facebook” oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu. 
 2. Zgłoszona Praca konkursowa do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace konkursowe wolne od wad prawnych.

§ 6 Nagrody w Konkursie

 1. Organizator Konkursu przyzna jedną nagrodę. Nagrodę stanowi sześć dwu dniowych karnetów na Audioriver 2018 (każda nagroda zwana jest „Nagrodą”). 
  1. Nagroda za 1 miejsce w konkursie „WYGRAJ BILETY NA AUDIORIVER 2018” zawiera sześć karnetów dwu dniowych na Audioriver 2018 Wartość nagrody wynosi 1.680 (słownie: tysiąc sześćset osiemdziesiąt) złotych.
 2. Laureaci Konkursu, w stosunku do których zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek pobrania od laureata Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.

§ 7. Zasady przyznawania i wydawania Nagród

 1. Laureaci Konkursu, którym przyznane zostaną Nagrody, zostaną wyłonieni w terminie 10 lipca do godziny 16:00.
 2. Wyboru laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa. Przy wyborze najlepszych Pracy konkursowej Komisja Konkursowa będzie kierowała się takimi kryteriami jak: oryginalność, kreatywność oraz poprawność.
 3. Organizator Konkursu zawiadomi laureata Konkursu o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość prywatną na Facebooku 4fun.tv lub drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu w terminie dwóch dni od daty wyłonienia laureata Konkursu w celu poinformowania go o przyznaniu Nagrody.
 4. Warunkiem otrzymania Nagrody przez laureata Konkursu jest: 
  1. udostępnienie Organizatorowi Konkursu danych koniecznych do odprowadzenia przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody w terminie 24 godzin od otrzymania przez laureata Konkursu informacji w tej sprawie od Organizatora Konkursu; w przypadku nieudostępnienia tych danych w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie, prawo do otrzymania Nagrody wygasa,
 5. Nie odebranie Nagrody w terminie 5 (pięciu) dni od próby jej doręczenia oznacza wygaśnięcie prawa do otrzymania Nagrody. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Konkursu. 
 6. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego laureata Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez laureata Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z laureatem Konkursu lub odebranie przez niego Nagrody.
 9. O szczegółach odbioru Nagrody laureat Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora Konkursu drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.

§ 8. Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Udzielenie licencji na korzystanie z utworów udostępnionych Organizatorowi Konkursu

 1. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługują jemu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Prac konkursowych stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 20016 r. poz. 666.), udostępnionych Organizatorowi Konkursu oraz, że wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony w Pracach konkursowych wyrażają zgodę na ich rozpowszechnianie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Z chwilą udostępnienia Pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu zgody na rozpowszechnianie wizerunków osób utrwalonych w Pracach konkursowych poprzez publiczne udostępnienie Prac konkursowych w sposób określony w ust. 1 lit. b) powyżej.
 3. Z chwilą udostępnienia Organizatorowi Konkursu Pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu w odniesieniu do Prac konkursowych które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na okres 5 (pięciu) lat, uprawniającej Organizatora Konkursu do korzystania z utworów na następujących polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką oraz (ii) publiczne udostępnienie utworu na Stronie Konkursowej, na fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym „Facebook”, oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na dokonanie przez Organizatora Konkursu wszystkich czynności koniecznych dla udostępnienia Pracy konkursowej, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu oraz obróbkę redakcyjną lub komputerową. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują autorskie prawa osobiste do Prac konkursowych, nie będą wykonywały praw autorskich osobistych do Prac konkursowych w stosunku do Organizatora. 
 4. Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu zgłoszenia do Konkursu Prac konkursowych oraz z tytułu korzystania z nich oraz ich publicznego udostępniania przez Organizatora Konkursu w sposób określony w Regulaminie. 

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym na adres ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, z dopiskiem „WYGRAJ BILETY NA AUDIORIVER 2018” lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]. w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż do dnia 16 lipca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym na adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, bądź w formie wiadomości email, w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną.

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości.
 2. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym opublikowania informacji o laureatach Konkursu, wydania nagród laureatom Konkursu, opublikowania Prac konkursowych nagrodzonych w Konkursie i rozpoznania reklamacji.
 3. Dla realizacji celu, o których mowa w ust. 1 przetwarzane są następujące dane osobowe (dane obligatoryjne): imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer dowodu osobistego, , adres e-mail. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, upublicznianie imienia i nazwiska laureata Konkursu na Stronie Konkursowej, na fanpage’u Organizatora Konkursu na portalu społecznościowym Facebook, w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu.
 4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Organizatora Konkursu oraz spółek z grupy kapitałowej „4fun Media S.A.” lub w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Organizator Konkursu przetwarzać będzie następujące dane osobowe Uczestników Konkursu: imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu.
 5. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.
 6. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Organizatora Konkursu w godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Organizatora Konkursu, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail Organizatora Konkursu, wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
 7. W przypadku zmiany danych osobowych lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do ich aktualizacji w sposób wskazany w ust. 5 powyżej.

§ 11. Wykluczenie z udziału w Konkursie

 1. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku:
  1. jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm Strony Konkursowej,
  2. wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs,
  3. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych, 
  4. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu.
 2. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile Organizator Konkursu ustali dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody przyczyny wykluczenia wskazanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący laureatem Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany Organizatorowi Konkursu oraz przyczynach wykluczenia.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ BILETY NA OTR II”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „WYGRAJ BILETY NA OTR II” (dalej zwany „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).
 3. Fundatorem Nagród (zdefiniowanych poniżej) w Konkursie jest Organizator. 
 4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Organizator Konkursu.
 5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.4fun.tv.
 6. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem Konkursu”). 
 7. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest skuteczne zgłoszenie do udziału w Konkursie w sposób określony w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 
 8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym jego warunki. 
 10. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email Organizatora Konkursu: [email protected]
 11. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 12. Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 380).
 13. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
 14. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: Messengera 4FUN.TV na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.messenger.com/t/4FUN.TV). Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 15. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora Konkursu o każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres email: [email protected].
 16. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody (zdefiniowanej poniżej), nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 17. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny osób należących do wszystkich w/w kategorii. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 18. Konkurs trwa od dnia 19 czerwca 2018 roku od godziny 09:00 do dnia 26 czerwca 2018 roku do godziny 09:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”). 
 19. Czas dokonywania zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 19 czerwca 2018 roku od godziny 09:00 do dnia 26 czerwca 2018 roku do godziny 09:00 (dalej „Czas zgłoszeń do Konkursu”).

§ 2. Warunki techniczne związane z udziałem w Konkursie

 1. Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz adresu email. Dla poprawnego funkcjonowania Strony Konkursowej wymagana jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Starsze od aktualnych wersji wersje przeglądarek, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.
 2. W przypadku korzystania przez Uczestnika Konkursu z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Strona Konkursowa może nie być dostępna.
 3. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie sprzętu i usług wymaganych do uzyskania dostępu do Strony Konkursowej oraz za uiszczanie opłat związanych z powyższym.
 4. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych związanych z serwerem, skutkującym unieruchomieniem łącza przez okres nie dłuższy niż 4 godziny (w godzinach 1:00 – 6:00). 
 6. Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (zwanym w niniejszym Regulaminie „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru zgłoszenia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia kolejności zgłoszenia do Konkursu.

§ 3. Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatami Konkursu”), Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej zwaną „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 (dwie) osoby delegowane przez Organizatora Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna laureatom Konkursu Nagrody.
 3. Przy podejmowaniu decyzji członkowie Komisji Konkursowej kierują się kryterium subiektywnie postrzeganej kreatywności i oryginalności Pracy konkursowej (zdefiniowanej poniżej).

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Zgłoszeń do Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
  1. kreatywnie odpowiedzieć na pytanie „Który teledysk Beyoncé wywarł na Tobie największe wrażenie i dlaczego?” za pośrednictwem: Messengera 4FUN.TV na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.messenger.com/t/4FUN.TV) (dalej zwane „Pracą konkursową”) oraz
  2. zaakceptować Regulamin, oraz
  3. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu podanych przez Uczestnika Konkursu w Formularzu Konkursowym na Messengerze 4FUN.TV, w tym wydania Nagrody, oraz
  4. wyrazić zgodę na używanie przez Organizatora Konkursu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których użytkownikiem jest Uczestnik (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, w tym smartfony, tablety, komputery), dla celów przekazania bezpłatnej informacji zwrotnej o Nagrodzie wygranej w Konkursie na adres e-mail oraz numer telefonu, który Uczestnik Konkursu podał w zgłoszeniu do Konkursu, oraz
  5. zaakceptować treść oświadczenia dotyczącego (i) prawa Uczestnika Konkursu do korzystania oraz rozporządzania Pracą konkursową zgłoszoną do Konkursu, oraz (ii) posiadania przez Uczestnika Konkursu zgody na rozpowszechnienie przez Organizatora Konkursu wizerunków osób, które zostały utrwalone na zgłoszonej do Konkursu Pracy konkursowej poprzez publiczne udostępnienie Pracy konkursowej na Stronie Konkursowej lub na fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym„Facebook” lub w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu oraz (iii) udzielenia licencji Organizatorowi Konkursu na korzystanie z Pracy konkursowej w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Informacje na temat czynności, jakie Uczestnik Konkursu musi wykonać, aby otrzymać Nagrodę dostępne są na Stronie Konkursowej. 

§ 5. Prace konkursowe

 1. Zgłoszone do Konkursu Prace konkursowe, mogą być udostępniane publicznie poprzez zamieszczenie ich przez Organizatora Konkursu na Stronie Konkursowej, na fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym  „Facebook” oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu. 
 2. Zgłoszona Praca konkursowa do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace konkursowe wolne od wad prawnych.

§ 6 Nagrody w Konkursie

 1. Organizator Konkursu przyzna 2 (dwie) nagrody. Każdą nagrodę stanową dwa bilety na koncert Beyoncé i Jay- Z, OTR II (każda nagroda zwana jest „Nagrodą”). 
  1. Nagroda za 1 miejsce w konkursie „WYGRAJ BILETY NA OTR II” na koncert Beyoncé i Jay-Z zawiera dwa bilety na miejsca stojące w sektorze GA1 L – sektor lewy. Wartość nagrody wynosi 1.100 (słownie: tysiąc sto) złotych.
  2. Nagroda za 2 miejsce w konkursie „WYGRAJ BILETY NA OTR II” na koncert Beyoncé i Jay-Z zawiera 2 bilety na miejsca siedzące w sektorze D15. Wartość nagrody wynosi 1.100 (słownie: tysiąc sto) złotych.
 2. Laureaci Konkursu, w stosunku do których zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek pobrania od laureata Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.

§ 7. Zasady przyznawania i wydawania Nagród

 1. Laureaci Konkursu, którym przyznane zostaną Nagrody, zostaną wyłonieni w terminie 26 czerwca do godziny 12:00.
 2. Wyboru laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa. Przy wyborze najlepszych Pracy konkursowej Komisja Konkursowa będzie kierowała się takimi kryteriami jak: oryginalność, kreatywność oraz poprawność.
 3. Organizator Konkursu zawiadomi laureata Konkursu o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość prywatną na Facebooku 4fun.tv lub drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu w terminie dwóch dni od daty wyłonienia laureata Konkursu w celu poinformowania go o przyznaniu Nagrody.
 4. Warunkiem otrzymania Nagrody przez laureata Konkursu jest: 
  1. udostępnienie Organizatorowi Konkursu danych koniecznych do odprowadzenia przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody w terminie 24 godzin od otrzymania przez laureata Konkursu informacji w tej sprawie od Organizatora Konkursu; w przypadku nieudostępnienia tych danych w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie, prawo do otrzymania Nagrody wygasa,
 5. Nie odebranie Nagrody w terminie 5 (pięciu) dni od próby jej doręczenia oznacza wygaśnięcie prawa do otrzymania Nagrody. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Konkursu. 
 6. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego laureata Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez laureata Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z laureatem Konkursu lub odebranie przez niego Nagrody.
 9. O szczegółach odbioru Nagrody laureat Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora Konkursu drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.

§ 8.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Udzielenie licencji na korzystanie z utworów udostępnionych Organizatorowi Konkursu

 1. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługują jemu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Prac konkursowych stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 20016 r. poz. 666.), udostępnionych Organizatorowi Konkursu oraz, że wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony w Pracach konkursowych wyrażają zgodę na ich rozpowszechnianie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Z chwilą udostępnienia Pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu zgody na rozpowszechnianie wizerunków osób utrwalonych w Pracach konkursowych poprzez publiczne udostępnienie Prac konkursowych w sposób określony w ust. 1 lit. b) powyżej.
 3. Z chwilą udostępnienia Organizatorowi Konkursu Pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu w odniesieniu do Prac konkursowych które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na okres 5 (pięciu) lat, uprawniającej Organizatora Konkursu do korzystania z utworów na następujących polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką oraz (ii) publiczne udostępnienie utworu na Stronie Konkursowej, na fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym „Facebook”, oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na dokonanie przez Organizatora Konkursu wszystkich czynności koniecznych dla udostępnienia Pracy konkursowej, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu oraz obróbkę redakcyjną lub komputerową. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują autorskie prawa osobiste do Prac konkursowych, nie będą wykonywały praw autorskich osobistych do Prac konkursowych w stosunku do Organizatora. 
 4. Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu zgłoszenia do Konkursu Prac konkursowych oraz z tytułu korzystania z nich oraz ich publicznego udostępniania przez Organizatora Konkursu w sposób określony w Regulaminie. 

§ 9.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym na adres ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, z dopiskiem „WYGRAJ BILETY OTR II” lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]. w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym na adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, bądź w formie wiadomości email, w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną.

§ 10.

Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości.
 2. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym opublikowania informacji o laureatach Konkursu, wydania nagród laureatom Konkursu, opublikowania Prac konkursowych nagrodzonych w Konkursie i rozpoznania reklamacji.
 3. Dla realizacji celu, o których mowa w ust. 1 przetwarzane są następujące dane osobowe (dane obligatoryjne): imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer dowodu osobistego, , adres e-mail. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, upublicznianie imienia i nazwiska laureata Konkursu na Stronie Konkursowej, na fanpage’u Organizatora Konkursu na portalu społecznościowym Facebook, w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu.
 4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Organizatora Konkursu oraz spółek z grupy kapitałowej „4fun Media S.A.” lub w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Organizator Konkursu przetwarzać będzie następujące dane osobowe Uczestników Konkursu: imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu.
 5. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.
 6. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Organizatora Konkursu w godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Organizatora Konkursu, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail Organizatora Konkursu, wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
 7. W przypadku zmiany danych osobowych lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do ich aktualizacji w sposób wskazany w ust. 5 powyżej.

§ 11.

Wykluczenie z udziału w Konkursie

 1. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku:
  1. jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm Strony Konkursowej,
  2. wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs,
  3. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych, 
  4. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu.
 2. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile Organizator Konkursu ustali dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody przyczyny wykluczenia wskazanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący laureatem Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany Organizatorowi Konkursu oraz przyczynach wykluczenia.

§ 12.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ WEEKENDOWY POBYT W TERMACH BUKOVINA”

§ 1 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „WYGRAJ WEEKENDOWY POBYT W TERMACH BUKOVINA” (dalej zwany „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).
 3. Fundatorem Nagród (zdefiniowanych poniżej) w Konkursie jest Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o. Ul. Sportowa 22 , 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA; SĄD REJONOWY dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS: 0000133262; NIP:736-15-79-580REGON: 492834050 (zwana dalej „Fundatorem”).
 4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Organizator Konkursu.
 5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.4fun.tv.
 6. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem Konkursu”). 
 7. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest skuteczne zgłoszenie do udziału w Konkursie w sposób określony w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 
 8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym jego warunki. 
 10. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email Organizatora Konkursu: [email protected]
 11. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 12. Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 380).
 13. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
 14. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: ulotek dostępnych podczas imprez organizowanych przez Multimedia Polska S.A w Rzeszowie 17.06.2018 oraz Gdyni 29.07.2018 roku.
 15. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora Konkursu o każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres email: [email protected].
 16. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody (zdefiniowanej poniżej), nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 17. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny osób należących do wszystkich w/w kategorii. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 18. Konkurs organizowany jest podczas dwóch imprez:
  1. 17 czerwca 2018 roku w Rzeszowie organizowanego przez Multimedia Polska S.A. oraz 
  2. 29 lipca 2018 roku w Gdyni organizowanego przez Multimedia Polska S.A. (dalej „Czas Trwania Konkursu”). 
 19. Czas dokonywania zgłoszeń do Konkursu odbywa się w dwóch turach:
  1. 17 czerwca 2018 roku w Rzeszowie podczas eventu organizowanego przez Multimedia Polska SA, oraz 
  2. 29 lipca 2018 roku w Gdyni podczas eventu organizowanego przez Multimedia Polska SA (dalej „Czas zgłoszeń do Konkursu”).

§ 2

Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatami Konkursu”), Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej zwaną „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 (dwie) osoby delegowane przez Organizatora Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna laureatom Konkursu Nagrody.
 3. Przy podejmowaniu decyzji członkowie Komisji Konkursowej kierują się kryterium subiektywnie postrzeganej kreatywności i oryginalności Pracy konkursowej (zdefiniowanej poniżej).

§ 3

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Zgłoszeń do Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
  1. Odpowiedzieć: „Napisz nam co robisz 4fun” za pośrednictwem: ulotek rozdawanych na poszczególnych imprezach. (dalej zwane „Pracą konkursową”) oraz
  2. zaakceptować Regulamin, oraz
  3. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu podanych przez Uczestnika Konkursu w Formularzu Konkursowym na stronie, w https://4fun.tv/regulaminy, tym wydania Nagrody, oraz
  4. wyrazić zgodę na używanie przez Organizatora Konkursu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których użytkownikiem jest Uczestnik (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, w tym smartfony, tablety, komputery), dla celów przekazania bezpłatnej informacji zwrotnej o Nagrodzie wygranej w Konkursie na adres e-mail oraz numer telefonu, który Uczestnik Konkursu podał w zgłoszeniu do Konkursu, oraz
  5. zaakceptować treść oświadczenia dotyczącego (i) prawa Uczestnika Konkursu do korzystania oraz rozporządzania Pracą konkursową zgłoszoną do Konkursu, oraz (ii) posiadania przez Uczestnika Konkursu zgody na rozpowszechnienie przez Organizatora Konkursu wizerunków osób, które zostały utrwalone na zgłoszonej do Konkursu Pracy konkursowej poprzez publiczne udostępnienie Pracy konkursowej na Stronie Konkursowej lub na fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym  „Facebook” lub w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu oraz (iii) udzielenia licencji Organizatorowi Konkursu na korzystanie z Pracy konkursowej w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Informacje na temat czynności, jakie Uczestnik Konkursu musi wykonać, aby otrzymać Nagrodę dostępne są na Stronie Konkursowej. 

§ 4 

Prace konkursowe

 1. Zgłoszone do Konkursu Prace konkursowe, mogą być udostępniane publicznie poprzez zamieszczenie ich przez Organizatora Konkursu na Stronie Konkursowej, na fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym„Facebook” oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu. 
 2. Zgłoszona Praca konkursowa do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace konkursowe wolne od wad prawnych.

§ 5 

Nagrody w Konkursie

 1. Organizator Konkursu przyzna jedną nagrodę za zgłoszenie podczas imprezy w Rzeszowie oraz jedną za zgłoszenie podczas imprezy w Gdyni. Każdą nagrodę stanowi weekendowy pobyt w Termach Bukovina, obejmujący piątek, sobotę i niedzielę dla dwóch osób. (każda nagroda zwana jest „Nagrodą”). Wartość każdej Nagrody wynosi 1.500,00 (słownie: tysiąc pięćset) złotych.
 2. Laureaci dokonują rezerwacji drogą elektroniczną bądź telefoniczną bezpośrednio z ośrodkiem. Data skorzystania z pobytu winna być zgodna z dostępnością miejsc w obiekcie.
 3. Data dokonywania rezerwacji niż może być późniejsza niż do dnia 01.12.2018 roku
 4. Laureaci Konkursu, w stosunku do których zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek pobrania od laureata Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.

§ 6 

Zasady przyznawania i wydawania Nagród

 1. Laureaci Konkursu, którym przyznane zostaną Nagrody, zostaną wyłonieni w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia eventu drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 2. Wyboru laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa. Przy wyborze najlepszych Pracy konkursowej Komisja Konkursowa będzie kierowała się takimi kryteriami jak: oryginalność, kreatywność oraz poprawność.
 3. Warunkiem otrzymania Nagrody przez laureata Konkursu jest: 
  1. udostępnienie Organizatorowi Konkursu danych koniecznych do odprowadzenia przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez laureata Konkursu informacji w tej sprawie od Organizatora Konkursu; w przypadku nieudostępnienia tych danych w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie, prawo do otrzymania Nagrody wygasa,
  2. podanie niezbędnych danych do wydania nagrody w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez laureata Konkursu informacji w tej sprawie od Organizatora Konkursu
 4. Nie odebranie Nagrody w terminie 7 (siedmiu) dni od próby jej doręczenia oznacza wygaśnięcie prawa do otrzymania Nagrody, oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Konkursu. 
 5. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
 6. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego laureata Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez laureata Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z laureatem Konkursu lub odebranie przez niego Nagrody.
 9. O szczegółach odbioru Nagrody laureat Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora Konkursu drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.
 10. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

§ 7

Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Udzielenie licencji na korzystanie z utworów udostępnionych Organizatorowi Konkursu

 1. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługują jemu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Prac konkursowych stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 20016 r. poz. 666.), udostępnionych Organizatorowi Konkursu oraz, że wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony w Pracach konkursowych wyrażają zgodę na ich rozpowszechnianie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Z chwilą udostępnienia Pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu zgody na rozpowszechnianie wizerunków osób utrwalonych w Pracach konkursowych poprzez publiczne udostępnienie Prac konkursowych w sposób określony w ust. 1 lit. b) powyżej.
 3. Z chwilą udostępnienia Organizatorowi Konkursu Pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu w odniesieniu do Prac konkursowych które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na okres 5 (pięciu) lat, uprawniającej Organizatora Konkursu do korzystania z utworów na następujących polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką oraz (ii) publiczne udostępnienie utworu na Stronie Konkursowej, na fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym „Facebook”, oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na dokonanie przez Organizatora Konkursu wszystkich czynności koniecznych dla udostępnienia Pracy konkursowej, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu oraz obróbkę redakcyjną lub komputerową. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują autorskie prawa osobiste do Prac konkursowych, nie będą wykonywały praw autorskich osobistych do Prac konkursowych w stosunku do Organizatora. 
 4. Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu zgłoszenia do Konkursu Prac konkursowych oraz z tytułu korzystania z nich oraz ich publicznego udostępniania przez Organizatora Konkursu w sposób określony w Regulaminie. 

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym na adres ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, z dopiskiem „WYGRAJ WEEKENDOWY POBYT W TERMACH BUKOVINA” lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]. w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym na adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, bądź w formie wiadomości email, w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) jest spółka pod firmą Multimedia Polska SA z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000238931, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się nadanym numerem NIP: 5861044881, której kapitał zakładowy wynosi 91.764.808 złotych, opłacony w całości.
 3. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym opublikowania informacji o laureatach Konkursu, wydania nagród laureatom Konkursu, opublikowania Prac konkursowych nagrodzonych w Konkursie i rozpoznania reklamacji.
 4. Dla realizacji celu, o których mowa w ust. 1 przetwarzane są następujące dane osobowe (dane obligatoryjne): imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, upublicznianie imienia i nazwiska laureata Konkursu na Stronie Konkursowej, na fanpage’u Organizatora Konkursu na portalu społecznościowym Facebook, w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu.
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Organizatora Konkursu oraz spółek z grupy kapitałowej „4fun Media S.A.” oraz „Multimedia Polska S.A” lub w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Organizator Konkursu oraz Multimedia Polska S.A przetwarzać będzie następujące dane osobowe Uczestników Konkursu: imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu.
 6. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.
 7. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Organizatora Konkursu w godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Organizatora Konkursu, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail Organizatora Konkursu, wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
 8. W przypadku zmiany danych osobowych lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do ich aktualizacji w sposób wskazany w ust. 5 powyżej.

§ 10

Wykluczenie z udziału w Konkursie

 1. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku:
  1. jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm Ulotki Konkursowej,
  2. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych, 
  3. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu.
 2. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile Organizator Konkursu ustali dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody przyczyny wykluczenia wskazanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący laureatem Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany Organizatorowi Konkursu oraz przyczynach wykluczenia.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Bilety na CJG24 Festival”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Bilety na CJG24 Festival” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2a, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). 
2. Nagrody funduje organizator.

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Facebooka. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 11 czerwca 2018 roku od godz. 18:30, do 13 czerwca 2018 roku do godz. 10:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”) oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców: 
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które: 
a.) odpowiedzą na zadane pytanie konkursowe za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku 4fun.tv lub w komentarzu pod postem konkursowym. Miejsce przesłania odpowiedzi będzie oznajmione w poście konkursowym.
3. Odpowiedzi można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Facebooka
4. Przesłanie jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 


IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

V. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”): 

a.) 2x Podwójne bilety na Festival Co jest Grane 24 odbywający się w Warszawie.


2. Organizator będzie wyłaniał kilku laureatów w każdej turze  konkursu i zawiadomi ich o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.

VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:
a.) umieszczenie w Czasie Trwania Konkursu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi i za pośrednictwem Facebooka 4FUN.TV. W treści posta konkursowego organizator zaznaczy gdzie należy przysłać odpowiedź.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia. 
4. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna. 
5. Laureat zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze zgłoszenia, odpowiadające zadaniu konkursowemu w ciągu maksymalnie 2 dni od daty zakończenia konkursu.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na Facebooku. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie profilu społecznościowym Organizatora, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

IX. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureat zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Facebooka (w komentarzu lub poprzez wiadomość prywatną).

2. Nie odpisanie na wiadomość z informacją o przyznanej Nagrodzie w terminie 12 godzin od jej otrzymania w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 

X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają zgłoszenia
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „ODLICZANIE DO WAKACJI”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Odliczanie od wakacji” (dalej zwany „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).
 3. Fundatorem Nagród (zdefiniowanych poniżej) w Konkursie jest Organizator.
 4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Organizator Konkursu.
 5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.4fun.tv.
 6. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem Konkursu”).
 7. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest skuteczne zgłoszenie do udziału w Konkursie w sposób określony w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym jego warunki.
 10. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email Organizatora Konkursu: [email protected].
 11. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 12. Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 380).
 13. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
 14. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Messengera 4FUN.TV na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.messenger.com/t/4FUN.TV)  Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 15. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora Konkursu o każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres email: [email protected].
 16. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody (zdefiniowanej poniżej), nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 17. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny osób należących do wszystkich ww kategorii. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 18. Konkurs trwa od dnia 1 czerwca 2018 roku od godziny 06:00 do dnia 22 czerwca 2018 roku do godziny 08:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
 19. Czas dokonywania zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 1 czerwca 2018 roku od godziny 08:00 do dnia 22 czerwca 2018 roku do godziny 08:00 (dalej „Czas zgłoszeń do Konkursu”).

§ 2. Warunki techniczne związane z udziałem w Konkursie

 1. Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz adresu email. Dla poprawnego funkcjonowania Strony Konkursowej wymagana jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Starsze od aktualnych wersji wersje przeglądarek, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.
 2. W przypadku korzystania przez Uczestnika Konkursu z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Strona Konkursowa może nie być dostępna.
 3. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie sprzętu i usług wymaganych do uzyskania dostępu do Strony Konkursowej oraz za uiszczanie opłat związanych z powyższym.
 4. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych związanych z serwerem, skutkującym unieruchomieniem łącza przez okres nie dłuższy niż 4 godziny (w godzinach 1:00 – 6:00).
 6. Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (zwanym w niniejszym Regulaminie „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru zgłoszenia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia kolejności zgłoszenia do Konkursu.

§ 3. Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatami Konkursu”), Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej zwaną „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 (dwie) osoby delegowane przez Organizatora Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna laureatom Konkursu Nagrody.
 3. Przy podejmowaniu decyzji członkowie Komisji Konkursowej kierują się kryterium subiektywnie postrzeganej kreatywności i oryginalności Pracy konkursowej (zdefiniowanej poniżej).

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Zgłoszeń do Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
 1. wpisać emitowane w programie telewizyjnym 4fun.tv hasło dnia za pośrednictwem: Messengera 4FUN.TV na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.messenger.com/t/4FUN.TV ),
 2. kreatywnie odpowiedzieć na pytanie „jakie wakacyjne marzenie chciałbyś/chciałabyś w tym roku zrealizować?” (dalej zwane „Pracą konkursową”) oraz
 3. zaakceptować Regulamin, oraz
 4. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu podanych przez Uczestnika Konkursu w Formularzu Konkursowym na Messengerze 4FUN.TV, w tym wydania Nagrody, oraz
 5. wyrazić zgodę na używanie przez Organizatora Konkursu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których użytkownikiem jest Uczestnik (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, w tym smartfony, tablety, komputery), dla celów przekazania bezpłatnej informacji zwrotnej o Nagrodzie wygranej w Konkursie na adres e-mail oraz numer telefonu, który Uczestnik Konkursu podał w zgłoszeniu do Konkursu, oraz
 6. zaakceptować treść oświadczenia dotyczącego (i) prawa Uczestnika Konkursu do korzystania oraz rozporządzania Pracą konkursową zgłoszoną do Konkursu, oraz (ii) posiadania przez Uczestnika Konkursu zgody na rozpowszechnienie przez Organizatora Konkursu wizerunków osób, które zostały utrwalone na zgłoszonej do Konkursu Pracy konkursowej poprzez publiczne udostępnienie Pracy konkursowej na Stronie Konkursowej lub na fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym  „Facebook” lub w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu oraz (iii) udzielenia licencji Organizatorowi Konkursu na korzystanie z Pracy konkursowej w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 1. Informacje na temat czynności, jakie Uczestnik Konkursu musi wykonać, aby otrzymać Nagrodę dostępne są na Stronie Konkursowej.

§ 5.

Prace konkursowe

 1. Zgłoszone do Konkursu Prace konkursowe, będą udostępniane publicznie poprzez zamieszczenie ich przez Organizatora Konkursu na Stronie Konkursowej, na fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym „Facebook” oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu.
 2. Zgłoszona Praca konkursowa do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace konkursowe wolne od wad prawnych.

§ 6 Nagrody w Konkursie

 1. Organizator Konkursu przyzna 3 (trzy) jednakowe nagrody. Każdą nagrodę stanowi IPHONE X (każda nagroda zwana jest „Nagrodą”). Wartość każdej Nagrody wynosi 4.699,00 (słownie: cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych.
 2. Laureaci Konkursu, w stosunku do których zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek pobrania od laureata Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.

§ 7. Zasady przyznawania i wydawania Nagród

 1. Laureaci Konkursu, którym przyznane zostaną Nagrody, zostaną wyłonieni w następujących terminach:
  1. 08.06.2018 roku,
  2. 15.06.2018 roku,
  3. 22.06.2018 roku,
 2. Wyboru laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa. Przy wyborze najlepszych Pracy konkursowej Komisja Konkursowa będzie kierowała się takimi kryteriami jak: oryginalność, kreatywność oraz poprawność hasła emitowanego w konkretnym dniu na antenie 4fun.tv.
  1. Wszyscy Laureaci zobowiązani są do wysłania „selfie”, które zostanie opublikowane na fanpage’u Organizatora oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu.
 3. Organizator Konkursu zawiadomi laureata Konkursu o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość prywatną na Facebooku 4fun.tv, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wyłonienia laureata Konkursu w celu poinformowania go o przyznaniu Nagrody.
 4. Warunkiem otrzymania Nagrody przez laureata Konkursu jest:
  1. udostępnienie Organizatorowi Konkursu danych koniecznych do odprowadzenia przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez laureata Konkursu informacji w tej sprawie od Organizatora Konkursu; w przypadku nieudostępnienia tych danych w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie, prawo do otrzymania Nagrody wygasa,
  2. podanie danych niezbędnych danych do wydania nagrody w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez laureata Konkursu informacji w tej sprawie od Organizatora Konkursu
  3. wysłanie „selfie ”, które zostanie opublikowane na fanpage’u Organizatora oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu
 5. Nie odebranie Nagrody w terminie 7 (siedmiu) dni od próby jej doręczenia oznacza wygaśnięcie prawa do otrzymania Nagrody. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Konkursu.
 6. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego laureata Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez laureata Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z laureatem Konkursu lub odebranie przez niego Nagrody.
 9. O szczegółach odbioru Nagrody laureat Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora Konkursu drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.

§ 8.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Udzielenie licencji na korzystanie z utworów udostępnionych Organizatorowi Konkursu

 1. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
 1. przysługują jemu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Prac konkursowych stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 20016 r. poz. 666.), udostępnionych Organizatorowi Konkursu oraz, że wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony w Pracach konkursowych wyrażają zgodę na ich rozpowszechnianie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz
 2. wyraża zgodę na opublikowanie Pracy konkursowej oraz „selfie” na: fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym „Facebook”, oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu.
 1. Z chwilą udostępnienia Pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu zgody na rozpowszechnianie wizerunków osób utrwalonych w Pracach konkursowych poprzez publiczne udostępnienie Prac konkursowych w sposób określony w ust. 1 lit. b) powyżej.
 2. Z chwilą udostępnienia Organizatorowi Konkursu Pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu w odniesieniu do Prac konkursowych które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na okres 5 (pięciu) lat, uprawniającej Organizatora Konkursu do korzystania z utworów na następujących polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką oraz (ii) publiczne udostępnienie utworu na Stronie Konkursowej, na fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym „Facebook”, oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na dokonanie przez Organizatora Konkursu wszystkich czynności koniecznych dla udostępnienia Pracy konkursowej, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu oraz obróbkę redakcyjną lub komputerową. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują autorskie prawa osobiste do Prac konkursowych, nie będą wykonywały praw autorskich osobistych do Prac konkursowych w stosunku do Organizatora.
 3. Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu zgłoszenia do Konkursu Prac konkursowych oraz z tytułu korzystania z nich oraz ich publicznego udostępniania przez Organizatora Konkursu w sposób określony w Regulaminie.

§ 9.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym na adres ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, z dopiskiem „Odliczanie do Wakacji” lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]. w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż do dnia 4 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym na adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, bądź w formie wiadomości email, w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną.

§ 10.

Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Organizator Konkursu – spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych.
 2. Organizator Konkursu wyznaczył osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora Konkursu, z którą można się skontaktować poprzez email: [email protected].
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane:
 1. w celach niezbędnych do wykonania umowy zawartej pomiędzy Organizatorem Konkursu a uczestnikiem Konkursu na podstawie regulaminu Konkursu (dalej jako: „Umowa”), w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikiem Konkursu związanej z jego udziałem w Konkursie, wydania Nagrody oraz rozpatrywania reklamacji składanych przez Uczestnika Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. w celu kierowania do Uczestnika Konkursu przez Organizatora Konkursu treści marketingowych w trakcie trwania Konkursu – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a to marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych polegający na przesyłaniu do Uczestnika Konkursu treści marketingowych w okresie trwania Umowy,
 3. w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Organizatora Konkursu, polegającego na kierowaniu do Uczestnika Konkursu przez Organizatora Konkursu treści marketingowych po zakończeniu Konkursu – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 4. celów celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze Konkursu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora Konkursu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika Konkursu mogą być:
 1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Organizatora Konkursu w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez Organizatora działalności gospodarczej,
 2. podmioty świadczące na rzecz Organizatora Konkursu usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
 3. w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udostępnienie danych osobowych – zaufani partnerzy Organizatora Konkursu, których wykaz dostępny jest [https://konkursy.4fun.tv/podmiotywspolpracuj%C4%85ce.pdf], w przypadku wyrażenia zgody przez Uczestnika Konkursu na udostępnienie danych osobowych Uczestników Konkursu przez Organizatora Konkursu takim zaufanym partnerom w celu kierowania do Uczestnika Konkursu przez zaufanego partnera treści marketingowych,
 4. operatorzy pocztowi i kurierzy.
 1. Organizator Konkursu nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestnika Konkursu do państw trzecich.
 2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane: (i) przez okres trwania Umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. , (ii) w przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora Konkursu, w tym w celu kierowania do Uczestnika Konkursu przez Organizatora Konkursu treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Uczestnika Konkursu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iii) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody; (iv) w przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze Konkursu – przez okres wskazany w przepisach prawa.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą podlegały profilowaniu.
 4. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Organizator Konkursu prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa) lub elektronicznej (wiadomość email na adres: [email protected]).
 5. Uczestnik Konkursu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,  przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi – w zakresie przetwarzania danych na podstawie Pana/Pani zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora Konkursu,
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz do zawarcia Umowy.

§ 11.

Wykluczenie z udziału w Konkursie

 1. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku:
 1. jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm Strony Konkursowej,
 2. wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs,
 3. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych,
 4. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu.
 1. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile Organizator Konkursu ustali dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody przyczyny wykluczenia wskazanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący laureatem Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany Organizatorowi Konkursu oraz przyczynach wykluczenia.

§ 12.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Bilety na koncert Taconafide”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Bilety na koncert Taconafide” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). 
2. Nagrody funduje organizator.

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Facebooka. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 17 kwietnia 2018 roku od godz. 10:00, do 24 kwietnia 2018 roku do godz. 18:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”) oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców: 
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które: 
a.) odpowiedzą na zadane pytanie konkursowe za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku 4fun.tv lub w komentarzu pod postem konkursowym. Miejsce przesłania odpowiedzi będzie oznajmione w poście konkursowym.
3. Odpowiedzi można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Facebooka
4. Przesłanie jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 


IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

V. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”): 

Bilety na koncert Taconafide w lokalizacjach:

19.04.2018 - Kraków
21.04.2018 - Warszawa
22.04.2018 - Katowice
24.04.2018 - Poznań
26.04.2018 - Gdańsk
27.04.2018 - Łódź
28.04.2018 - Wrocław

Pula biletów jest ograniczona i dostępna do czasu wyczerpania zapasów.

2. Konkurs odbędzie się w trzech turach:

- 17.04.2018 19.30 do 18.04.2018 18.00 (bilety na koncert w Krakowie, Warszawie i Katowicach)

- 20.04 19.30 do 21.04.2018 18.00 (bilety na koncert w Poznaniu i Gdańsku)

- 23.03 19.30 do 24.04.2018 18.00 (bilety na koncert w Łodzi i Wrocławiu)


2. Organizator będzie wyłaniał kilku laureatów w każdej turze  konkursu i zawiadomi ich o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.

VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:
a.) umieszczenie w Czasie Trwania Konkursu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi i za pośrednictwem Facebooka 4FUN.TV. W treści posta konkursowego organizator zaznaczy gdzie należy przysłać odpowiedź.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia. 
4. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna. 
5. Laureat zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze zgłoszenia, odpowiadające zadaniu konkursowemu w ciągu maksymalnie 3 dni od daty zakończenia konkursu.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na Facebooku. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie profilu społecznościowym Organizatora, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

IX. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureat zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Facebooka (w komentarzu lub poprzez wiadomość prywatną).

2. Nie odebranie Nagrody w terminie 24 godzin od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają zgłoszenia
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „4FUNOWA 11”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „4FUNOWA 11 (dalej zwany „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).
 3. Fundatorem Nagród (zdefiniowanych poniżej) w Konkursie jest Organizator.
 4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Organizator Konkursu.
 5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.4fun.tv.
 6. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem Konkursu”).
 7. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest skuteczne zgłoszenie do udziału w Konkursie w sposób określony w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym jego warunki.
 10. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email Organizatora Konkursu: [email protected].
 11. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 12. Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 380).
 13. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
 14. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: formularza na stronie internetowej: www.4fun.tv (dalej zwanej „Stroną Konkursową”), oraz funpage’a 4fun.tv na portalu społecznościowym „Facebook” i chatbota odsyłającego do formularza na Stronie Konkursowej.
 15. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora Konkursu o każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres email: [email protected].
 16. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody (zdefiniowanej poniżej), nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 17. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny osób należących do wszystkich w/w kategorii. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 18. Konkurs trwa od dnia 4 kwietnia 2018 roku od godziny 12:00 do dnia 10 maja 2018 roku (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
 19. Czas dokonywania zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 4 kwietnia 2018 roku od godziny 12:00 do dnia 10 maja 2018 roku do godziny 12:00 (dalej „Czas zgłoszeń do Konkursu”).

§ 2. Warunki techniczne związane z udziałem w Konkursie

 1. Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz adresu email. Dla poprawnego funkcjonowania Strony Konkursowej wymagana jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Starsze od aktualnych wersji wersje przeglądarek, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.
 2. W przypadku korzystania przez Uczestnika Konkursu z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Strona Konkursowa może nie być dostępna.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z jego wizerunku, w tym na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie w materiałach promocyjnych i marketingowych, na stronach internetowych, Facebooku Organizatora oraz w programach telewizyjnych Organizatora.
 4. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie sprzętu i usług wymaganych do uzyskania dostępu do Strony Konkursowej oraz za uiszczanie opłat związanych z powyższym.
 5. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych związanych z serwerm, skutkującym unieruchomieniem łącza przez okres nie dłuższy niż 4 godziny (w godzinach 1:00 – 6:00).
 7. Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (zwanym w niniejszym Regulaminie „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru zgłoszenia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia kolejności zgłoszenia do Konkursu.

§ 3. Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatami Konkursu”), Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej zwaną „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 (dwie) osoby delegowane przez Organizatora Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna laureatom Konkursu Nagrody.
 3. Przy podejmowaniu decyzji członkowie Komisji Konkursowej kierują się kryterium subiektywnie postrzeganej kreatywności i oryginalności Pracy konkursowej (zdefiniowanej poniżej).

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Zgłoszeń do Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
 1. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Konkursowej (zwany dalej „Formularzem Zgłoszeniowym”) podając: imię oraz numer telefonu komórkowego.
 2. przesłać video za pośrednictwem Strony Konkursowej: „Pokaż jak się cieszysz, kiedy Polska reprezentacja strzeli gola” (dalej zwane „Pracą konkursową”) oraz
 3. zaakceptować Regulamin, oraz
 4. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu podanych przez Uczestnika Konkursu w Formularzu Konkursowym w celu uczestnictwa w Konkursie, w tym wydania Nagrody, oraz
 5. wyrazić zgodę na używanie przez Organizatora Konkursu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których użytkownikiem jest Uczestnik (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, w tym smartfony, tablety, komputery), dla celów przekazania bezpłatnej informacji zwrotnej o Nagrodzie wygranej w Konkursie na adres e-mail oraz numer telefonu, który Uczestnik Konkursu podał w zgłoszeniu do Konkursu, oraz
 6. zaakceptować treść oświadczenia dotyczącego (i) prawa Uczestnika Konkursu do korzystania oraz rozporządzania Pracą konkursową zgłoszoną do Konkursu, oraz (ii) posiadania przez Uczestnika Konkursu zgody na rozpowszechnienie przez Organizatora Konkursu wizerunków osób, które zostały utrwalone na zgłoszonej do Konkursu Pracy konkursowej poprzez publiczne udostępnienie Pracy konkursowej na Stronie Konkursowej lub na funpageu 4fun.tv na portalu społecznościowym  „Facebook” lub w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu oraz (iii) udzielenia licencji Organizatorowi Konkursu na korzystanie z Pracy konkursowej w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 1. Informacje na temat czynności, jakie Uczestnik Konkursu musi wykonać, aby otrzymać Nagrodę dostępne są na Stronie Konkursowej.

§ 5.

Prace konkursowe

 1. Praca konkursowa nie może być dłuższa niż 30 (trzydzieści) sekund.
 2. Zgłoszone do Konkursu Prace konkursowe, będą udostępniane publicznie poprzez zamieszczenie ich przez Organizatora Konkursu na stronie głównej www.4fun.tv, na funpageu 4fun.tv na portalu społecznościowym  „Facebook” oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu.
 3. Zgłoszona Praca konkursowa do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.
 4. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace konkursowe wolne od wad prawnych.

§ 6 Nagrody w Konkursie

 1. Organizator Konkursu przyzna 11 (jedenaście) jednakowych Nagród. Każdą nagrodę stanowi pakiet wyjazdowy do Moskwy (każda nagroda zwana jest „Nagrodą”). Wartość każdej Nagrody wynosi 4.750,00 (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych.
 2. Laureaci Konkursu, w stosunku do których zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek pobrania od laureata Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.
 3. W skład Nagrody wchodzi:
 1. wylot samolotem na trasie Warszawa - Ryga - Moskwa w dniu 19.06.2018 roku,
 2. nocleg w hotelu AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow,
 3. na miejscu atrakcje przygotowane przez Organizatora Konkursu,
 4. powrót samolotem na trasie Moskwa – Ryga – Warszawa w dniu 20.06.2018 roku.

§ 7. Zasady przyznawania i wydawania Nagród

 1. Laureaci Konkursu, którym przyznane zostaną Nagrody, zostaną wyłonieni w następujących terminach:
  1. 17.04.2018 roku,
  2. 19.04.2018 roku,
  3. 23.04.2018 roku,
  4. 25.04.2018 roku,
  5. 27.04.2018 roku,
  6. 30.04.2018 roku,
  7. 02.05.2018 roku,
  8. 04.05.2018 roku,
  9. 07.05.2018 roku,
  10. 09.05.2018 roku,
  11. 10.05.2018 roku.
 2. Wyboru laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa. Przy wyborze najlepszych Pracy konkursowej Komisja Konkursowa będzie kierowała się takimi kryteriami jak: oryginalność i kreatywność.
 3. Organizator Konkursu zawiadomi laureata Konkursu o przyznaniu Nagrody drogą telefoniczną nawiązując połączenie telefoniczne na numer telefonu, który został podany w Formularzu Zgłoszeniowym, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wyłonienia laureata Konkursu. Organizator Konkursu podejmie 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego z laureatem Konkursu w celu poinformowania go o przyznaniu Nagrody.
 4. Warunkiem otrzymania Nagrody przez laureata Konkursu jest:
  1. udostępnienie Organizatorowi Konkursu danych koniecznych do odprowadzenia przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez laureata Konkursu informacji w tej sprawie od Organizatora Konkursu; w przypadku nieudostępnienia tych danych w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie, prawo do otrzymania Nagrody wygasa,
  2. posiadanie przez laureata Konkursu paszportu ważnego przez 6 (sześć) miesięcy od daty odbioru Nagrody,
  3. podanie danych niezbędnych do kibicowania w Moskwie, tj.: imienia i nazwiska zgodnego z dowodem osobistym, data urodzenia, płci, daty wydania oraz daty ważności paszportu, obywatelstwa, numeru telefonu komórkowego, adresu email, kolorowego zdjęcia zrobionego nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed datą zgłoszenia się do Konkursu (plik graficzny w formacie jpg nie powinien ważyć więcej niż 1 MB i mieć rozmiar nie większy niż 420x525 pikseli).
  4. Podpisanie „regulaminu wycieczki” przekazanego laureatowi w dniu wyjazdu
 5. Nagroda zostanie przekazana w dniu wylotu do Moskwy w miejscu wskazanym przez Organizatora konkursu (Lotnisko Chopina w Warszawie) drogą elektroniczną lub telefoniczną na numer podany w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Warunkiem odbioru Nagrody jest okazanie dowodu tożsamości przez laureata Konkursu lub przez osobę upoważnioną w formie pisemnej do odbioru Nagrody wraz z upoważnieniem.
 7. Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od próby jej doręczenia oznacza wygaśnięcie prawa do otrzymania Nagrody. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Konkursu.
 8. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego laureata Konkursu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez laureata Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z laureatem Konkursu lub odebranie przez niego Nagrody.
 11. O szczegółach odbioru Nagrody laureat Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora Konkursu drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.

 

§ 8.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Udzielenie licencji na korzystanie z utworów udostępnionych Organizatorowi Konkursu

 1. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
 1. przysługują jemu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Prac konkursowych stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 20016 r. poz. 666.), udostępnionych Organizatorowi Konkursu oraz, że wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony w Pracach konkursowych wyrażają zgodę na ich rozpowszechnianie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz
 2. wyraża zgodę na opublikowanie Pracy konkursowej na: (i) Stronie Konkursowej, (ii) na funpageu 4fun.tv na portalu społecznościowym „Facebook”, oraz (iii) w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu.
 1. Z chwilą udostępnienia Pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu zgody na rozpowszechnianie wizerunków osób utrwalonych w Pracach konkursowych poprzez publiczne udostępnienie Prac konkursowych w sposób określony w ust. 1 lit. b) powyżej.
 2. Z chwilą udostępnienia Organizatorowi Konkursu Pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu w odniesieniu do Prac konkursowych które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na okres 5 (pięciu) lat, uprawniającej Organizatora Konkursu do korzystania z utworów na następujących polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką oraz (ii) publiczne udostępnienie utworu na Stronie Konkursowej, na fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym „Facebook”, oraz w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na dokonanie przez Organizatora Konkursu wszystkich czynności koniecznych dla udostępnienia Pracy konkursowej, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu oraz obróbkę redakcyjną lub komputerową. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują autorskie prawa osobiste do Prac konkursowych, nie będą wykonywały praw autorskich osobistych do Prac konkursowych w stosunku do Organizatora.
 3. Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu zgłoszenia do Konkursu Prac konkursowych oraz z tytułu korzystania z nich oraz ich publicznego udostępniania przez Organizatora Konkursu w sposób określony w Regulaminie.

§ 9.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym na adres ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, z dopiskiem „4FUNNOWA 11” lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]. w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż do dnia 25 maja 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym na adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, bądź w formie wiadomości email, w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną.

§ 10.

Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości.
 2. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym opublikowania informacji o laureatach Konkursu, wydania nagród laureatom Konkursu, spełnienia warunków wejścia na stadion piłkarski na mecz Polska – Segenal, opublikowania Prac konkursowych nagrodzonych w Konkursie i rozpoznania reklamacji.
 3. Dla realizacji celu, o których mowa w ust. 1 przetwarzane są następujące dane osobowe (dane obligatoryjne): imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, data urodzenia, płeć, numer oraz data wydania i data ważności paszportu, numer dowodu osobistego, numer PESEL, adres e-mail, wizerunek. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, upublicznianie imienia i nazwiska laureata Konkursu na Stronie Konkursowej, na fanpageu Organizatora Konkursu na portalu społecznościowym Facebook, w programach telewizyjnych nadawanych przez Organizatora Konkursu.
 4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Organizatora Konkursu oraz spółek z grupy kapitałowej „4fun Media S.A.” lub w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Organizator Konkursu przetwarzać będzie następujące dane osobowe Uczestników Konkursu: imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu.
 5. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.
 6. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Organizatora Konkursu w godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Organizatora Konkursu, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail Organizatora Konkursu: [email protected] , wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
 7. W przypadku zmiany danych osobowych lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do ich aktualizacji w sposób wskazany w ust. 5 powyżej.

§ 11.

Wykluczenie z udziału w Konkursie

 1. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku:
 1. jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm Strony Konkursowej,
 2. wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs,
 3. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych,
 4. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu.
 1. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile Organizator Konkursu ustali dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody przyczyny wykluczenia wskazanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący laureatem Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany Organizatorowi Konkursu oraz przyczynach wykluczenia.

§ 12.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU "KASA 4FUN NA WEEKEND”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Jestem piękna i niezależna, bo…” (zwany w niniejszym Regulaminie „Konkursem”).
2.  Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
3.  Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bobrowiecka 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (zwana w niniejszym Regulaminie „Organizatorem Konkursu”).
4.  Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Organizator Konkursu.
5.  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym jego warunki.
6.  Kontakt z Organizatorem może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email Organizatora Konkursu: [email protected].
7.  Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
8.  Fundatorem jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bobrowiecka 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (dalej zwana „Fundatorem”).
9.  Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121) (zwanej w niniejszym Regulaminie „Kodeksem Cywilnym”).
10.  Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 ze zm.).
11.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz Fundatora, a także pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w jego przygotowaniu i prowadzeniu na zlecenie Organizatora Konkursu, osoby współpracujące z w/w podmiotami na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie najbliższej rodziny osób należących do wszystkich w/w kategorii. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
12.  Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem:
a.)      strony internetowej dostępnej pod adresem: www.4fun.tv(dalej zwanej „Stroną Konkursową”)

b.) Facebooka i chatbota odsyłającego do formularza . Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
13. Konkurs trwa od dnia 15 stycznia 2018 roku od godziny 12:00 do czasu odwołania go przez Organizatora.
14. Czas dokonywania zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 15 stycznia 2018 roku od godziny 12:00 do czasu odwołania przez Organizatora (dalej „Czas zgłoszeń do Konkursu”).


 

 

§ 2. Warunki techniczne związane z udziałem w Konkursie

 


1. Warunkiem technicznym koniecznym dla uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest:
a.)    dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz adresu email.

2.  Dla poprawnego funkcjonowania Strony Konkursowej wymagana:

a) jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Starsze od aktualnych wersji wersje przeglądarek, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.

b) lub dostęp do Facebooka i fanpage’a 4FUN.TV
3.  W przypadku korzystania przez Uczestnika Konkursu z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Strona Konkursowa może nie być dostępna.
4.  Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie sprzętu i usług wymaganych do uzyskania dostępu do Strony Konkursowej oraz za uiszczanie opłat związanych z powyższym.
5.  Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6.  Organizator zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych związanych z serwerem, skutkującym unieruchomieniem łącza przez okres nie dłuższy niż 4 godziny (w godzinach 1:00 – 6:00).
7.  Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (zwanym w niniejszym Regulaminie „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru zgłoszenia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia kolejności zgłoszenia do Konkursu.

 

§ 3. Komisja Konkursowa


1.  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatami Konkursu”), Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 (dwie) osoby delegowane przez Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Konkursu Nagrody.
2.  Przy podejmowaniu decyzji członkowie Komisji Konkursowej kierują się kryterium subiektywnie postrzeganej jakości udzielonej odpowiedzi.

 

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.  W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz małoletnia, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w Konkursie i ewentualne wydanie w nim nagród, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (zwana w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem Konkursu”).
2.  Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
3.  Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Zgłoszeń do Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
a.)           Przesłać pomysł w wersji tekstowej na weekend swoich marzeń, oraz
b.)            wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Konkursowej (zwany w niniejszym Regulaminie „Formularzem Zgłoszeniowym”) podając: imię, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, oraz
b.)           wysłać pomysł w wersji tekstowej na weekend swoich marzeń do Organizatora Konkursu poprzez Formularz Zgłoszeniowy (zgłoszenia przesłane w inny sposób nie będą przyjmowane i nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie), oraz
d.)            zaakceptować Regulamin, oraz
e.)             wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu podanych przez Uczestnika Konkursu w zgłoszeniu do Konkursu w celu realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody, oraz
f.)           wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora Konkursu środkami komunikacji elektronicznej na udostępniony przez Uczestnika adres e-mail lub numer telefonu komórkowego
5.  Informacje na temat czynności, jakie Uczestnik Konkursu musi wykonać, aby otrzymać nagrodę pieniężną w kwocie 1000 złotych (słownie: jednego tysiąca złotych) dostępne są na stronie internetowej dostępnej pod adresem:www.4fun.tv

Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest podanie przecz Uczestnika Konkursu następujących danych osobowych: imię Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
6.  Odpowiedź konkursowa musi spełniać następujące wymagania:
a.)        kreatywny pomysł na weekend marzeń zgłoszony przez stronę www.4fun.tv
b.)        nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych i obscenicznych
c.)        nie może zawierać treści reklamowych ani o charakterze komercyjnym, oraz
7.  Prawidłowe dokonanie przez Uczestnika Konkursu czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie (zwanym w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”).
8.  Dopuszczalne jest zgłoszenie kilku odpowiedzi.
9.  Zgłoszone do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich.
10.  Zgłoszenia naruszające którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu są nieważne i będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora Konkursu.
11.  Niewykonanie jakiejkolwiek czynności określonej w ust. 3 oznacza nieskuteczne złożenie Zgłoszenia i nie skutkuje zgłoszeniem Uczestnika Konkursu do Konkursu.
12.  Brak danych kontaktowych w Zgłoszeniu oznacza nieskuteczne złożenie Zgłoszenia i nie skutkuje zgłoszeniem Uczestnika Konkursu do Konkursu.


§ 5 Nagrody w Konkursie
1.  W Konkursie przewidziane są następujące nagrody pieniężne (zwane łącznie w niniejszym Regulaminie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
a.)        nagroda główna pieniężna w postaci 1000 złotych (słownie: jednego tysiąca złotych), (zwana w niniejszym Regulaminie „Nagrodą Główną”).

b.) Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W przypadku wygrania przez Laureata nagrody o wartości 1000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł, w dniu wypłacenia nagrody Organizator potrąci z niej 10% podatku w wysokości 100,00 (słownie: sto) zł. Potrącona kwota zostanie przekazana przez Organizatora na poczet podatku od wygranej.
2.  Nagroda zostanie przyznana raz w tygodniu, jednemu Uczestnikowi Konkursu, który przesłał w ocenie Komisji Konkursowej najlepszą odpowiedź i zostanie ogłoszony na antenie 4fun.tv w każdy piątek po godzinie 17, aż do czasu odwołania konkursu. Wyboru Laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa. Przy wyborze najlepszych Filmów Komisja Konkursowa będzie kierowała się takimi kryteriami jak: oryginalność, kreatywność, poczucie humoru. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu.
3.  Organizator Konkursu będzie wyłaniał co tydzień, 1 (jednego) Laureata Konkursu przez cały czas trwania konkursu od dnia 22 września 2017 roku i zawiadomi Laureata telefonicznie, wysyłając wiadomość sms, na numer, który został podany w zgłoszeniu o Nagrodzie.
4.  Organizator Konkursu zawiadomi Laureata Konkursu telefonicznie, wysyłając wiadomość sms, na numer, który został podany w zgłoszeniu o przyznaniu jemu Nagrody w terminie 7 (siedmiu) dni od jej przyznania. Organizator Konkursu przekaże Nagrodę pienieżną na numer konta, który zostanie podany w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu zawiadomienia o wygranej.
5.  Nieodesłanie potrzebnych do odbioru Nagrody danych, w terminie 14 (czternastu) dni od tej próby oznacza wygaśnięcie prawa do otrzymania Nagrody. Niewydane Nagrody pozostają dodyspozycji Organizatora.
6.  Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.


§ 6. Postępowanie reklamacyjne i odpowiedzialność Organizatora Konkursu


1.  Wszelkie reklamacje związana z Konkursem powinny być sporządzona w formie pisemnej i przesłane na adres Organizatora Konkursu wskazany w § 1 ust. 3 powyżej z dopiskiem „konkurs „KASA 4FUN NA WEEKEND" O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2.  Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres, wskazanie przyczyn reklamacji, żądanie określonego zachowania ze strony Organizatora Konkursu oraz podpis Uczestnika Konkursu.
3.  Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o wyniku postępowania reklamacyjnego na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora Konkursu.
4.  Organizator Konkursu rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników Konkursu na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5.  W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji lub uwzględnienia jej tylko w części Uczestnik Konkursu zgłaszający reklamację ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
6.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszone do Konkursu Filmy, do których Uczestnicy Konkursu nie posiadają stosownych praw, ani za treść publikowanych przez Uczestników Konkursu Filmów, czy też niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Organizator Konkursu dołoży wszelkich starań, aby Filmy naruszające postanowienia Regulaminu były usuwane z Konkursu.
7.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne niezależne od Organizatora Konkursu mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność Zgłoszeń.
8.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów Uczestników Konkursu oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu.
10. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w wydaniu Nagrody wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, w szczególności z powodu niepodania lub podania niepełnych danych osobowych i/lub adresu korespondencyjnego lub niepoinformowania przez Uczestnika Konkursu o zmianie danych osobowych.
11. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Internetu wynikłe z powodu działania osób trzecich, za które nie odpowiada zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, siły wyższej, ani za przerwy powstałe z winy innych operatorów sieci teleinformatycznej.


§ 7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu


1.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bobrowiecka 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości.
2.  Dane są przetwarzane przez Organizatora Konkursu oraz Fundatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym opublikowania informacji o Laureatach Konkursu, wydania nagród Laureatom Konkursu, opublikowania Filmów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nagrodzonych w Konkursie i rozpoznania reklamacji, a także w celu przesyłania Uczestnikowi Konkursu informacji handlowych od Organizatora Konkursu.
3.  Dla realizacji celu, o których mowa w ust. 2 powyżej, przetwarzane są następujące dane osobowe Uczestników Konkursu (dane obligatoryjne): imię Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
4.  Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie.
5.  Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagród.
6.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora Konkursu, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Organizatora Konkursu w godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Organizatora Konkursu, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, na adres e-mail Organizatora Konkursu: [email protected], wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
7.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundatora, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Fundatora w Warszawie, przy ul. Słowiczej 32; w godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Fundatora, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”.
8.  W przypadku zmiany danych osobowych lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do ich aktualizacji w sposób wskazany w ust. 7 lub 8 powyżej.


§ 8. Wykluczenie z udziału w Konkursie


1.  Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku:
a.)       jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm Strony Konkursowej,
b.)      wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs,
c.)       podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych,
d.)      naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu.


§ 9. Postanowienia końcowe


1.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do decydowania o jego zakończeniu i udzieli informacji o terminie zakończenie na stronie www.4fun.tv.
3.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez Stronę Konkursową oraz informację zawartą w Aplikacji.
4.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6.  Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej, w Aplikacji oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Prezent Marzeń na Święta”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Prezent Marzeń na Święta” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). 
2. Nagrody funduje organizator.

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Facebooka. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 04 grudnia 2017 roku od godz. 10:00, do 23 grudnia 2017 roku do godz. 19:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”): 
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które: 
a.) odpowiedzą na zadane pytanie konkursowe za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku 4fun.tv lub w komentarzu pod postem konkursowym. Miejsce przesłania odpowiedzi będzie oznajmione w poście konkursowym.
3. Odpowiedzi można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Facebooka
4. Przesłanie jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 


IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

V. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”): 
05.12 -> skok ze spadochronem. Nagroda o wartości 699PLN (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN)

07.12 -> lot motoparalotnią. Nagroda o wartości 230PLN (dwieście trzydzieści PLN)

09.12 -> jazda offroad. Nagroda o wartości 340PLN (trzysta czterdzieści PLN)

12.12 -> poznaj nurkowanie. Nagroda o wartości 150 PLN (sto pięćdziesiąt PLN)

14.12 -> jazda za kierownica ferrari, Nagroda o wartości 500PLN (pięćset PLN)

16.12 -> lot awionetką. Nagroda o wartości 150 PLN (sto pięćdziesiąt PLN)

19.12 -> masaż aromaterapeutyczny. Nagroda o wartości 150 PLN (sto pięćdziesiąt PLN)

21.12 -> lot szybowcem. Nagroda o wartości 150 PLN (sto pięćdziesiąt PLN)

23.12 -> lot balonem. Nagroda o wartości 500PLN (pięćset PLN)


2. Organizator będzie wyłaniał 1 Laureata każdego dnia  konkursu i zawiadomi Go o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.

VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:
a.) wysłanie w Czasie Trwania Konkursu wiadomości prywatnej lub w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedz i za pośrednictwem Facebooka 4FUN.TV. W treści posta konkursowego organizator zaznaczy gdzie należy przysłać odpowiedź.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia. 
4. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna. 
5. Laureat zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze zgłoszenia, odpowiadające zadaniu konkursowemu w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na Facebooku. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie profilu społecznościowym Organizatora, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

IX. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureat zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Facebooka.

2. Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
5. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają zgłoszenia
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU „Europejskie Targi Muzyczne – Co jest grane 24”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Europejskie Targi Muzyczne – Co jest grane 24” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). 
2. Nagrody funduje organizator.

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Facebooka. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 07 listopada 2017 roku od godz. 07:45, do 09 listopada 2017 roku do godz. 10:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”): 
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które: 
a.) odpowiedzą na zadane pytanie konkursowe za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku 4fun.tv
3. Odpowiedzi można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Facebooka
4. Przesłanie jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestniczy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 


IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

V. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”): 

a.) 1 miejsce: karnety 3 dniowe (z koncertami)

2 miejsce: karnety na sobotę (z koncertami)

3 miejsce: karnety na niedzielę (z koncertami)


2. Organizator będzie wyłaniał 2 Lauratów każdego z miejsc i zawiadomi Ich o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.

VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:
a.) wysłanie w Czasie Trwania Konkursu wiadomości prywatnej z odpowiedzią za pośrednictwem Facebooka 4FUN.TV 
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia. 
4. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna. 
5. Laureat zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze zgłoszenia, odpowiadające zadaniu konkursowemu.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na Facebooku. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie profilu społecznościowym Organizatora, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

IX. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureat zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Facebooka.

2. Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają zgłoszenia
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Noc Basenów i weekend w Bukovina Resort”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „
Noc Basenów i weekend w Bukovina Resort” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). 
2. Nagrody funduje organizator.

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Facebooka. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 03 listopada 2017 roku od godz. 20:00, do 10 listopada 2017 roku do godz. 15:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”): 
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które: 
a.) odpowiedzą na zadane pytanie konkursowe za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku 4fun.tv
3. Odpowiedzi można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Facebooka
4. Przesłanie jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestniczy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody.

IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

V. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”): 
a.) Wejście na Noc Basenów oraz weekend dla dwóch osób w hotelu Bukovina Resort


2. Organizator będzie wyłaniał 1 Laureata i zawiadomi Go o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.

VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem 
www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:
a.) wysłanie w Czasie Trwania Konkursu wiadomości prywatnej z odpowiedzią za pośrednictwem Facebooka 4FUN.TV 
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia. 
4. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna. 
5. Laureat zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze zgłoszenia, odpowiadające zadaniu konkursowemu w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na Facebooku. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie profilu społecznościowym Organizatora, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

IX. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureat zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Facebooka.

2. Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę 
www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają zgłoszenia
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Zgarnij bilety na Mayday 2017”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zgarnij bilety na Mayday 2017” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). 
2. Nagrody funduje organizator.

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Facebooka. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 16 października 2017 roku od godz. 20:00, do 29 października 2017 roku do godz. 15:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”): 
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które: 
a.) odpowiedzą na zadane pytanie konkursowe za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku 4fun.tv
3. Odpowiedzi można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Facebooka
4. Przesłanie jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestniczy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 


IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

V. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”): 
a.) 2x bilet normalny na Mayday 2017 o wartości jednostkowej 149 (sto czterdzieści dziewięć) złotych,

b.) 2x bilet normalny vip na Mayday 2017 o wartości jednostkowej 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych
2. Organizator będzie wyłaniał 30 Laureatów biletów normlanych oraz 3 Laureatów biletów normalnych vip i zawiadamiał Ich o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.

VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:
a.) wysłanie w Czasie Trwania Konkursu wiadomości prywatnej z odpowiedzią za pośrednictwem Facebooka 4FUN.TV 
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia. 
4. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna. 
5. Laureaci zostaną wyłonieni rzez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze zgłoszenia, odpowiadające zadaniu konkursowemu.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na Facebooku. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie profilu społecznościowym Organizatora, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

IX. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Facebooka.

2. Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają zgłoszenia
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „BORN2BE A STAR”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „BORN2BE A STAR” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). 
2. Fundatorem nagród jest spółka pod firmą Azamoda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-681), al. Wyścigowa nr 6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662382, NIP: 5213767277, REGON: 366523817, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł (dalej: „Azamoda sp. z o. o.”) (zwana dalej „Fundatorem”).

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „4FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 2.10.2017 roku od godz. 00:00, do 29.10.2017 roku do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”): 
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które: 
a.) posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu, oraz
b.) prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu krótkie wideo (od 10 do 20 sekund) nawiązujące do pytania konkursowego „STYLÓWA KTÓREJ Z GWIAZD PODOBA CI SIĘ NAJBARDZIEJ? DEMI LOVATO, JENNIFER LOPEZ, MARGARET, RIHANNA, RITA ORA, SELENA GOMEZ, SHAKIRA, A MOŻE SIA?" (dalej zwanego „Filmem”)
3. Filmy można wyłącznie przesyłać za pośrednictwem Aplikacji.
4. Przesłanie Filmu (zdefiniowanego poniżej) lub Zdjęcia (zdefiniowanego poniżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 


IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

V. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”): 
a.) 5 (pięć) kuponów uprawniających każdy do zakupu towarów lub usług na portalu www.born2be.pl  o wartości 1000,00 (tysiąc) złotych,
2. Organizator wyłoni 5 (pięciu) Laureatów w czasie trwania konkursu i zawiadomi Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.

3. Filmy Uczestników mogą być publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV oraz przez Organizatora i Fundatora na ich profilach w portalu społecznościowym Facebook i Instagram, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator oraz Fundator decydują według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.

4. Vouchery można wykorzystywać wpisując kod zarówno na mobile jak i desktop. Można go wykorzystać na cokolwiek ze strony www.born2be.pl. Czas wykorzystania kuponu kończy się 31 grudnia 2017 roku. Kod można wykorzystać tylko podczas jednej płatności. Niewykorzystana kwota przepada.
5. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Filmu za pośrednictwem Aplikacji,
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia. 
4. Zgłoszenia Filmów do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Filmu na potrzeby konkursu.
5. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna. 
6. Filmy będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Filmu. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu. 
7. Laureaci zostaną wyłonieni rzez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Filmy odpowiadające zadaniu konkursowemu.

VII. PRZESYŁANIE FILMÓW
1. W związku z faktem, że Filmy będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Filmy, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.
2. Przesłanie Filmu w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania z Filmu na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
3. Laureat Konkursu udziela Fundatorowi w zamian za ufundowaną Nagrodę, na okres 5 (pięciu) lat od otrzymania informacji o nagrodzeniu Uczestnika Konkursu Nagrodą, nieograniczoną terytorialnie licencję, uprawniającą Fundatora do korzystania z Filmu poprzez jego publiczne udostępnianie na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Filmu, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Filmu każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie profilu społecznościowym Organizatora o autorze Filmu nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
2. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci wideo przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Filmu Laureata.

IX. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających w born2be. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie www.born2be.pl . Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści wyrażonych w Filmie albo utrwalonych na Zdjęciu oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania z Filmu lub Zdjęcia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Filmy lub Zdjęcia. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

par. IX (ODBIÓR NAGRÓD) p. 1 Realizacja praw z Nagrody jest możliwa wyłącznie do 30 września 2017 roku.

 

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ SKOK ZE SPADOCHRONEM”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj skok ze spadochronem” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). 
2. Nagrody funduje organizator.

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Facebooka. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 13 września 2017 roku od godz. 20:00, do 14 września 2017 roku do godz. 14:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”): 
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które: 
a.) umieszczą komentarz pod postem zamieszczonym na Facebooku 4FUN.TV z odpowiedzią na zadane pytanie konkursowe
3. Odpowiedzi można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Facebooka
4. Przesłanie jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestniczy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 


IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

V. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”): 
a.) 2 x podwójny voucher na skok ze spadochronem o wartości jednostkowej 769,00 (sto) złotych,
2. Organizator będzie wyłaniał 2 Laureatów i zawiadamiał Ich o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.

VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:
a.) zamieszczenie w Czasie Trwania Konkursu komentarza za pośrednictwem Facebooka 4FUN.TV 
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia. 
4. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna. 
5. Laureaci zostaną wyłonieni rzez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze zgłoszenia, odpowiadające zadaniu konkursowemu.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na Facebooku. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie profilu społecznościowym Organizatora, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

IX. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Facebooka.

2. Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają zgłoszenia
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „ZGARNIJ KASĘ DO SKLEPU WWW.BORN2BE.PL


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ZGARNIJ KASĘ DO SKLEPU WWW.BORN2BE.PL” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). 
2. Fundatorem nagród jest spółka pod firmą Azamoda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-681), al. Wyścigowa nr 6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662382, NIP: 5213767277, REGON: 366523817, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł (dalej: „Azamoda sp. z o. o.”) (zwana dalej „Fundatorem”).

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Facebooka. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 11 września 2017 roku od godz. 00:00, do 1 października 2017 roku do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”): 
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które: 
a.) umieszczą komentarz pod postem zamieszczonym na Facebooku 4FUN.TV z odpowiedzią na zadane pytanie konkursowe
3. Odpowiedzi można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Facebooka
4. Przesłanie jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestniczy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 


IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

V. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”): 
a.) 30 (trzydzieści) voucherów uprawniających każdy do zakupu towarów na portalu www.born2be.pl (dalej zwanym „born2be”) o wartości 100,00 (sto) złotych,
2. Organizator będzie wyłaniał 10 (dziesięciu) Laureatów w tygodniu i zawiadamiał Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.

3. Vouchery można wykorzystywać wpisując kod zarówno na mobile jak i desktop. Można go wykorzystać na cokolwiek ze strony www.born2be.pl. Czas wykorzystania kuponu kończy się 30 listopada 2017 roku. Kod można wykorzystać tylko podczas jednej płatności. Niewykorzystana kwota przepada.
5. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

 

VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:
a.) zamieszczenie w Czasie Trwania Konkursu komentarza za pośrednictwem Facebooka 4FUN.TV
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia. 
4. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna. 
5. Laureaci zostaną wyłonieni rzez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze zgłoszenia, odpowiadające zadaniu konkursowemu.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na Facebooku. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody na stronie profilu społecznościowego Organizatora, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

IX. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Facebooka. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających w born2be. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie www.born2be.pl
2. Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają zgłoszenia
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „ZGARNIJ WEEKEND W BUKOVINA RESORT”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ZGARNIJ WEEKEND W BUKOVINA RESORT” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).


2. Fundatorem nagród jest Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o.

Ul. Sportowa 22 , 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA; SĄD REJONOWY dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS: 0000133262; NIP:736-15-79-580  REGON: 492834050 (zwana dalej „Fundatorem”).


3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.


4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „4FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 28.08.2017r. od godz. 13:00, do 11.09.2017 r. do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które:
a.) posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu, oraz
b.) prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu krótkie wideo (od 8 do 20 sekund) nawiązujące do pytania konkursowego „CZEGO NAJBARDZIEJ BĘDZIE CI BRAKOWAŁO PO WAKACJACH”.
3. Filmy można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji.
4. Przesłanie Filmu (zdefiniowanego poniżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 


IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

V. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
a.) w Czasie Trwania Konkursu zostanie wyłonionych łącznie 3 (trzech) Laureatów,
b.) 3 (trzech) Laureatów otrzymuje po jednym weekendzie dla dwóch osób w Bukovina Resort o łącznej wartości nagród 4710,00 (cztery tysiące siedemset dziesięć złotych) z wykorzystaniem do 21.12.2017 roku, za wyjątkiem weekendu 09-12.11.2017 roku.

Organizator wyłoni 3 (trzech) Laureatów w Czasie Trwania Konkursu i zawiadomi Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.
3. Filmy Uczestników Konkursu (w tym także Laureatów) będą publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV oraz na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz przez Fundatora na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator oraz Fundator decydują według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:
a.) przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Filmu za pośrednictwem Aplikacji,
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
4. Zgłoszenie Filmów do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Filmu z odpowiednią treścią.
5. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.
6. Filmy będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Filmu. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.
7. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Filmy, odpowiadające zadaniu konkursowemu.

VII. PRZESYŁANIE FILMÓW
1. W związku z faktem, że Filmy będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Filmy, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.
2. Przesłanie Filmu w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania z Filmu lub na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na okres 5 (pięciu) lat od zgłoszenia udziału w Konkursie, nieograniczoną terytorialnie licencję, uprawniającą zarówno Organizatora jak i Fundatora do korzystania z Filmu poprzez jego publiczne wyświetlanie, wystawianie, emitowanie na antenie 4FUN.TV, i każde inne publiczne udostępnianie Filmu, a także udostępnianie na swoich profilach w portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Snapchat, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Filmu, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Filmu każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową.


VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie internetowej Organizatora www.4fun.tv o autorze Filmu nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
2. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Filmu Laureata.

IX. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie www.4fun.tv.

2. Nieodebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści wyrażonych w Filmie oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania z Filmu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Filmy.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

REGULAMIN CASTINGU NA PREZENTERA 4FUN.TV

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem castingu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości, zwana dalej Producentem.

2. Materiały zdjęciowe z castingu mogą zostać wykorzystane w kanałach telewizyjnych oraz w social mediach, których właścicielem jest 4FUN MEDIA S.A.

3. Warunkiem udziału w Castingu jest zaakceptowanie i przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku.

4. Uczestnik castingu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz materiałów z jego udziałem poprzez stosowną wypowiedź zarejestrowaną w trakcie trwania castingu.

II Uczestnik castingu

1. Uczestnikiem castingu może być osoba, która ukończyła 16 lat.

2. Casting przeznaczony jest dla osób chcących pracować w charakterze prezentera kanałów muzycznych należących do Grupy 4FUN MEDIA S.A.

III Zasady castingu

1. Celem castingu jest wyłonienie prezentera w drodze konkursu polegającego na wystąpieniu przed kamerą.

2. Występ jest rejestrowany i może być transmitowany w całości lub we fragmentach w kanałach telewizyjnych oraz w social mediach, których właścicielem jest 4FUN MEDIA S.A. 

3. Z wyłonionym zwycięzcą Producent skontaktuje się bezpośrednio drogą mailową lub telefoniczną.

4. Casting jest przeprowadzany dnia 25.08.2017 r. w godzinach 16:00-17:30 w Centrum Rozrywkowo-Kulturalno-Handlowym Manufaktura, które znajduje się na ul. Drewnowskiej 58 w Łodzi.

6. Decyzje jury castingu są ostateczne i niepodważalne.

7. Producent ma prawo wykorzystać występ konkursowy w materiałach reklamowych i promocyjnych Producenta. Powyższe uprawnienie przysługuje Producentowi również w przypadku dyskwalifikacji lub eliminacji uczestnika castingu.  Z tego tytułu uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

8. Producent nie jest zobowiązany do wykorzystania występu oraz wkładu uczestnika castingu w Programie oraz materiałach reklamowych czy promocyjnych.

9. Producent ma prawo do zmian zasad zawartych w Regulaminie w dowolnym czasie.

10. Producent ma prawo do eliminacji uczestnika castingu w dowolnym momencie z dowolnej przyczyny.

11. Producent zastrzega prawo do nie wybrania zwycięzcy castingu, jeżeli żadna osoba nie będzie odpowiadała kryteriom ustanowionym przez producenta.

 12. Producent może przerwać casting w dowolnej chwili, w szczególności w przypadku, gdy przeprowadzenie castingu stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione (zakłócenia techniczne, zagrożenie życia lub zdrowia uczestników). W takim przypadku Producent może podjąć decyzję o wznowieniu castingu w dowolnym momencie. Zapis ten dotyczy również sytuacji konieczności przełożenia terminu i miejsca przeprowadzenia castingu.

IV. Ochrona Danych osobowych

1. Przystąpienie przez Uczestnika do Castingu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Castingu i ogłoszenia jego wyników, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wykorzystania wizerunku w materiałach promocyjnych i reklamowych (materiały drukowane, elektroniczne).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00  złotych, opłacony w całości, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności. Celem  przetwarzania  tych  danych  będzie  przeprowadzenie  Castingu  i  kontakt z Uczestnikami. Uczestnikom  Konkursu  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  ich  danych  oraz  ich  poprawiania, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych.  Podanie  danych osobowych jest dobrowolne.

V Postanowienia końcowe

1. Udział w Castingu jest nieodpłatny, co oznacza, iż uczestnik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia  z  tytułu  udziału  w  Castingu,  ani  do  zwrotu  jakichkolwiek  kosztów  związanych  z dojazdem i pobytem w miejscu przeprowadzania Castingu.

2. Uczestnik Castingu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie szkody powstałe w obiekcie, w którym jest realizowany Casting.

3.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  w  stosunku  do  Uczestników  oraz  osób  trzecich  za ewentualne  szkody  będące  wynikiem  udziału  Uczestników  w  Castingu.

4. Uczestnik Castingu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z jego wizerunku, w tym na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie w materiałach promocyjnych i marketingowych dotyczących Producenta, na stronach internetowych oraz rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w szczególności w Internecie i prasie.

5. Regulamin Castingu jest dostępny pod adresem www.4fun.tv.

6.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  zastosowanie  mają  powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Castingu i jego prawidłowy przebieg.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Castingu.

 

REGULAMIN KONKURSU „OGARNIJ SZKOŁĘ Z ALLEGRO”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „OGARNIJ SZKOŁĘ Z ALLEGRO” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród jest spółka pod firmą Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, NIP: 5272525995, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000268796, kapitał zakładowy 33 976 500 złotych (zwana dalej „Fundatorem”).

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „4FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 16 sierpnia 2017 roku od godz. 00:00, do 15 września 2017 roku do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które:
a.) posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu, oraz
b.) prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu krótkie wideo (od 10 do 20 sekund) nawiązujące do pytania konkursowego „Co mogłoby umilić powrót do szkoły?" (dalej zwanego „Filmem”) lub
c.) prześlą w Czasie Trwania Konkursu zdjęcie nawiązujące do pytania konkursowego „Co mogłoby umilić powrót do szkoły?" (dalej zwanego „Zdjęciem”).
3. Filmy lub Zdjęcia można wyłącznie przesyłać za pośrednictwem Aplikacji.
4. Przesłanie Filmu (zdefiniowanego poniżej) lub Zdjęcia (zdefiniowanego poniżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestniczy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 


IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

V. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
a.) 20 (dwadzieścia) kuponów uprawniających każdy do zakupu towarów lub usług na portalu www.allegro.pl (dalej zwanym „Allegro”) o wartości 100,00 (sto) złotych,
b.) 20 (dwadzieścia) kuponów uprawniających każdy do zakupu towarów lub usług na Allegro o wartości 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy,
c.) 4 (cztery) kupony uprawniające każdy do zakupu towarów lub usług na Allegro o wartości 500,00 (pięćset) złotych każdy.

d.) 4 (cztery) kupony uprawniające każdy do zakupu towarów lub usług na Allegro o wartości 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) złotych każdy.
2. Organizator będzie wyłaniał 2 (dwóch) Laureatów dziennie od poniedziałku do piątku w dniach 21.08.-15.08.2017 i zawiadamiał Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.

3. Kupony można wykorzystywać wpisując kod zarówno na mobile jak i desktop. Można go wykorzystać na cokolwiek z Allegro. Czas wykorzystania kuponu wynosi 6 miesięcy. Kod można wykorzystać tylko podczas jednej płatności. Niewykorzystana kwota przepada. W przypadku płatności na kwotę mniejszą lub równą wartości kodu naliczona zostanie kwota 1 zł w celu autoryzacji płatności. Regulamin kart podarunkowych Allegro: http://karty.allegro.pl/regulamin.pdf 
4. Filmy oraz Zdjęcia Uczestników będą publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV oraz przez Organizatora i Fundatora na ich profilach w portalu społecznościowym Facebook i Instagram, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator oraz Fundator decydują według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.
5. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:
a.) przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Filmu za pośrednictwem Aplikacji, lub
b.) przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Zdjęcia za pośrednictwem Aplikacji.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
4. Zgłoszenia Filmów i Zdjęć do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Filmu lub 1 (jednego) Zdjęcia na potrzeby konkursu.
5. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.
6. Filmy i Zdjęcia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Filmu lub Zdjęcia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.
7. Laureaci zostaną wyłonieni rzez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Filmy i Zdjęcia, odpowiadające zadaniu konkursowemu.

VII. PRZESYŁANIE FILMÓW ORAZ ZDJĘĆ
1. W związku z faktem, że Filmy oraz Zdjęcia będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Filmy oraz Zdjęcia, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.
2. Przesłanie Filmu lub Zdjęcia w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania z Filmu lub Zdjęcia na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
3. Laureat Konkursu udziela Fundatorowi w zamian za ufundowaną Nagrodę, na okres 5 (pięciu) lat od otrzymania informacji o nagrodzeniu Uczestnika Konkursu Nagrodą, nieograniczoną terytorialnie licencję, uprawniającą Fundatora do korzystania z Filmu lub Zdjęcia poprzez jego publiczne udostępnianie na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Filmu lub Zdjęcia, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Filmu lub Zdjęcia każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie profilu społecznościowym Organizatora o autorze Filmu lub Zdjęcia nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
2. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci wideo lub zdjęcia przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Filmu lub Zdjęcia Laureata.

IX. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających w Allegro. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie http://karty.allegro.pl/regulamin.pdf
2. Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści wyrażonych w Filmie albo utrwalonych na Zdjęciu oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania z Filmu lub Zdjęcia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Filmy lub Zdjęcia.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

par. IX (ODBIÓR NAGRÓD) p. 1 Realizacja praw z Nagrody jest możliwa wyłącznie do 30 września 2017 roku.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „POCZTÓWKA Z WAKACJI”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „POCZTÓWKA Z WAKACJI” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród jest firma LG Electronics Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121072, NIP: 521-22-14-808, kapitał zakładowy: 28.366.000 zł w pełni opłacony
(zwana dalej „Fundatorem”).
4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.
5. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „4FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.
II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dwóch etapach:
I ETAP w dniach od 30.06.2017r. od godz. 00:00, do 16.07.2017 r. do godz. 23.59
II ETAP w dniach od 28.07.2017r. od godz. 00:00 do 13.08.2017 r. do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które:
a.) posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu, oraz
b.) prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu zdjęcie nawiązujące do pytania konkursowego „Prześlij swoją fotkę z wakacji!”(dalej zwanego „Zdjęciem”)
3. Zdjęcia można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji.
4. Przesłanie Zdjęcia (zdefiniowanego poniżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 

IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.
V. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
a.) Nagrody Dzienne:
1. w dniach 3.07.-16.07.2017 oraz 31.07.-13.08.2017 zostanie wyłonionych łącznie 28 (dwudziestu ośmiu) Laureatów Dziennych,
2. Każdy Laureat Dzienny otrzymuje po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości nagród 1400,00 (tysiąc czterysta) złotych,
3. Organizator wyłoni 28 (dwudziestu ośmiu) Laureatów Dziennych w terminach 3.07.-16.07.2017 oraz 31.07.-13.08.2017 i zawiadomi Laureatów Dziennych o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.
b) Nagrody Główne:
1. Dodatkowo w Czasie Trwania Konkursu zostanie wyłonionych łącznie 4 (czterech) Laureatów Głównych,
2. Każdy Laureat Główny otrzymuje smartfon K10 Dual (2017) o wartości 899,00 zł netto o łącznej wartości nagród 2697,00 (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych,
3. Organizator wyłoni 4 (czterech) Laureatów Głównych w Czasie Trwania Konkursu i zawiadomi Laureatów Głównych o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.
3. Zdjęcia Uczestników Konkursu (w tym także Laureatów) będą publikowane przez Organizatora w audycji nadawanej w programie telewizyjnym 4FUN.TV „Słoneczny Patrol” w dniach 3.07.-16.07.2017 w godzinach 9:00-10:00 oraz 31.07.-13.08.2017 w godzinach 10:00-11:00 oraz na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz przez Fundatora na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator oraz Fundator decydują według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:
a.) przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Zdjęcia za pośrednictwem Aplikacji,
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
4. Zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Zdjęcia z odpowiednią treścią.
5. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.
6. Zdjęcia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Zdjęcia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.
7. Laureaci Dzienni oraz Główni zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Zdjęcia, odpowiadające zadaniu konkursowemu.
VII. PRZESYŁANIE ZDJĘĆ
1. W związku z faktem, że Zdjęcia będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Zdjęcia, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.
2. Przesłanie Zdjęcia w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania ze Zdjęcia lub na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na okres 5 (pięciu) lat od zgłoszenia udziału w Konkursie, nieograniczoną terytorialnie licencję, uprawniającą zarówno Organizatora jak i Fundatora do korzystania ze Zdjęcia poprzez jego publiczne wyświetlanie, wystawianie, emitowanie na antenie 4FUN.TV, i każde inne publiczne udostępnianie Zdjęcia, a także udostępnianie na swoich profilach w portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Snapchat, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Zdjęcia, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Zdjęcia każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową.
VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie internetowej Organizatora www.4fun.tv o autorze Zdjęcia nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
2. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Zdjęcia Laureata.
IX. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie www.4fun.tv. Realizacja praw z Nagrody jest możliwa wyłącznie do 31 sierpnia 2017 roku.
2. Nieodebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.
X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści wyrażonych na Zdjęciu oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania ze Zdjęcia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Zdjęcia.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU "KASA 4FUN NA WEEKEND”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Jestem piękna i niezależna, bo…” (zwany w niniejszym Regulaminie „Konkursem”).
2.  Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
3.  Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bobrowiecka 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (zwana w niniejszym Regulaminie „Organizatorem Konkursu”).
4.  Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Organizator Konkursu.
5.  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym jego warunki.
6.  Kontakt z Organizatorem może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email Organizatora Konkursu: [email protected].
7.  Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
8.  Fundatorem jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bobrowiecka 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (dalej zwana „Fundatorem”).
9.  Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121) (zwanej w niniejszym Regulaminie „Kodeksem Cywilnym”).
10.  Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 ze zm.).
11.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz Fundatora, a także pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w jego przygotowaniu i prowadzeniu na zlecenie Organizatora Konkursu, osoby współpracujące z w/w podmiotami na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie najbliższej rodziny osób należących do wszystkich w/w kategorii. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
12.  Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem:
a.)      strony internetowej dostępnej pod adresem: www.4fun.tv(dalej zwanej „Stroną Konkursową”)

b.) Facebooka i chatbota odsyłającego do formularza . Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
13. Konkurs trwa od dnia 15 stycznia 2018 roku od godziny 12:00 do czasu odwołania go przez Organizatora.
14. Czas dokonywania zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 15 stycznia 2018 roku od godziny 12:00 do czasu odwołania przez Organizatora (dalej „Czas zgłoszeń do Konkursu”).


 

 

§ 2. Warunki techniczne związane z udziałem w Konkursie

 


1. Warunkiem technicznym koniecznym dla uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest:
a.)    dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz adresu email.

2.  Dla poprawnego funkcjonowania Strony Konkursowej wymagana:

a) jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Starsze od aktualnych wersji wersje przeglądarek, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.

b) lub dostęp do Facebooka i fanpage’a 4FUN.TV
3.  W przypadku korzystania przez Uczestnika Konkursu z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Strona Konkursowa może nie być dostępna.
4.  Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie sprzętu i usług wymaganych do uzyskania dostępu do Strony Konkursowej oraz za uiszczanie opłat związanych z powyższym.
5.  Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6.  Organizator zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych związanych z serwerem, skutkującym unieruchomieniem łącza przez okres nie dłuższy niż 4 godziny (w godzinach 1:00 – 6:00).
7.  Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (zwanym w niniejszym Regulaminie „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru zgłoszenia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia kolejności zgłoszenia do Konkursu.

 

§ 3. Komisja Konkursowa


1.  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatami Konkursu”), Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 (dwie) osoby delegowane przez Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Konkursu Nagrody.
2.  Przy podejmowaniu decyzji członkowie Komisji Konkursowej kierują się kryterium subiektywnie postrzeganej jakości udzielonej odpowiedzi.

 

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.  W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz małoletnia, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w Konkursie i ewentualne wydanie w nim nagród, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (zwana w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem Konkursu”).
2.  Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
3.  Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Zgłoszeń do Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
a.)           Przesłać pomysł w wersji tekstowej na weekend swoich marzeń, oraz
b.)            wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Konkursowej (zwany w niniejszym Regulaminie „Formularzem Zgłoszeniowym”) podając: imię, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, oraz
b.)           wysłać pomysł w wersji tekstowej na weekend swoich marzeń do Organizatora Konkursu poprzez Formularz Zgłoszeniowy (zgłoszenia przesłane w inny sposób nie będą przyjmowane i nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie), oraz
d.)            zaakceptować Regulamin, oraz
e.)             wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu podanych przez Uczestnika Konkursu w zgłoszeniu do Konkursu w celu realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody, oraz
f.)           wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora Konkursu środkami komunikacji elektronicznej na udostępniony przez Uczestnika adres e-mail lub numer telefonu komórkowego
5.  Informacje na temat czynności, jakie Uczestnik Konkursu musi wykonać, aby otrzymać nagrodę pieniężną w kwocie 1000 złotych (słownie: jednego tysiąca złotych) dostępne są na stronie internetowej dostępnej pod adresem:www.4fun.tv

Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest podanie przecz Uczestnika Konkursu następujących danych osobowych: imię Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
6.  Odpowiedź konkursowa musi spełniać następujące wymagania:
a.)        kreatywny pomysł na weekend marzeń zgłoszony przez stronę www.4fun.tv
b.)        nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych i obscenicznych
c.)        nie może zawierać treści reklamowych ani o charakterze komercyjnym, oraz
7.  Prawidłowe dokonanie przez Uczestnika Konkursu czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie (zwanym w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”).
8.  Dopuszczalne jest zgłoszenie kilku odpowiedzi.
9.  Zgłoszone do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich.
10.  Zgłoszenia naruszające którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu są nieważne i będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora Konkursu.
11.  Niewykonanie jakiejkolwiek czynności określonej w ust. 3 oznacza nieskuteczne złożenie Zgłoszenia i nie skutkuje zgłoszeniem Uczestnika Konkursu do Konkursu.
12.  Brak danych kontaktowych w Zgłoszeniu oznacza nieskuteczne złożenie Zgłoszenia i nie skutkuje zgłoszeniem Uczestnika Konkursu do Konkursu.


§ 5 Nagrody w Konkursie
1.  W Konkursie przewidziane są następujące nagrody pieniężne (zwane łącznie w niniejszym Regulaminie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
a.)        nagroda główna pieniężna w postaci 1000 złotych (słownie: jednego tysiąca złotych), (zwana w niniejszym Regulaminie „Nagrodą Główną”).

b.) Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W przypadku wygrania przez Laureata nagrody o wartości 1000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł, w dniu wypłacenia nagrody Organizator potrąci z niej 10% podatku w wysokości 100,00 (słownie: sto) zł. Potrącona kwota zostanie przekazana przez Organizatora na poczet podatku od wygranej.
2.  Nagroda zostanie przyznana raz w tygodniu, jednemu Uczestnikowi Konkursu, który przesłał w ocenie Komisji Konkursowej najlepszą odpowiedź i zostanie ogłoszony na antenie 4fun.tv w każdy piątek po godzinie 17, aż do czasu odwołania konkursu. Wyboru Laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa. Przy wyborze najlepszych Filmów Komisja Konkursowa będzie kierowała się takimi kryteriami jak: oryginalność, kreatywność, poczucie humoru. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu.
3.  Organizator Konkursu będzie wyłaniał co tydzień, 1 (jednego) Laureata Konkursu przez cały czas trwania konkursu od dnia 22 września 2017 roku i zawiadomi Laureata telefonicznie, wysyłając wiadomość sms, na numer, który został podany w zgłoszeniu o Nagrodzie.
4.  Organizator Konkursu zawiadomi Laureata Konkursu telefonicznie, wysyłając wiadomość sms, na numer, który został podany w zgłoszeniu o przyznaniu jemu Nagrody w terminie 7 (siedmiu) dni od jej przyznania. Organizator Konkursu przekaże Nagrodę pienieżną na numer konta, który zostanie podany w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu zawiadomienia o wygranej.
5.  Nieodesłanie potrzebnych do odbioru Nagrody danych, w terminie 14 (czternastu) dni od tej próby oznacza wygaśnięcie prawa do otrzymania Nagrody. Niewydane Nagrody pozostają dodyspozycji Organizatora.
6.  Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.


§ 6. Postępowanie reklamacyjne i odpowiedzialność Organizatora Konkursu


1.  Wszelkie reklamacje związana z Konkursem powinny być sporządzona w formie pisemnej i przesłane na adres Organizatora Konkursu wskazany w § 1 ust. 3 powyżej z dopiskiem „konkurs „KASA 4FUN NA WEEKEND" O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2.  Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres, wskazanie przyczyn reklamacji, żądanie określonego zachowania ze strony Organizatora Konkursu oraz podpis Uczestnika Konkursu.
3.  Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o wyniku postępowania reklamacyjnego na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora Konkursu.
4.  Organizator Konkursu rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników Konkursu na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5.  W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji lub uwzględnienia jej tylko w części Uczestnik Konkursu zgłaszający reklamację ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
6.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszone do Konkursu Filmy, do których Uczestnicy Konkursu nie posiadają stosownych praw, ani za treść publikowanych przez Uczestników Konkursu Filmów, czy też niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Organizator Konkursu dołoży wszelkich starań, aby Filmy naruszające postanowienia Regulaminu były usuwane z Konkursu.
7.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne niezależne od Organizatora Konkursu mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność Zgłoszeń.
8.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów Uczestników Konkursu oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu.
10. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w wydaniu Nagrody wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, w szczególności z powodu niepodania lub podania niepełnych danych osobowych i/lub adresu korespondencyjnego lub niepoinformowania przez Uczestnika Konkursu o zmianie danych osobowych.
11. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Internetu wynikłe z powodu działania osób trzecich, za które nie odpowiada zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, siły wyższej, ani za przerwy powstałe z winy innych operatorów sieci teleinformatycznej.


§ 7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu


1.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bobrowiecka 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości.
2.  Dane są przetwarzane przez Organizatora Konkursu oraz Fundatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym opublikowania informacji o Laureatach Konkursu, wydania nagród Laureatom Konkursu, opublikowania Filmów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nagrodzonych w Konkursie i rozpoznania reklamacji, a także w celu przesyłania Uczestnikowi Konkursu informacji handlowych od Organizatora Konkursu.
3.  Dla realizacji celu, o których mowa w ust. 2 powyżej, przetwarzane są następujące dane osobowe Uczestników Konkursu (dane obligatoryjne): imię Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
4.  Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie.
5.  Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagród.
6.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora Konkursu, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Organizatora Konkursu w godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Organizatora Konkursu, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, na adres e-mail Organizatora Konkursu: [email protected], wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
7.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundatora, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Fundatora w Warszawie, przy ul. Słowiczej 32; w godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Fundatora, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”.
8.  W przypadku zmiany danych osobowych lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do ich aktualizacji w sposób wskazany w ust. 7 lub 8 powyżej.


§ 8. Wykluczenie z udziału w Konkursie


1.  Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku:
a.)       jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm Strony Konkursowej,
b.)      wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs,
c.)       podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych,
d.)      naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu.


§ 9. Postanowienia końcowe


1.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do decydowania o jego zakończeniu i udzieli informacji o terminie zakończenie na stronie www.4fun.tv.
3.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez Stronę Konkursową oraz informację zawartą w Aplikacji.
4.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6.  Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej, w Aplikacji oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSUPOKAŻ JAK TAŃCZYSZ I ZGARNIJ DESKĘ WHEELS”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „POKAŻ JAK TAŃCZYSZ I ZGARNIJ DESKĘ WHEELS” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).


2. Fundatorem nagród jest SKYMASTER SP. Z O.O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UL. BOKSERSKA 43, 02-690 WARSZAWA; SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS: 0000588704; NIP: 584-27-45-341; REGON: 363085593 (zwana dalej „Fundatorem”).


3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.


4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „4FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 08.05.2017r. od godz. 00:00, do 04.06.2017 r. do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które:
a.) posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu, oraz
b.) prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu krótkie wideo (od 8 do 20 sekund) nawiązujące do pytania konkursowego „POKAŻ JAK TAŃCZYSZ I ZGARNIJ DESKĘ WHEELS”.
3. Filmy można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji.
4. Przesłanie Filmu (zdefiniowanego poniżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 


IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

V. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
a.) w Czasie Trwania Konkursu od poniedziałku do piątku zostanie wyłonionych łącznie 15 (piętnastu) Laureatów,
b.) 15 (piętnastu) Laureatów otrzymuje po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości nagród 750,00 (siedemset pięćdziesiąt) złotych i gadżet marki SKYMASTER.

c.) 15 (piętnastu) Laureatów (wymienionych powyżej) bierze udział w dalszej części konkursu, w którym nagrodą główną jest deska WHEELS SKYMASTER,
Organizator wyłoni 15 (piętnastu) Laureatów w Czasie Trwania Konkursu i zawiadomi Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.
3. Filmy Uczestników Konkursu (w tym także Laureatów) będą publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV oraz na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz przez Fundatora na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator oraz Fundator decydują według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:
a.) przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Filmu za pośrednictwem Aplikacji,
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
4. Zgłoszenie Filmów do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Filmu z odpowiednią treścią.
5. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.
6. Filmy będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Filmu. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.
7. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Filmy, odpowiadające zadaniu konkursowemu.

VII. PRZESYŁANIE FILMÓW
1. W związku z faktem, że Filmy będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Filmy, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.
2. Przesłanie Filmu w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania z Filmu lub na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na okres 5 (pięciu) lat od zgłoszenia udziału w Konkursie, nieograniczoną terytorialnie licencję, uprawniającą zarówno Organizatora jak i Fundatora do korzystania z Filmu poprzez jego publiczne wyświetlanie, wystawianie, emitowanie na antenie 4FUN.TV, i każde inne publiczne udostępnianie Filmu, a także udostępnianie na swoich profilach w portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Snapchat, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Filmu, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Filmu każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową.


VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie internetowej Organizatora www.4fun.tv o autorze Filmu nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
2. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Filmu Laureata.

IX. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie www.4fun.tv.

2. Nieodebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści wyrażonych w Filmie oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania z Filmu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Filmy.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „PIERWSZE MISTRZOSTWA POLSKI W SZEROKIM SELFIE”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „PIERWSZE MISTRZOSTWA POLSKI W SZEROKIM SELFIE” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagród jest firma LG Electronics Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121072, NIP: 521-22-14-808, kapitał zakładowy: 28.366.000 zł w pełni opłacony
(zwana dalej „Fundatorem”).
3. Operatorem technicznym odpowiedzialnym za wydanie nagród jest Futura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orężnej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 2080 86, NIP 521 308 04 80, kapitał zakładowy 1 673 500 złotych (dalej: „Operator”).

4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.
5. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „4FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 1.05.2017r. od godz. 00:00, do 30.05.2017 r. do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które:
a.) posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu, oraz
b.) prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu zdjęcie nawiązujące do pytania konkursowego „Zrób sobie niebanalne selfie!”(dalej zwanego „Zdjęciem”)
3. Zdjęcia można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji.
4. Przesłanie Zdjęcia (zdefiniowanego poniżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 


IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

V. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
a.) Nagrody Dzienne:
1. w Czasie Trwania Konkursu zostanie wyłonionych łącznie 15 (piętnastu) Laureatów Dziennych,
2. Każdy Laureat Dzienny otrzymuje po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości nagród 750,00 (siedemset pięćdziesiąt) złotych,
3. Organizator wyłoni 15 (piętnastu) Laureatów Dziennych w Czasie Trwania Konkursu i zawiadomi Laureatów Dziennych o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.
b) Nagrody Główne:
1. Dodatkowo w Czasie Trwania Konkursu zostanie wyłonionych łącznie 3 (trzech) Laureatów Głównych,
2. Każdy Laureat Główny otrzymuje smartfon K10 Dual (2017) o wartości 899,00 zł netto o łącznej wartości nagród 2697,00 (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych,
3. Organizator wyłoni 3 (trzech) Laureatów Głównych w Czasie Trwania Konkursu i zawiadomi Laureatów Głównych o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.

3. Zdjęcia Uczestników Konkursu (w tym także Laureatów) będą publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV oraz na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz przez Fundatora na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator oraz Fundator decydują według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:
a.) przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Zdjęcia za pośrednictwem Aplikacji,
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
4. Zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Zdjęcia z odpowiednią treścią.
5. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.
6. Zdjęcia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Zdjęcia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.
7. Laureaci Dzienni oraz Główni zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Zdjęcia, odpowiadające zadaniu konkursowemu.

VII. PRZESYŁANIE ZDJĘĆ
1. W związku z faktem, że Zdjęcia będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Zdjęcia, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.
2. Przesłanie Zdjęcia w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania ze Zdjęcia lub na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na okres 5 (pięciu) lat od zgłoszenia udziału w Konkursie, nieograniczoną terytorialnie licencję, uprawniającą zarówno Organizatora jak i Fundatora do korzystania ze Zdjęcia poprzez jego publiczne wyświetlanie, wystawianie, emitowanie na antenie 4FUN.TV, i każde inne publiczne udostępnianie Zdjęcia, a także udostępnianie na swoich profilach w portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Snapchat, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Zdjęcia, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Zdjęcia każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie internetowej Organizatora www.4fun.tv o autorze Zdjęcia nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
2. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Zdjęcia Laureata.

IX. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie www.4fun.tv. Realizacja praw z Nagrody jest możliwa wyłącznie do 30 maja 2017 roku.
2. Nieodebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5.  Operator techniczny odpowiedzialny za wydanie nagród  w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści wyrażonych na Zdjęciu oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania ze Zdjęcia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Zdjęcia.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU "ZAPOWIEDZ PIOSENKĘ I ZGARNIAJ KASĘ NON STOP"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ZAPOWIEDZ PIOSENKĘ I ZGARNIAJ KASĘ NON STOP” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród jest SCHULZ Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-527 Kraków ul. Na Zjeździe 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000181178, kapitał zakładowy 1 630 000 zł w całości opłacony, NIP 9451721841, REGON: 351324593 (zwana dalej „Fundatorem”).
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.
4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „4FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 24.04.2017r. od godz. 00:00, do 26.05.2017 r. do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które:
a.) posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu, oraz
b.) prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu krótkie wideo (od 8 do 20 sekund) nawiązujące do pytania konkursowego „NAGRAJ ZAPOWIEDŹ JEDNEJ Z PONIŻSZYCH PIOSENEK Z CHRUPKAMI W BUZI:
1. ALAN WALKER FEAT. NOONIE BAO „ALONE”
2. ALVARO SOLER „ANIMAL”
3. ANIA DĄBROWSKA „PORADY NA ZDRADY (DRESZCZE)”
4. ARMIN VAN BUUREN & GARIBAY FEAT. OLAF BLACKWOOD „I NEED YOU”
5. BEDNAREK FEAT. MATHEO „TALIZMAN”
6. CLEAN BANDIT FEAT. ZARA LARSSON „SYMPHONY”
7. ED SHEERAN „SHAPE OF YOU”
8. ED SHEERAN „CASTLE ON THE HILL”
9. EWA FARNA „WSZYSTKO ALBO NIC”
10. EWELINA LISOWSKA „NIEBO PIEKŁO”
11. ALLE FARBEN FEAT. CHRIS GELBUDA BAD IDEAS
12. BEBE REXHA I GOT YOU
13. BURAK YETER FEAT. DANELLE SANDOVAL TUESDAY
14. ENRIQUE IGLESIAS FEAT. DESCEMER BUENO & ZION & LENNOX SÚBEME LA RADIO
15. FEDER FEAT. ALEX AIONO LORDLY
16. FLY PROJECT FEAT. ANDRA BUTTERFLY
17. GROMEE FEAT. MAHAN MOIN SPIRIT
18. JAX JONES FEAT. RAYE YOU DON'T KNOW ME
19. JONAS BLUE FEAT. RAYE BY YOUR SIDE
20. JULA DOBREGO DNIA
21. KATY PERRY FEAT. SKIP MARLEY CHAINED TO THE RHYTHM
22. LUIS FONSI FEAT. DADDY YANKEE DESPACITO
23. MACHINE GUN KELLY FEAT. CAMILA CABELLO BAD THINGS
24. MANDEE FEAT. MARIA MATHEA SUPERSTAR
25. MATTHEW KOMA KISSES BACK
26. MIKE PERRY FEAT. CASSO INSIDE THE LINES
27. NOWATOR CO TU JEST GRANE
28. PITBULL FEAT. STEPHEN MARLEY OPTIONS
29. RAG'N'BONE MAN SKIN
30. RAVING GEORGE FEAT. OSCAR AND THE WOLF YOU'RE MINE (DJ ANTONIO & ASTERO REMIX)
31. ROBBIE WILLIAMS LOVE MY LIFE
32. ROBIN SCHULZ & DAVID GUETTA FEAT. CHEAT CODES SHED A LIGHT
33. RYAN RIBACK ALL THAT SHE WANTS
34. SEEB FEAT. JACOB BANKS WHAT DO YOU LOVE
35. SHAGGY FEAT. OMI SEASONS
36. SIGALA & DIGITAL FARM ANIMALS ONLY ONE
37. STARGATE FEAT. P!NK & SIA WATERFALL
38. STARLEY CALL ON ME (RYAN RIBACK REMIX)
39. STEVE AOKI FEAT. LOUIS TOMLINSON JUST HOLD ON
40. THE CHAINSMOKERS FEAT. COLDPLAY SOMETHING JUST LIKE THIS
41. THE WEEKND FEAT. DAFT PUNK I FEEL IT COMING
42. TIESTO FEAT. BRIGHT SPARKS ON MY WAY
43. ZAYN FEAT. TAYLOR SWIFT I DON'T WANNA LIVE FOREVER (FIFTY SHADES DARKER)” (dalej zwanego „Filmem”)
3. Filmy można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji.
4. Przesłanie Filmu (zdefiniowanego poniżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 


IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

V. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
a.) w Czasie Trwania Konkursu zostanie wyłonionych łącznie 20 (dwudziestu) Laureatów,
b.) Laureat otrzymuje po 100,00 (sto) złotych każdy o łącznej wartości nagród 2 000,00 (dwa tysiące) złotych,
Organizator wyłoni 20 (dwudziestu) Laureatów w Czasie Trwania Konkursu i zawiadomi Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.
3. Filmy Uczestników Konkursu (w tym także Laureatów) będą publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV oraz na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz przez Fundatora na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator oraz Fundator decydują według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:
a.) przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Filmu za pośrednictwem Aplikacji,
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
4. Zgłoszenie Filmów do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Filmu z odpowiednią treścią.
5. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.
6. Filmy będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Filmu. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.
7. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Filmy, odpowiadające zadaniu konkursowemu.

VII. PRZESYŁANIE FILMÓW
1. W związku z faktem, że Filmy będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Filmy, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.
2. Przesłanie Filmu w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania z Filmu lub na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na okres 5 (pięciu) lat od zgłoszenia udziału w Konkursie, nieograniczoną terytorialnie licencję, uprawniającą zarówno Organizatora jak i Fundatora do korzystania z Filmu poprzez jego publiczne wyświetlanie, wystawianie, emitowanie na antenie 4FUN.TV, i każde inne publiczne udostępnianie Filmu, a także udostępnianie na swoich profilach w portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Snapchat, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Filmu, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Filmu każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową.


VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie internetowej Organizatora www.4fun.tv o autorze Filmu nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
2. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Filmu Laureata.

IX. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie www.4fun.tv. Realizacja praw z Nagrody jest możliwa wyłącznie do 30 maja 2017 roku.
2. Nieodebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5.  Operator techniczny odpowiedzialny za wydanie nagród, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści wyrażonych w Filmie oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania z Filmu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Filmy.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU "JESTEM PIĘKNA I NIEZALEŻNA, BO…"

 § 1 Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Jestem piękna i niezależna, bo…” (zwany w niniejszym Regulaminie „Konkursem”).
2.  Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
3.  Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bobrowiecka 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (zwana w niniejszym Regulaminie „Organizatorem Konkursu”).
4.  Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Organizator Konkursu.
5.  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym jego warunki.
6.  Kontakt z Organizatorem może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email Organizatora Konkursu: [email protected].
7.  Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
8.  Fundatorem nagród jest spółka pod firmą Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowiczej 32, 02-170 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000028712, o kapitale zakładowym w wysokości 53.155 800,00 złotych (dalej zwana „Fundatorem”).
9.  Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121) (zwanej w niniejszym Regulaminie „Kodeksem Cywilnym”).
10.  Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 ze zm.).
11.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz Fundatora, a także pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w jego przygotowaniu i prowadzeniu na zlecenie Organizatora Konkursu, osoby współpracujące z w/w podmiotami na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie najbliższej rodziny osób należących do wszystkich w/w kategorii. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
12.  Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem:
a.)       aplikacji mobilnej „4FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”) lub
b.)      strony internetowej dostępnej pod adresem: http://4fun.tv/jestempieknainiezalezna.html (dalej zwanej „Stroną Konkursową”).
13. Konkurs trwa od dnia 10 lutego 2017 roku od godziny 00:00 do dnia 21 marca 2017 roku (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
14. Czas dokonywania zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 10 lutego 2017 roku od godziny 00:00 do dnia 10 marca 2017 roku do godziny 23:59 (dalej „Czas zgłoszeń do Konkursu”).

                                                                      § 2. Warunki techniczne związane z udziałem w Konkursie
1. Warunkiem technicznym koniecznym dla uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest:
a.)    dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz adresu email, lub
b.)    pobranie Aplikacji ze sklepu internetowego „Apple Store” oraz „Google Play” na telefon komórkowy lub tablet, w przypadku zamiaru uczestnictwa w Konkursie za pośrednictwem Aplikacji.
2.  Dla poprawnego funkcjonowania Strony Konkursowej wymagana jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Starsze od aktualnych wersji wersje przeglądarek, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni.
3.  W przypadku korzystania przez Uczestnika Konkursu z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Strona Konkursowa może nie być dostępna.
4.  Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie sprzętu i usług wymaganych do uzyskania dostępu do Aplikacji lub Strony Konkursowej oraz za uiszczanie opłat związanych z powyższym.
5.  Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6.  Organizator zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych związanych z serwerm, skutkującym unieruchomieniem łącza przez okres nie dłuższy niż 4 godziny (w godzinach 1:00 – 6:00).
7.  Filmy będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (zwanym w niniejszym Regulaminie „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Filmu. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia kolejności zgłoszenia do Konkursu.

                                                                          § 3. Komisja Konkursowa
1.  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatami Konkursu”), Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 (dwie) osoby delegowane przez Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Konkursu Nagrody.
2.  Przy podejmowaniu decyzji członkowie Komisji Konkursowej kierują się kryterium subiektywnie postrzeganej jakości artystycznej wykonanego Filmu.

                                                                           § 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.  W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (zwana w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem Konkursu”).
2.  Osoby małoletnie, pod warunkiem, że ukończyły 16 lat, mogą brać udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych osób małoletnich uczestniczących w Konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby małoletniej ma oraz zgodę na udzielenie licencji niewyłącznej przesłanych Filmów. Osoby małoletnie, o których mowa w niniejszym ustępie, powinny przesłać na adres [email protected] zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Udzielenie takiej zgody i przesłanie kopii oświadczenia o jej udzieleniu Organizatorowi Konkursu stanowi warunek udziału w Konkursie przez osoby, o których mowa w niniejszym ustępie. Filmy nadesłane przez takie osoby bez wymaganej zgody rodzica lub opiekuna prawnego nie są brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zażądania oryginału oświadczenia o udzieleniu zgody przed wydaniem Nagrody Uczestnikowi Konkursu oraz odmowy wydania Nagrody i wykluczenia z Konkursu Uczestnika Konkursu, który nie dostarczy zażądanego przez Organizatora Konkursu oryginału oświadczenia o udzieleniu zgody.
3.  Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
4.  Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Zgłoszeń do Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
a.)           uzyskać status „konsultanta AVON” i otrzymać indywidulany numer identyfikacyjny nadany przez Fundatora, oraz
b.)           wykonać krótkie wideo (od 10 do 20 sekund), nawiązujące do zadania konkursowego „Dokończ zdanie „Jestem piękna i niezależna, bo…” (zwane w niniejszym Regulaminie „Filmem”), oraz
c.)            wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Konkursowej lub w Aplikacji (zwany w niniejszym Regulaminie „Formularzem Zgłoszeniowym”) podając: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, numer identyfikacyjny „konsultanta AVON”, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, oraz
d.)           wysłać Film do Organizatora Konkursu poprzez Formularz Zgłoszeniowy lub Aplikację (zgłoszenia przesłane w inny sposób nie będą przyjmowane i nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie), oraz
e.)            zaakceptować Regulamin, oraz
f.)             wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu podanych przez Uczestnika Konkursu w zgłoszeniu do Konkursu w celu realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody, oraz
g.)           wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Fundatora informacji o indywidualnym numerze identyfikacyjnym Uczestnika Konkursu podanym przez Uczestnika Konkursu na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www: http://4fun.tv/jestempieknainiezalezna.html w celu weryfikacji statusu „konsultanta AVON”, oraz
h.)           wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora Konkursu środkami komunikacji elektronicznej na udostępniony przez Uczestnika adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, oraz
i.)             zaakceptować treść oświadczenia dotyczącego: (i) udzielenia licencji Organizatorowi Konkursu na korzystanie z Filmu, w tym prawa do udzielenia sublicencji na korzystanie z Filmu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie oraz (ii) na rozpowszechnienie wizerunków osób, które zostały utrwalone na zgłoszonym do Konkursu Filmie przez Organizatora Konkursu lub Fundatora, poprzez opublikowanie Filmu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
5.  Informacje na temat czynności, jakie Uczestnik Konkursu musi wykonać, aby zostać „konsultantem AVON” dostępne są na stronie internetowej dostępnej pod adresem: http://4fun.tv/jestempieknainiezalezna.html. Warunkiem zostania „konsultantem AVON” jest podanie przecz Uczestnika Konkursu następujących danych osobowych: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
6.  Film konkursowy musi spełniać następujące wymagania:
a.)         tematem filmu musi być kreatywne dokończenie zdania "Jestem piękna i niezależna bo…”
b.)        jego czas trwania nie może być dłuższy niż 20 (dwadzieścia) sekund, oraz
c.)         nie może zawierać treści reklamowych ani o charakterze komercyjnym, oraz
d.)        musi być stworzony w formacie pozwalającym na umieszczenie w Serwisach internetowych.
7.  Prawidłowe dokonanie przez Uczestnika Konkursu czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie (zwanym w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”).
8.  Dopuszczalne jest zgłoszenie kilku Filmów.
9.  Zgłoszone Filmu do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.
10. Na podany w ramach dokonywanego Zgłoszenia adres e-mail Uczestnik Konkursu otrzyma powiadomienie o braku akceptacji Filmu na potrzeby Konkursu. Brak akceptacji Filmu może nastąpić, gdy Film nie odpowiada wymogom określonym w ust. 6 lub w ust. 9 powyżej.
11.  W przypadku braku akceptacji Filmu, Uczestnik Konkursu będzie miał prawo przesłać inny Film.
12.  Zgłoszenia naruszające którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu są nieważne i będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora Konkursu.
13.  Niewykonanie jakiejkolwiek czynności określonej w ust. 3 oznacza nieskuteczne złożenie Zgłoszenia i nie skutkuje zgłoszeniem Uczestnika Konkursu do Konkursu.
14.  Brak danych kontaktowych w Zgłoszeniu oznacza nieskuteczne złożenie Zgłoszenia i nie skutkuje zgłoszeniem Uczestnika Konkursu do Konkursu.

                                                                     § 5 Nagrody w Konkursie
1.  W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora dla 21 (dwudziestu jeden) Laureatów Konkursu (zwane łącznie w niniejszym Regulaminie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
a.)         21 (dwadzieścia jeden) zestawów kosmetyków marki Avon o wartości 500 (pięciuset) złotych każdy,
b.)        nagroda główna w postaci możliwości zostania prezenterem w audycji nadawanej przez Organizatora (zwana w niniejszym Regulaminie „Nagrodą Główną”).
2.  Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom Konkursu, którzy przesłali w ocenie Komisji Konkursowej najlepsze Filmy. Wyboru Laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa. Przy wyborze najlepszych Filmów Komisja Konkursowa będzie kierowała się takimi kryteriami jak: oryginalność, kreatywność, zastosowana technika, poczucie humoru. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu.
3.  Organizator Konkursu wyłoni 21 (dwudziestu jeden) Laureatów Konkursu w okresie od dnia 10 lutego 2017 roku do dnia 21 marca 2017 roku i zawiadomi Laureatów Konkursu o Nagrodzie drogą elektroniczną na podany adres email Uczestnika Konkursu.
4.  Organizator Konkursu wyłoni Laureata Konkursu, któremu przyzna Nagrodę Główną. Nagroda Główna zostanie przyznana temu Laureatowi Konkursu, którego film spośród wszystkich nagrodzonych przez Organizatora Konkursu okaże się najlepszy w ocenie Komisji Konkursowej. Organizator Konkursu zawiadomi Laureata Konkursu drogą mailową o przyznaniu jemu Nagrody Głównej w terminie 7 (siedmiu) dni od jej przyznania. Realizacja Nagrody Głównej będzie polegała na udziale Laureata Konkursu w zdjęciach próbnych do audycji nadawanej przez Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu ustali z Laureatem Konkursu zasady przeprowadzenia zdjęć próbnych do audycji nadawanej przez Organizatora Konkursu. W przypadku, gdy Organizator Konkursu pozytywnie oceni predyspozycję Laureata Konkursu do występowania w audycjach w charakterze prezentera Organizator Konkursu zaproponuje jemu odpłatną współpracę przez okres co najmniej 1 (jednego) miesiąca.
5.  Nagrody zostaną wysłane do Laureatów Konkursu przesyłką kurierską w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu przekazania przez Laureata Konkursu wiadomości email na adres [email protected] z pełnym adresem pocztowym na który ma zostać przesłana Nagroda.
6.  Nieodebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od próby jej doręczenia oznacza wygaśnięcie prawa do otrzymania Nagrody. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
7.  Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.

                                                                      § 6. Postępowanie reklamacyjne i odpowiedzialność Organizatora Konkursu
1.  Wszelkie reklamacje związana z Konkursem powinny być sporządzona w formie pisemnej i przesłane na adres Organizatora Konkursu wskazany w § 1 ust. 3 powyżej do dnia 4 kwietnia 2017 roku z dopiskiem „konkurs „Jestem piękna i niezależna, bo…” O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2.  Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres, wskazanie przyczyn reklamacji, żądanie określonego zachowania ze strony Organizatora Konkursu oraz podpis Uczestnika Konkursu.
3.  Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o wyniku postępowania reklamacyjnego na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora Konkursu.
4.  Organizator Konkursu rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników Konkursu na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5.  W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji lub uwzględnienia jej tylko w części Uczestnik Konkursu zgłaszający reklamację ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
6.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszone do Konkursu Filmy, do których Uczestnicy Konkursu nie posiadają stosownych praw, ani za treść publikowanych przez Uczestników Konkursu Filmów, czy też niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Organizator Konkursu dołoży wszelkich starań, aby Filmy naruszające postanowienia Regulaminu były usuwane z Konkursu.
7.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne niezależne od Organizatora Konkursu mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność Zgłoszeń.
8.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów Uczestników Konkursu oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9.  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu.
10. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w wydaniu Nagrody wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, w szczególności z powodu niepodania lub podania niepełnych danych osobowych i/lub adresu korespondencyjnego lub niepoinformowania przez Uczestnika Konkursu o zmianie danych osobowych.
11. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Internetu wynikłe z powodu działania osób trzecich, za które nie odpowiada zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, siły wyższej, ani za przerwy powstałe z winy innych operatorów sieci teleinformatycznej.

                                                                       § 7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu
1.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bobrowiecka 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00 złotych, opłacony w całości.
2.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest spółka pod firmą Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowiczej 32, 02-170 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000028712, o kapitale zakładowym w wysokości 53.155 800,00 złotych.
3.  Dane są przetwarzane przez Organizatora Konkursu oraz Fundatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym opublikowania informacji o Laureatach Konkursu, wydania nagród Laureatom Konkursu, opublikowania Filmów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nagrodzonych w Konkursie i rozpoznania reklamacji, a także w celu przesyłania Uczestnikowi Konkursu informacji handlowych od Organizatora Konkursu.
4.  Dla realizacji celu, o których mowa w ust. 3 powyżej, przetwarzane są następujące dane osobowe Uczestników Konkursu (dane obligatoryjne): imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, numer identyfikacyjny „konsultanta AVON”, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
5.  Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie.
6.  Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagród.
7.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora Konkursu, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Organizatora Konkursu w godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Organizatora Konkursu, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, na adres e-mail Organizatora Konkursu: [email protected], wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
8.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundatora, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Fundatora w Warszawie, przy ul. Słowiczej 32; w godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Fundatora, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”.
9.  W przypadku zmiany danych osobowych lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do ich aktualizacji w sposób wskazany w ust. 7 lub 8 powyżej.

                                                                      § 8. Wykluczenie z udziału w Konkursie
1.  Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku:
a.)       jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm Strony Konkursowej lub Aplikacji,
b.)      wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs,
c.)       podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych,
d.)      naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu.
2.  Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile Organizator Konkursu ustali dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody przyczyny wykluczenia wskazanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący Laureatem Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym oraz przyczynach wykluczenia.

                                                                         § 9. Udzielenie licencji na korzystanie z Filmów
1.  Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Filmy nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
2.  Z chwilą udostępnienia Filmu Organizatorowi Konkursu w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu oraz Fundatorowi zgody na wykorzystanie wizerunków osób utrwalonych na Filmach poprzez publiczne udostępnienie Filmów w sposób określony w ust. 3 oraz 4 poniżej. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny za uzyskanie zgód od osób, których wizerunek został utrwalony na Filmie, na opublikowanie wizerunku tych osób przez Organizatora Konkursu oraz Fundatora poprzez udostępnienie Filmu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
3.  Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu w odniesieniu do Filmów które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na okres 5 (pięciu) lat, uprawniającej Organizatora Konkursu do korzystania z Filmów na następujących polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie Filmów dowolną techniką oraz (ii) publiczne udostępnienie Filmu na Stronie Konkursowej oraz na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram.
4.  Organizator Konkursu uprawniony jest do udzielenia Fundatorowi dalszej licencji na korzystanie z Filmów przez Fundatora na następujących polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie Filmów dowolną techniką oraz (ii) publiczne udostępnienie Filmu na Stronie Konkursowej oraz na profilu Fundatora na portalu społecznościowym Facebook Instagram, Youtube oraz www.avon.pl.
5.  Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na dokonanie przez Organizatora Konkursu lub Fundatora wszystkich czynności koniecznych dla udostępnienia Filmu, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu oraz obróbkę redakcyjną lub komputerową. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do niewykonywania praw autorskich osobistych do Filmu w stosunku do Organizatora Konkursu oraz Fundatora.
6.  Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu zgłoszenia Filmu do Konkursu oraz z tytułu korzystania z nich przez Organizatora i Fundatora oraz rozpowszechniania ich przez Organizatora oraz Fundatora w sposób określony w Regulaminie.

                                                                          § 10. Postanowienia końcowe
1.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, jak również zweryfikuje u Fundatora, czy Uczestnik jest konsultantem Avon.
2.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
3.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez Stronę Konkursową oraz informację zawartą w Aplikacji.
4.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6.  Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej, w Aplikacji oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.


REGULAMIN CASTINGU 4FUN I PRZYJACIELE „ZOSTAŃ GWIAZDĄ TELEWIZJI”
I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem castingu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości, zwana dalej Producentem.

2. Materiały zdjęciowe z castingu mogą zostać wykorzystane w kanałach telewizyjnych oraz w social mediach, których właścicielem jest 4FUN MEDIA S.A.

3. Warunkiem udziału w Castingu jest zaakceptowanie i przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku.

4. Uczestnik castingu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz materiałów z jego udziałem poprzez stosowną wypowiedź zarejestrowaną w trakcie trwania castingu.

II Uczestnik castingu 

1. Uczestnikiem castingu może być osoba, która ukończyła 16 lat.

2. Casting przeznaczony jest dla osób chcących pracować w charakterze prezentera kanałów muzycznych należących do Grupy 4FUN MEDIA S.A.

III Zasady castingu 

1. Celem castingu jest wyłonienie prezentera w drodze konkursu polegającego na wystąpieniu przed kamerą.

2. Występ jest rejestrowany i może być transmitowany w całości lub we fragmentach w kanałach telewizyjnych oraz w social mediach, których właścicielem jest 4FUN MEDIA S.A.  

3. Z wyłonionym zwycięzcą Producent skontaktuje się bezpośrednio drogą mailową lub telefoniczną.

4. Casting jest przeprowadzany w Centrum Rozrywkowo-Kulturalno-Handlowym Manufaktura, które znajduje się na ul. Drewnowskiej 58 w Łodzi.

6. Decyzje jury castingu są ostateczne i niepodważalne.

7. Producent ma prawo wykorzystać występ konkursowy w materiałach reklamowych i promocyjnych Producenta. Powyższe uprawnienie przysługuje Producentowi również w przypadku dyskwalifikacji lub eliminacji uczestnika castingu.  Z tego tytułu uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

8. Producent nie jest zobowiązany do wykorzystania występu oraz wkładu uczestnika castingu w Programie oraz materiałach reklamowych czy promocyjnych.

9. Producent ma prawo do zmian zasad zawartych w Regulaminie w dowolnym czasie.

10. Producent ma prawo do eliminacji uczestnika castingu w dowolnym momencie z dowolnej przyczyny.

11. Producent zastrzega prawo do nie wybrania zwycięzcy castingu, jeżeli żadna osoba nie będzie odpowiadała kryteriom ustanowionym przez producenta.

12. Producent może przerwać casting w dowolnej chwili, w szczególności w przypadku, gdy przeprowadzenie castingu stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione (zakłócenia techniczne, zagrożenie życia lub zdrowia uczestników). W takim przypadku Producent może podjąć decyzję o wznowieniu castingu w dowolnym momencie. Zapis ten dotyczy również sytuacji konieczności przełożenia terminu i miejsca przeprowadzenia castingu. 

IV. Ochrona Danych osobowych

1. Przystąpienie przez Uczestnika do Castingu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Castingu i ogłoszenia jego wyników, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wykorzystania wizerunku w materiałach promocyjnych i reklamowych (materiały drukowane, elektroniczne).

 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374,00  złotych, opłacony w całości, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności. Celem  przetwarzania  tych  danych  będzie  przeprowadzenie  Castingu  i  kontakt z Uczestnikami. Uczestnikom  Konkursu  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  ich  danych  oraz  ich  poprawiania, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych.  Podanie  danych osobowych jest dobrowolne.

 

V Postanowienia końcowe

1. Udział w Castingu jest nieodpłatny, co oznacza, iż uczestnik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia  z  tytułu  udziału  w  Castingu,  ani  do  zwrotu  jakichkolwiek  kosztów  związanych  z dojazdem i pobytem w miejscu przeprowadzania Castingu.

2. Uczestnik Castingu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie szkody powstałe w obiekcie, w którym jest realizowany Casting. 

3.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  w  stosunku  do  Uczestników  oraz  osób  trzecich  za ewentualne  szkody  będące  wynikiem  udziału  Uczestników  w  Castingu. 

4. Uczestnik Castingu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z jego wizerunku, w tym na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie w materiałach promocyjnych i marketingowych dotyczących Producenta, na stronach internetowych oraz rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w szczególności w Internecie i prasie.

5. Regulamin Castingu jest dostępny pod adresem www.4fun.tv.

6.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  zastosowanie  mają  powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Castingu i jego prawidłowy przebieg.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Castingu. 

                                                         

REGULAMIN KONKURSU "BĄDŹ JAK"

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „BĄDŹ JAK" (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagród jest spółka pod firmą Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowiczej 32, 02-170 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000028712, o kapitale zakładowym: 53 155 800,00 zł (zwana dalej „Fundatorem”).

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „4FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.

 

II. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 16 stycznia 2017 roku od godz. 00:00, do 5 lutego 2017 roku do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):

a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które:

a.) posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu, oraz

b.) prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu krótkie wideo (od 10 do 20 sekund), w którym odpowiedzą na pytanie konkursowe „Do jakiej gwiazdy chciałabyś być podobna i dlaczego?” (dalej zwanego „Filmem”)

3. Filmy można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji.

4. Przesłanie Filmu (zdefiniowanego poniżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.

5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 


 

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

 

V. NAGRODY W KONKURSIE

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):

a.) 5 (pięciu) Laureatów otrzymuje po 200,00 (dwieście) złotych każdy, łączna wartość nagród wynosi 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych, 

b.) 5 (pięciu) Laureatów (wymienionych powyżej) otrzymuje dodatkowo zestawy kosmetyków marki Avon o wartości 300,00 (trzysta) złotych każdy, łączna wartość nagród wynosi 1 500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych,

c.) 5 (pięciu) Laureatów (wymienionych powyżej) dodatkowo weźmie udział w nagraniu odcinka programu „Bądź jak…”, którego emisja będzie na antenie 4Fun.tv i kanale Youtube „MakeupTv”, w którym Laureaci będą mieli wykonany makijaż przez profesjonalną makijażystkę Avon.

Organizator wyłoni 5 (pięciu) Laureatów przez Czas Trwania Konkursu i zawiadomi Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.

3. Filmy Uczestników Konkursu będą publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV oraz mogą być publikowane na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook, a także przez Fundatora na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook oraz na kanale Youtube „MakeupTv”, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator oraz Fundator decydują według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.

4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

 

VI. PRZEBIEG KONKURSU

1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.

2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:

a.) przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Filmu za pośrednictwem Aplikacji,

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.

4. Zgłoszenia Filmów odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Filmu z odpowiednią treścią.

5. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.

6. Filmy będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Filmu. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.

7. Laureaci zostaną wyłonieni rzez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Filmy, odpowiadające zadaniu konkursowemu.

 

VII. PRZESYŁANIE FILMÓW

1. W związku z faktem, że Filmy będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Filmy, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.

2. Przesłanie Filmu w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania z Filmu lub na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.

3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na okres 5 (pięciu) lat od zgłoszenia udziału w Konkursie, nieograniczoną terytorialnie licencję, uprawniającą Fundatora do korzystania z Filmu poprzez jego publiczne wyświetlanie, wystawianie i każde inne publiczne udostępnianie Filmu, a także udostępnianie na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Filmu, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Filmu każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową.

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie internetowej Organizatora www.4fun.tv o autorze Filmu nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Uczestniku Konkursu na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Filmu Uczestnika Konkursu.

 

IX. ODBIÓR NAGRÓD

1. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie www.4fun.tv. Realizacja praw z Nagrody jest możliwa wyłącznie do 4 marca 2017 roku.

2. Nieodebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.

4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.

5. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

 

X. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.

3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.

4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.

2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści wyrażonych w Filmie oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania z Filmu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Filmy.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Prezent Marzeń”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zaśpiewaj piosenkę „Prezent Marzeń” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagród jest organizator.

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.

 

II. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 12 grudnia 2016 roku od godz. 17:00, do 23 grudnia 2016 roku do godz. 00.00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

Konkurs obejmie 10 rund:

1 runda: 12.12.2016r. godz. 17.00 do północy

2 runda: 13.12.2016r. godz. 17.00 do północy

3 runda 14.12.2016r. godz. 17.00 do północy

4 runda 15.12.2016r. godz. 17.00 do północy

5 runda 16.12.2016r. godz. 17.00 do północy

6 runda 19.12.2016r. godz. 17.00 do północy

7 runda 20.12.2016r. godz. 17.00 do północy

8 runda 21.12.2016r. godz. 17.00 do północy

9 runda 22.12.2016r. godz. 17.00 do północy

10 runda 23.12.2016r. godz. 17.00 do północy

W każdej z rund wyłaniany jest jeden zwycięzca.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):

a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które:

a.) posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu, oraz

b.) prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania zdjęcie lub filmik nawiązujący do zadania konkursowego obowiązującego w danym dniu.

3. Filmy i zdjęcia można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji.

4. Przesłanie zdjęcia lub filmu (zdefiniowanego poniżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.

5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody.

 

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

 

V. NAGRODY W KONKURSIE

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):

a.) w Czasie Trwania Konkursu zostanie wyłonionych łącznie 10 (dziesięciu) Laureatów, po jednym w każdej rundzie. Każdy z nich otrzyma jedną nagrodę. Wśród nagród znajdą się m.in. jazda Lamborghini, skok ze spadochronem czy lot balonem. Nagroda przypada

b) Laureat wyłoniony w danej rundzie otrzyma nagrodę. Informacja o nagrodzie przypadającej w danym dniu oraz o zadaniu konkursowym będzie ogłaszana na antenie 4FUN.TV w programie Najwięcej Muzyki Na Godzinę między godziną 15 a 18 w dniach 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 grudnia 2016 roku.

Organizator wyłoni 10 Laureatów w Czasie Trwania Konkursu i zawiadomi Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.

3. Filmy i zdjęcia Laureatów będą publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV oraz przez Fundatora na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator oraz Fundator decydują według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.

4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

 

VI. PRZEBIEG KONKURSU

1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.

2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:

a.) przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Filmu lub Zdjęcia za pośrednictwem Aplikacji,

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.

4. Zgłoszenie Filmów do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Filmu lub Zdjęcia z odpowiednią treścią.

5. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna, ale zwycięzcą w trakcie trwania konkursu można zostać tylko raz (w jednej z 10 rund).

6. Filmy i Zdjęcia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Filmu. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.

7. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Filmy, odpowiadające zadaniu konkursowemu.

 

VII. PRZESYŁANIE FILMÓW

1. W związku z faktem, że Filmy będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Filmy, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.

2. Przesłanie Filmu w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania z Filmu na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.

3. Laureat Konkursu udziela Fundatorowi w zamian za ufundowaną Nagrodę, na okres 5 (pięciu) lat od otrzymania informacji o nagrodzeniu Uczestnika Konkursu Nagrodą, nieograniczoną terytorialnie licencję, uprawniającą Fundatora do korzystania z Filmu poprzez jego publiczne udostępnianie na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Filmu, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Filmu każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową.

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie internetowej Organizatora www.4fun.tv o autorze Filmu nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

2. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Filmu Laureata.

 

IX. ODBIÓR NAGRÓD

1. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie www.4fun.tv. Realizacja praw z Nagrody jest możliwa wyłącznie do 25 stycznia 2017 roku.

2. Nieodebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.

4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.

5. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

 

X. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.

3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.

4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.

2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści wyrażonych w Filmie oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania z Filmu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Filmy.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU "ZAŚPIEWAJ PIOSENKĘ „CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA”"

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zaśpiewaj piosenkę „Coraz bliżej święta”” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagród jest spółka pod firmą MediaCom należąca do GroupM Company z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050676, posiadającą numer NIP 525-13-47-382, z kapitałem zakładowym w wysokości 52 000 złotych w całości opłacony, (zwana dalej „Fundatorem”).

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.

 

II. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 6 grudnia 2016 roku od godz. 00:00, do 23 grudnia 2016 roku do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):

a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które:

a.) posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu, oraz

b.) prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu krótkie wideo (od 10 do 20 sekund) nawiązujące do pytania konkursowego „Zaśpiewaj piosenkę „Coraz bliżej święta”” (dalej zwanego „Filmem”)

3. Filmy można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji.

4. Przesłanie Filmu (zdefiniowanego poniżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.

5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 


 

IV. KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

 

V. NAGRODY W KONKURSIE

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):

a.) w Czasie Trwania Konkursu zostanie wyłonionych łącznie 26 (dwudziestu sześciu) Laureatów,

b.) Laureat otrzymuje po 100,00 (sto) złotych każdy o łącznej wartości nagród 2 600,00 (dwa tysiące sześćset) złotych,

c.) 26 (dwudziestu sześciu) Laureatów (wymienionych powyżej) otrzymuje dodatkowo nagrody rzeczowe (gadżety sponsorowane przez Coca-Colę)

Organizator wyłoni 26 (dwudziestu sześciu) Laureatów w Czasie Trwania Konkursu i zawiadomi Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.

3. Filmy Laureatów będą publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV oraz przez Fundatora na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator oraz Fundator decydują według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.

4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

 

VI. PRZEBIEG KONKURSU

1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.

2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:

a.) przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Filmu za pośrednictwem Aplikacji,

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.

4. Zgłoszenie Filmów do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Filmu z odpowiednią treścią.

5. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.

6. Filmy będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Filmu. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.

7. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Filmy, odpowiadające zadaniu konkursowemu.

 

VII. PRZESYŁANIE FILMÓW

1. W związku z faktem, że Filmy będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Filmy, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.

2. Przesłanie Filmu w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania z Filmu na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.

3. Laureat Konkursu udziela Fundatorowi w zamian za ufundowaną Nagrodę, na okres 5 (pięciu) lat od otrzymania informacji o nagrodzeniu Uczestnika Konkursu Nagrodą, nieograniczoną terytorialnie licencję, uprawniającą Fundatora do korzystania z Filmu poprzez jego publiczne udostępnianie na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Filmu, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Filmu każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową.

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie internetowej Organizatora www.4fun.tv o autorze Filmu nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

2. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Filmu Laureata.

 

IX. ODBIÓR NAGRÓD

1. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie www.4fun.tv. Realizacja praw z Nagrody jest możliwa wyłącznie do 25 stycznia 2017 roku.

2. Nieodebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.

4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.

5. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

 

X. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.

3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.

4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.

2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści wyrażonych w Filmie oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania z Filmu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Filmy.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU "CZYM PACHNIESZ NA ŚWIĘTA? OPISZ SWÓJ IDEALNY ZAPACH!"

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „CZYM PACHNIESZ NA ŚWIĘTA?" (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.119.374 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagród jest spółka pod firmą Coty Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 34a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000027110, REGON: 012609980, NIP: 5210081906, (zwana dalej „Fundatorem”).

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „4FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.

 II. CZAS TRWANIA KONKURSU

 Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 5 grudnia 2016 roku od godz. 12:00, do 24 grudnia 2016 roku do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

 III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie  i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):

a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które:

a.) posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu, oraz

b.) prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu krótkie wideo (od 10 do 20 sekund) nawiązujące do pytania konkursowego „Czym pachniesz na święta? Wymień jak najwięcej określeń Twojego ulubionego zapachu!” (dalej zwanego „Filmem”)

3. Filmy można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji.

4. Przesłanie Filmu (zdefiniowanego poniżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.

5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 


 IV. KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

 V. NAGRODY W KONKURSIE

 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):

a.) 15 (piętnastu) Laureatów otrzymuje po 100,00 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości nagród 1 500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych,

b.) 15 (piętnastu) Laureatów (wymienionych powyżej) otrzymuje dodatkowo nagrody rzeczowe (zestaw Playboy Fragrances o wartości 34,99 zł każdy)

Organizator wyłoni 15 (piętnastu) Laureatów w Czasie Trwania Konkursu (maksymalnie do 7 dni od dnia zakończenia konkursu) i zawiadamiał Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.

3. Filmy Laureatów będą publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV oraz przez Fundatora na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator oraz Fundator decydują według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.

4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

 VI. PRZEBIEG KONKURSU

1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.

2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:

a.) przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Filmu za pośrednictwem Aplikacji,

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.

4. Zgłoszenia Filmów do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Filmu z odpowiednią treścią.

5. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.

6. Filmy będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Filmu. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.

7. Laureaci zostaną wyłonieni rzez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Filmy, odpowiadające zadaniu konkursowemu.

 VII. PRZESYŁANIE FILMÓW

 1. W związku z faktem, że Filmy będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Filmy, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.

2. Przesłanie Filmu w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania z Filmu na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.

3. Laureat Konkursu udziela Fundatorowi w zamian za ufundowaną Nagrodę, na okres 5 (pięciu) lat od otrzymania informacji o nagrodzeniu Uczestnika Konkursu Nagrodą, nieograniczoną terytorialnie licencję, uprawniającą Fundatora do korzystania z Filmu poprzez jego publiczne udostępnianie na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Filmu, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Filmu każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową.

 VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie internetowej Organizatora www.4fun.tv o autorze Filmu nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

2. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Filmu Laureata.

 IX. ODBIÓR NAGRÓD

 1. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie www.4fun.tv. Realizacja praw z Nagrody jest możliwa wyłącznie do 25 stycznia 2017 roku.

2. Brak odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.

4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.

5. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

X. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.

3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.

4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.

2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści wyrażonych w Filmie oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania z Filmu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Filmy.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU „GIFBUDKA 4FUN”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „GIFBUDKA 4FUN”

2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Konkurs ma na celu wyłonienie 5 zwycięzców, którzy prześlą swoje zdjęcie przez aplikację 4FUN APP lub umieszczą zdjęcie na swoim Instagramie z hashtagiem #impreza4fun

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 11.11.2016 r. roku od godz. 19:00, do 05.03.2016 r. do godz. 23.00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”)

§ 3 DEFINICJ

Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

a) Konkurs – niniejszy konkurs ogłoszony przez Organizatora, w którym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród Uczestników zostaną wskazani Zwycięzcy poszczególnych Nagród.

b) Praca Konkursowa – gif wykonany przez użytkownika przez GIFBUDKI lub zamieszczony w wydarzeniu Facebookowym https://www.facebook.com/events/1132718883483661/  z #tagiem #4FUNTV

c) Dzień Konkursowy – dzień rozpoczęcia konkursu to 11.11.2016, dzień ten liczony jest od godziny 19.00 do 23.59.

d) Komisja Konkursowa – komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora, która wyłoni Zwycięzców Konkursu.

e) Uczestnik – osoba fizyczna, która wzięła udział w Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.

f) Zwycięzca – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową uprawniony do otrzymania Nagrody.

g) Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.

h) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu.

i) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 – t.j) tj. informacje dotyczące Uczestnika:

imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

j) Organizator – 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728)

k) Ustawa o Ochronie Danych – ustawa wskazana w punkcie II ust. m)

§ 4  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1 Udział w konkursie jest dobrowolny.

2 W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zamieszczą Prace Konkursowe wykonane GifBudką 4FUN w wydarzeniu wskazanym w powyższym regulaminie.

3 W Konkursie mogą brać udział osoby wyłącznie pełnoletnie z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”): 

a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku.

4.  Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

5. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 

6. W Konkursie może wziąć udział osoba, która:

a) przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który zostanie wysłana nagroda w przypadku jej wygrania. Nagroda nie będzie wysyłana poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1.  Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać poprzez GIFBUDKĘ GIF i umieścić go w wydarzeniu https://www.facebook.com/events/1132718883483661/   z #tagiem #4FUNTV

2. Prace Konkursowe będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wskazania Zwycięzców. Nagrodzone zostaną najbardziej kreatywne, ciekawe i estetyczne prace.

3. Uczestnik może opublikować Pracę Konkursową dowolną ilość razy jednak Zwycięzcą może zostać jedynie raz.

4. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt. III. ust. 3 i 4, oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 6. KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

§ 7. NAGRODY W KONKURSIE

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora: 

a) bilety na koncerty odbywające się na terenie Polski o wartości do 250PLN

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom konkursu noclegu ani nie pokrywa kosztów przejazdu.

3. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone. 

4. Nagrody przyznaje Komisja Konkursowa, biorąca pod uwagę w trakcie oceny zgodność z wyznaczonym zadaniem konkursowym oraz estetykę prac.

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt IX Regulaminu.

§ 8.  SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

1 Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej pod dodanym postem na Facebooku, bądź w wiadomości prywatnej.

2 Ustanowione jest nagradzanie maksymalnie 2 zwycięzców raz w tygodniu, jeśli Komisja Konkursowa uzna, że żadna z Prac Konkursowych w danym tygodniu nie kwalifikuje się do przyznania nagrody głównej, może przyznać 1 nagrodę w postaci gadżetów 4FUN.TV o wartości 50PLN

3 Każdy zwycięzca zobowiązany jest w terminie najpóźniej do godziny 14.00 dnia kolejnego dnia po otrzymaniu informacji o wygranej przesłać drogą mailową swoje dane: Imię i Nazwisko, adres (ulica, numer mieszkania, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) w celu odebrania Nagrody. Dane należy przesyłać na adres [email protected]

4. Organizator będzie informował zwycięzców raz w tygodniu w każdy wtorek do godziny 14:00

5. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku:

a) podania adresu do wysyłki nagrody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

b) nieotrzymania przez Organizatora danych adresowych Zwycięzcy lub przesłania ich z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej,

c) nieodebrania przesyłki z nagrodą (w sytuacji, gdy paczka z nagrodą wróci do Organizatora, nie zostanie ponownie wysłana do Zwycięzcy).

§ 9.  WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane przez Organizatora w imieniu 4fun.tv i wysłane Zwycięzcom pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych.

2. Każdy ze Zwycięzców może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o Nagrodzie złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail Organizatora: [email protected]

3. Nieodebranie Nagrody w terminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością 4fun.tv Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysyłania Nagrody, która nie została doręczona laureatowi Nagrody z innych przyczyn niż leżące po stronie Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody. 

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator

2. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz wydania nagród. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród. 

5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną utratę danych. 

6. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na profilach organizatora, w tym na portalu społecznościowym Instagram i Facebook, a także na stronie internetowej 4funt.tv wraz z publicznym udostępnieniem Pracy Konkursowej Laureata.

§ 11. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.

3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.

4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie www, a także w portalu Facebook.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, w dowolnym momencie czasu trwania konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.[www.4fun.tv].

6.  Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU „New Balace w 4FUN.TV”

 

 1. I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem konkursu pod nazwą „New Balace w 4FUN.TV” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Fundatorem nagród jest NEW BALANCE  (zwana dalej „Fundatorem”).
 4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.
 5. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „4FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.
 6. II.          CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od  16.09.2016 roku od godz. 19:00, do 30.09.2016 roku do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

 1. III.          WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):

a.)         pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

b.)        innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c.)         osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 1. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które:

a.)    posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu, oraz prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu zdjęcie lub krótkie wideo (od 10 do 20 sekund) nawiązujące do zadania konkursowego „Pokażcie nam, jak bardzo jesteście do siebie podobni” (dalej zwanego „Filmem”)

b.)      prześlą w Czasie Trwania Konkursu zdjęcia lub filmy nawiązujące do zadania konkursowego Pokażcie nam, jak bardzo jesteście do siebie podobni

 1. Filmy i zdjęcia można wyłącznie przesyłać za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Przesłanie Filmu (zdefiniowanego poniżej) lub zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
 3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 4. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 

 5. IV.          KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

 1. V.          NAGRODY W KONKURSIE
 2. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
 3. Nagrodami w konkursie jest dziesięć par butów New Balance. (5 par damskich – model W530KIB i 5 par męskich – model ML009PB)
 4. Organizator będzie wyłaniał  5 zwycięzców i zawiadamiał Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.
 5. Filmy i zdjęcia Laureatów będą publikowane przez Organizatora na jego profilach w portalu społecznościowym Facebook i Instagram, a także na stronie 4fun.tv, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator oraz Fundator decydują według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.
 6. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
 7. VI.          PRZEBIEG KONKURSU
 8. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem [www.4fun.tv] oraz w siedzibie Organizatora.
 9. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:

a.)  przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Filmu lub zdjęcia za pośrednictwem Aplikacji

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
 2. Zgłoszenia Filmów  do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Filmu lub zdjęcia.
 3. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.
 4. Filmy będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Filmu lub zdjęcia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.
 5. Laureaci zostaną wyłonieni rzez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Filmy i Zdjęcia, odpowiadające zadaniu konkursowemu.
 6. VII.          PRZESYŁANIE FILMÓW ORAZ ZDJĘĆ
 7. W związku z faktem, że Filmy oraz Zdjęcia będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Filmy oraz Zdjęcia, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.
 8. Przesłanie Filmu lub Zdjęcia w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania z Filmu lub Zdjęcia na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
 9. Laureat Konkursu udziela Fundatorowi w zamian za ufundowaną Nagrodę, na okres 5 (pięciu) lat od otrzymania informacji o nagrodzeniu Uczestnika Konkursu Nagrodą, nieograniczoną terytorialnie licencję, uprawniającą Fundatora do korzystania z Filmu lub Zdjęcia poprzez jego publiczne udostępnianie na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Filmu lub Zdjęcia, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Filmu lub Zdjęcia każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową.
 10. VIII.          PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
 11. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie na stronie internetowej Organizatora www [www.4fun.tv] o autorze Filmu lub Zdjęcia nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
 12. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook i Instagram wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Filmu lub Zdjęcia Laureata.
  1. IX.          ODBIÓR NAGRÓD
  2. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie Organizatora. Realizacja praw z Nagrody jest możliwa wyłącznie do 14.10.2016r.
  3. Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
  4. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
  5. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
  6. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.
  7. X.          REKLAMACJE
  8. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
  9. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
  10. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
  11. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
  12. XI.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  13. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
  14. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści wyrażonych w Filmie albo utrwalonych na Zdjęciu oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania z Filmu lub Zdjęcia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.
  15. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
  16. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
  17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Kon informowani poprzez stronę www.[www.4fun.tv].
  18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Filmy
  19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
  20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
  21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu. 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Impreza 4FUN.TV”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Impreza 4FUN.TV”

2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Konkurs ma na celu wyłonienie 5 zwycięzców, którzy prześlą swoje zdjęcie przez aplikację 4FUN APP lub umieszczą zdjęcie na swoim Instagramie z hashtagiem #impreza4fun.

 

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 15.09.2016 r. roku od godz. 19:00, do 28.09.2016 r. do godz. 12.00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

 

§ 3 DEFINICJE

 

Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

a) Konkurs – niniejszy konkurs ogłoszony przez Organizatora, w którym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród Uczestników zostaną wskazani Zwycięzcy poszczególnych Nagród.

b) Praca Konkursowa – zdjęcie przysłane przez użytkownika przez 4FUN APP lub zamieszczone na Instagramie z hashtagiem #impreza4fun.

c) Dzień Konkursowy – dzień rozpoczęcia konkursu to 15.09.2016, dzień ten liczony jest od godziny 19.00 do 23.59.

d) Komisja Konkursowa – komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora, która wyłoni Zwycięzców Konkursu.

e) Uczestnik – osoba fizyczna, która wzięła udział w Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.

f) Zwycięzca – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową uprawniony do otrzymania Nagrody.

g) Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.

h) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu.

i) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 – t.j) tj. informacje dotyczące Uczestnika:

imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

j) Organizator – 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728)

k) Ustawa o Ochronie Danych – ustawa wskazana w punkcie II ust. m).

 

§ 4  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1Udział w konkursie jest dobrowolny.

2W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają zweryfikowane konto w aplikacji 4FUN APP lub na Instagramie.

3W Konkursie mogą brać udział osoby wyłącznie pełnoletnie z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”): 

a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku.

4.  Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

5. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 

6. . W Konkursie może wziąć udział osoba, która:

a) przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który zostanie wysłana nagroda w przypadku jej wygrania. Nagroda nie będzie wysyłana poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 5 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1.  Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać poprzez aplikację 4FUN APP lub zamieścić na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z hashtagiem #impreza4fun, na którym uczestnik pokaże, że „jest imprezową bestią” i że potrafi dobrze się bawić.

2. Prace Konkursowe będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wskazania Zwycięzców. Nagrodzone zostaną najbardziej kreatywne, ciekawe i estetyczne prace.

3. Uczestnik może opublikować Pracę Konkursową dowolną ilość razy jednak Zwycięzcą może zostać jedynie raz.

4. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt. III. ust. 3 i 4, oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 6. KOMISJA KONKURSOWA

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

 

§ 7. NAGRODY W KONKURSIE

 

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora: 

a) 5 podwójnych biletów na imprezę organizowaną przez 4FUN.TV, która odbędzie się w Warszawie.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom konkursu noclegu ani nie pokrywa kosztów przejazdu.

3. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone. 

4. Nagrody przyznaje Komisja Konkursowa, biorąca pod uwagę w trakcie oceny zgodność z wyznaczonym zadaniem konkursowym oraz estetykę prac.

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt IX Regulaminu.

 

 

§ 8.  SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

 

1 Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej pod dodanym postem na Instagramie lub wiadomością w serwisie 4FUN APP.

2 Ustanowione jest 5 etapów ogłaszania zwycięzców, a w każdym z nich zostanie wyłoniony jeden zwycięzca:

I runda – 16.09.2016 rok

II runda – 20.09.2016

III runda – 22.09.2016

IV runda – 26.09.2016

V runda – 28.09.2016

3 Każdy zwycięzca zobowiązany jest w terminie najpóźniej do godziny 14.00 dnia 28.09.2016 roku przesłać drogą mailową swoje dane: Imię i Nazwisko, adres (ulica, numer mieszkania, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) w celu odebrania Nagrody.

4. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku:

a) podania adresu do wysyłki nagrody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

b) nieotrzymania przez Organizatora danych adresowych Zwycięzcy lub przesłania ich z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej,

c) nieodebrania przesyłki z nagrodą (w sytuacji, gdy paczka z nagrodą wróci do Organizatora, nie zostanie ponownie wysłana do Zwycięzcy).

 

§ 9.  WYDANIE NAGRÓD

 

1. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane przez Organizatora w imieniu 4fun.tv i wysłane Zwycięzcom pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych.

3. Zwycięzcy po podaniu danych osobowych zostaną wpisani na listę gości, uprawniającą do udziału w wydarzeniu.

4. Każdy ze Zwycięzców może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o Nagrodzie złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail Organizatora: [email protected]

5. Nieodebranie Nagrody w terminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością 4fun.tv Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysyłania Nagrody, która nie została doręczona laureatowi Nagrody z innych przyczyn niż leżące po stronie Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody.

 

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator

2. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz wydania nagród. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród. 

5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną utratę danych. 

6. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na profilach organizatora, w tym na portalu społecznościowym Instagram i Facebook, a także na stronie internetowej 4funt.tv wraz z publicznym udostępnieniem Pracy Konkursowej Laureata.

 

§ 8. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.

3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.

4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie www, a także na profilu Instagram.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.[www.4fun.tv].

6.  Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „SunEvent Festival z 4FUN.TV”

 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „SunEvent Festival z 4FUN.TV”

 

2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator.

 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

5. Konkurs ma na celu wyłonienie zwycięzcy, który udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi, wysyłając wiadomość na skrzynkę mailową [email protected].

 

 

 

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU

 

Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 31.08.2016 r. roku od godz. 19:00, do 03.09.2016 r. do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

 

 

 

§ 3 DEFINICJE

 

 

 

Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

 

a) Konkurs – niniejszy konkurs ogłoszony przez Organizatora, w którym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród Uczestników zostaną wskazani Zwycięzcy poszczególnych Nagród.

 

b) Praca Konkursowa – wiadomość wysłana drogą mailową z odpowiedzią na pytanie konkursowe.

 

c) Dzień Konkursowy – dzień rozpoczęcia konkursu to 31.08.2016, dzień liczony jest od godziny 19.00 do 23.59.

 

d) Komisja Konkursowa – komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora, która wyłoni Zwycięzców Konkursu.

 

e) Uczestnik – osoba fizyczna, która wzięła udział w Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.

 

f) Zwycięzca – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową uprawniony do otrzymania Nagrody.

 

g) Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.

 

h) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu.

 

i) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 – t.j) tj. informacje dotyczące Uczestnika:

 

imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

 

j) Organizator – 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728)

 

k) Ustawa o Ochronie Danych – ustawa wskazana w punkcie II ust. m).

 

 

 

§ 4  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 

 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

 

2 W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają zweryfikowane konto w dowolnym serwisie mailowym.

 

3 W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”): 

 

a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 

 

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 

 

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku.

 

4.  Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

 

5. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 

 

6. . W Konkursie może wziąć udział osoba, która:

 

a) przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 

b) posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 

§ 5 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 

 

1.  Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać na podany adres mailowy wiadomość z odpowiedzią na pytanie: Napisz, z kim i dlaczego pojechałbyś na SunEvent Festival do Chorwacji!

 

2. Prace Konkursowe będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wskazania Zwycięzców. Nagrodzone zostaną najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi.

 

3. Uczestnik może wysłać Pracę Konkursową dowolną ilość razy jednak Zwycięzcą może zostać jedynie raz.

 

4. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt. III. ust. 3 i 4, oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 

 

§ 6. KOMISJA KONKURSOWA

 

 

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

 

 

 

§ 7. NAGRODY W KONKURSIE

 

 

 

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora: 

 

a) zaproszenie dwuosobowe na wyjazd do miasta UMAG w Chorwacji w terminie 10.09-18.09.2016 rok, zawierające zakwaterowanie, transport i ubezpieczenie od kosztów leczenia.

 

2. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone. 

 

3. Nagrody przyznaje Komisja Konkursowa, biorąca pod uwagę w trakcie oceny zgodność z wyznaczonym zadaniem konkursowym oraz kreatywność prac.

 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt IX Regulaminu.

 

 

 

 

 

§ 8.  SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

 

 

 

1 Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.

 

2 Zwycięzca zobowiązany jest w terminie najpóźniej do godziny 14.00 dnia 05.09.2016 roku przesłać drogą mailową swoje dane (oraz dane osoby towarzyszącej): Imię i Nazwisko, adres (ulica, numer mieszkania, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).

 

3. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku:

 

a) nieotrzymania przez Organizatora danych adresowych Zwycięzcy lub przesłania ich z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej,

 

 

 

§ 9.  WYDANIE NAGRÓD

 

 

 

1. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane przez Organizatora w imieniu 4fun.tv, a informacja zostanie przekazana Zwycięzcom pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych.

 

2. Dane zwycięzców zostaną przekazane organizatorom wyjazdu, a uczestnicy zostaną wpisani na listę uprawniającą do odebrania nagrody, czyli wyjazdu w terminie 10-18.09.2016 roku.

 

3. Każdy ze Zwycięzców może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o Nagrodzie złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail Organizatora: [email protected]

 

4. Nieodebranie Nagrody w terminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością 4fun.tv Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysyłania Nagrody, która nie została doręczona laureatowi Nagrody z innych przyczyn niż leżące po stronie Organizatora.

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody.

 

 

 

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator

 

2. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz wydania nagród. 

 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród. 

 

5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną utratę danych. 

 

6. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Instagram i Facebook, a także na stronie internetowej 4funt.tv wraz z publicznym udostępnieniem przez niego Zdjęcia Laureata.

 

 

 

§ 8. REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 

 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.

 

3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.

 

4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

 

 

 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie www, a także na profilu Facecbook.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.[www.4fun.tv].

 

6.  Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSÓW na Facebooku 4FUN.TV”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkursy są organizowany pod nazwą „Konkurs na Facebooku 4FUN.TV”

2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Konkurs ma na celu wyłonienie zwycięzców, którzy najlepiej (najszybciej, najciekawiej - w zależności od rodzaju konkursu) udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 

 

§ 2 DEFINICJE

 

Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

a) Konkurs – niniejszy konkurs ogłoszony przez Organizatora, w którym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród Uczestników zostaną wskazani Zwycięzcy poszczególnych Nagród.

b) Praca Konkursowa – wiadomość wysłana drogą mailową z odpowiedzią na pytanie konkursowe.

c) Dzień Konkursowy – dzień rozpoczęcia konkursu.

d) Komisja Konkursowa – komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora, która wyłoni Zwycięzców Konkursu.

e) Uczestnik – osoba fizyczna, która wzięła udział w Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.

f) Zwycięzca – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową uprawniony do otrzymania Nagrody.

g) Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.

h) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu.

i) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 – t.j) tj. informacje dotyczące Uczestnika:

imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

j) Organizator – 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728)

k) Ustawa o Ochronie Danych – ustawa wskazana w punkcie II ust. m).

 

§ 3  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1Udział w konkursie jest dobrowolny.

2W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają zweryfikowane konto w dowolnym serwisie Facebook.

3W Konkursie mogą brać udział osoby z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”): 

a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku.

4.  Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

5. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 

6. . W Konkursie może wziąć udział osoba, która:

a) przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który zostanie wysłana nagroda w przypadku jej wygrania. Nagroda nie będzie wysyłana poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1.  Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zadanie konkursowe. W zależności od rodzaju konkursu jest to dodanie zdjęcia konkursowego lub udzielenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym.

2. Prace Konkursowe będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wskazania Zwycięzców. Nagrodzone zostaną najciekawsze i najbardziej kreatywne prace lub odpowiedzi poprawne udzielone najszybciej (w przypadku konkursów, w których zwycięzcami jest kilka pierwszych osób udzielających poprawnej odpowiedzi)

3. Uczestnik może opublikować Pracę Konkursową dowolną ilość razy jednak Zwycięzcą może zostać jedynie raz.

4. Wpisy edytowane (w przypadku konkursów, w których pracą konkursową jest odpowiedź udzielona w komentarzu) w ogóle nie są brane pod uwagę przez komisję konkursową.

5. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt. III. ust. 3 i 4, oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 5. KOMISJA KONKURSOWA

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

 

§ 6. NAGRODY W KONKURSIE

 

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora: 

a) gadżety promocyjne od 4FUN

2.  Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone. 

3. Nagrody przyznaje Komisja Konkursowa, biorąca pod uwagę w trakcie oceny zgodność z wyznaczonym zadaniem konkursowym oraz kreatywność prac.

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt IX Regulaminu.

 

 

§ 7.  SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

 

1 Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w komentarzu pod postem, w którym udzielili odpowiedzi konkursowej.

2 Zwycięzca zobowiązany jest w terminie najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu przesłać swoje dane: Imię i Nazwisko, adres (ulica, numer mieszkania, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) w celu odebrania Nagrody.

3. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku:

a) podanie adresu do wysyłki nagrody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

b) nieotrzymania przez Organizatora danych adresowych Zwycięzcy lub przesłania ich z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej,

c) nieodebrania przesyłki z nagrodą (w sytuacji, gdy paczka z nagrodą wróci do Organizatora, nie zostanie ponownie wysłana do Zwycięzcy).

 

§ 9.  WYDANIE NAGRÓD

 

1. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane przez Organizatora w imieniu 4fun.tv i wysłane Zwycięzcom pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą w terminie do 31 dni od daty podania danych do wysyłki przez użytkownika.

4. Organizator ponosi koszty wysyłki Nagród przyznanych w Konkursie.

5. Każdy ze Zwycięzców może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o Nagrodzie złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail Organizatora: [email protected]

6. Nieodebranie Nagrody w terminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością 4fun.tv Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysyłania Nagrody, która nie została doręczona laureatowi Nagrody z innych przyczyn niż leżące po stronie Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody.

 

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator

2. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz wydania nagród. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród. 

5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną utratę danych. 

6. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook, a także na stronie internetowej 4funt.tv wraz z publicznym udostępnieniem przez niego pracy konkursowej Laureata.

 

§ 8. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.

3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.

4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie www, a także na profilu Facebook.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.[www.4fun.tv].

6.  Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „POCZTÓWKA Z WAKACJI”


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem konkursu pod nazwą „POCZTÓWKA Z WAKACJI” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
2.    Fundatorem nagród jest Miasto Kołobrzeg oraz Fundacja Kołobrzeg Polskie Centrum SPA  (zwana dalej „Fundatorem”).
3.    Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.
4.    Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „4FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.


II.    CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 08. 08. 2016 roku od godz. 00.00 do12.08.2016 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
Emisja Zdjęć Konkursowych na antenie 4FUN.TV następuje od poniedziałku do piątku (do odwołania) w paśmie „POCZTÓWKA Z WAKACJI” od godziny 12:00 do 13:00.


III . WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.    W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):
a.)    pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.)    innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.)    osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2.    W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które:
posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu oraz prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu zdjęcie nawiązujące do aktualnego tematu zadania konkursowego (dalej zwanego „Zdjęciem”). O zmianie tematu zadania konkursowego, Organizator będzie informował poprzez swój oficjalny fanpage (www.facebook.pl/4fun.tv), stonę internetową (www.4fun.tv) oraz antenę telewizyjną (4FUN.TV).
3.    Zdjęcia można wyłącznie przesyłać za pośrednictwem Aplikacji.
4.    Przesłanie Zdjęcia (zdefiniowanego powyżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5.    Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6.    W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.


V. NAGRODY W KONKURSIE
1.    W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
a.)    Po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) dziennie dla jednego Laureata wyłonionego każdego dnia Emisji Zdjęć Konkursowych.
2.    Organizator będzie wyłaniał jednego Laureata w każdym dniu emisji materiałów konkursowych na antenie 4FUN.TV i zawiadamiał Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.

3.    Nagroda główna za najlepsze Zdjęcie pobyt w Hotel Aquarius Spa *****  w Kołobrzegu, dla 2 osób, do wykorzystania w terminie 01.09.2016 – 20.12.2016 z wyłącznieniem weekendów okolicznościowych. Łączna wartość nagrody wynosi 860 zł.
4.    Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.


VI.    PRZEBIEG KONKURSU
1.    Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem [www.4fun.tv] oraz w siedzibie Organizatora.
2.    Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Zdjęcia za pośrednictwem Aplikacji.
3.    Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
4.    Zgłoszenia Zdjęć do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Zdjęcia.
5.    Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.
6.    Zdjęcia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Zdjęcia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.
7.    Laureaci zostaną wyłonieni rzez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Zdjęcia, odpowiadające zadaniu konkursowemu.


VII.    PRZESYŁANIE ZDJĘĆ
1.    W związku z faktem, że Zdjęcia będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Zdjęcia, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.
2.    Przesłanie Zdjęcia w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania Zdjęcia na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
3.    Zdjęcia nadesłane przez Użytkowników będą publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV oraz na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Uczestnik wyraża również zgodę na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Zdjęcia, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Zdjęcia każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową. Organizator decyduje według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.

VIII.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1.    Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie internetowej Organizatora www [www.4fun.tv] o autorze Zdjęcia nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
2.    Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu zamieszczenia informacji przez Organizatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Filmu lub Zdjęcia Laureata.


IX.    ODBIÓR NAGRÓD
1.    Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie Organizatora.
2.    Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3.    Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4.    Laureat nie ma prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5.    Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.


X.    REKLAMACJE
1.    Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
2.    Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3.    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4.    Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


XI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2.    Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści utrwalonych na Zdjęciu oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania ze Zdjęcia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
5.   Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w  Konkursie, w  przypadku  zmian  przepisów  prawnych  lub  innych  istotnych  zdarzeń mających  wpływ  na  organizowanie   Konkursu. Zmienione   postanowienia   Regulaminu obowiązują  od  chwili  ich  opublikowania  na  stronie  internetowej  Organizatora www.4fun.tv,  z  tym,  że  nie  mogą  one  naruszać  praw  nabytych  przez Uczestników;

b) odstąpienia od organizowania Konkursu bądź odwołania Konkursu bez podania przyczyny;

c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac;

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. Informacje  w  powyższych  kwestiach,  w  tym  zmiany  wprowadzone  do  Regulaminu,  będą publikowane wyłącznie na stronie internetowej Organizatora www.4fun.tv

6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Zdjęcia.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „SOCIAL SINGING” Z HONORATĄ SKARBEK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „SOCIAL SINGING” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród jest Miasto Kołobrzeg oraz Fundacja Kołobrzeg Polskie Centrum SPA (zwana dalej „Fundatorem”).
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.
4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „4FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 08.08.2016 roku od godz. 00.00 do 21.08.2016 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
Emisja Nagrań Konkursowych na antenie 4FUN.TV, w social mediach 4fun.tv oraz social mediach Honoraty Skarbek.

III . WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które:
posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu oraz prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu film z wykonaniem piosenki „Damy radę” Honoraty Skarbek (dalej zwanego „Filmem”). O zmianie tematu zadania konkursowego, Organizator będzie informował poprzez swój oficjalny fanpage (www.facebook.pl/4fun.tv), stonę internetową (www.4fun.tv) oraz antenę telewizyjną (4FUN.TV).
3. Filmy można wyłącznie przesyłać za pośrednictwem Aplikacji.
4. Przesłanie Filmu (zdefiniowanego powyżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 


IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

V. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
2. Organizator będzie zawiadamiał Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.
3. Nagroda główna - voucher na pobyt w Hotelu Wellness ProVita*** w Kołobrzegu, dla 2 osób, do wykorzystania w terminie 1.09.2016 – 19.11. 2016 z wyłączeniem wakacji letnich, długich weekendów i świąt. Łączna wartość głównej nagrody wynosi 1080 zł. Drugie miejsce - voucher na pobyt w hotelu Olymp SPA *** w Kołobrzegu, dla 2 osób, do wykorzystania w terminie 01.09.2016 – 13.12.2016. Łączna wartość drugiej nagrody wynosi 780 zł. 10 nagród wyróżniających - płyty Honoraty Skarbek "Puzzle".
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem [www.4fun.tv] oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Filmu za pośrednictwem Aplikacji.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
4. Zgłoszenia Filmów do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Filmu.
5. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.
6. Filmy będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Filmu. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.
7. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Filmy, odpowiadające zadaniu konkursowemu.

VII. PRZESYŁANIE FILMÓW
1. W związku z faktem, że Filmy będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Filmy, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.
2. Przesłanie Filmu w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania Filmu na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
3. Filmy nadesłane przez Użytkowników będą publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV oraz na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook oraz social mediach Honoraty Skarbek na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Uczestnik wyraża również zgodę na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Filmu, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Filmu każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową. Organizator decyduje według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie internetowej Organizatora www [www.4fun.tv] o autorze Filmu nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
2. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu zamieszczenia informacji przez Organizatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Filmu Laureata.

IX. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie Organizatora.
2. Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Laureat nie ma prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści utrwalonych na Filmie oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania z Filmu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora www.4fun.tv, z tym, że nie mogą one naruszać praw nabytych przez Uczestników;
b) odstąpienia od organizowania Konkursu bądź odwołania Konkursu bez podania przyczyny;
c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac;
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. Informacje w powyższych kwestiach, w tym zmiany wprowadzone do Regulaminu, będą publikowane wyłącznie na stronie internetowej Organizatora www.4fun.tv.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Filmy.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Bilety na Beyonce w 4FUN.TV”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bilety na Beyonce w 4FUN.TV”

2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Konkurs ma na celu wyłonienie 10 zwycięzców, którzy udzielą najbardziej kreatywnych odpowiedzi, wysyłając je na skrzynkę mailową [email protected].

 

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 28.07.2016 r. roku od godz. 15:00, do 28.07.2016 r. do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

 

§ 3 DEFINICJE

 

Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

a) Konkurs – niniejszy konkurs ogłoszony przez Organizatora, w którym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród Uczestników zostaną wskazani Zwycięzcy poszczególnych Nagród.

b) Praca Konkursowa – wiadomość wysłana drogą mailową z odpowiedzią na pytanie konkursowe.

c) Dzień Konkursowy – dzień rozpoczęcia konkursu to 28.07.2016, dzień liczony jest od godziny 15.00 do 23.59.

d) Komisja Konkursowa – komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora, która wyłoni Zwycięzców Konkursu.

e) Uczestnik – osoba fizyczna, która wzięła udział w Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.

f) Zwycięzca – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową uprawniony do otrzymania Nagrody.

g) Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.

h) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu.

i) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 – t.j) tj. informacje dotyczące Uczestnika:

imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

j) Organizator – 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728)

k) Ustawa o Ochronie Danych – ustawa wskazana w punkcie II ust. m).

 

§ 4  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1Udział w konkursie jest dobrowolny.

2W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają zweryfikowane konto w dowolnym serwisie mailowym.

3W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”): 

a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku.

4.  Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

5. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 

6. . W Konkursie może wziąć udział osoba, która:

a) przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który zostanie wysłana nagroda w przypadku jej wygrania. Nagroda nie będzie wysyłana poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 5 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1.  Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać na podany adres mailowy wiadomość z odpowiedzią na pytanie: Napisz, z kim i dlaczego pojechałbyś na koncert Beyonce do Frankfurtu.

2. Prace Konkursowe będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wskazania Zwycięzców. Nagrodzone zostaną najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi.

3. Uczestnik może opublikować Pracę Konkursową dowolną ilość razy jednak Zwycięzcą może zostać jedynie raz.

4. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt. III. ust. 3 i 4, oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 6. KOMISJA KONKURSOWA

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

 

§ 7. NAGRODY W KONKURSIE

 

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora: 

a) 10 podwójnych biletów w formie elektronicznej na koncert Beyonce we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), który odbędzie się dnia 29 lipca 2016.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom konkursu noclegu ani nie pokrywa kosztów przejazdu.

3. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone. 

4. Nagrody przyznaje Komisja Konkursowa, biorąca pod uwagę w trakcie oceny zgodność z wyznaczonym zadaniem konkursowym oraz kreatywność prac.

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt IX Regulaminu.

 

 

§ 8.  SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

 

1 Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.

2 Zwycięzca zobowiązany jest w terminie najpóźniej do godziny 12.00 29.07.2016 roku przesłać drogą mailową swoje dane: Imię i Nazwisko, adres (ulica, numer mieszkania, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) w celu odebrania Nagrody.

3. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku:

a) podanie adresu do wysyłki nagrody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

b) nieotrzymania przez Organizatora danych adresowych Zwycięzcy lub przesłania ich z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej,

c) nieodebrania przesyłki z nagrodą (w sytuacji, gdy paczka z nagrodą wróci do Organizatora, nie zostanie ponownie wysłana do Zwycięzcy).

 

§ 9.  WYDANIE NAGRÓD

 

1. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane przez Organizatora w imieniu 4fun.tv i wysłane Zwycięzcom pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych.

3. Nagrody zostaną wysłane drogą mailową w terminie do 29.07.2016 w postaci biletów elektronicznych na wydarzenie.

4. Organizator ponosi koszty wysyłki Nagród przyznanych w Konkursie.

5. Każdy ze Zwycięzców może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o Nagrodzie złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail Organizatora: [email protected]

6. Nieodebranie Nagrody w terminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością 4fun.tv Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysyłania Nagrody, która nie została doręczona laureatowi Nagrody z innych przyczyn niż leżące po stronie Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody.

 

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator

2. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz wydania nagród. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród. 

5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną utratę danych. 

6. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Instagram i Facebook, a także na stronie internetowej 4funt.tv wraz z publicznym udostępnieniem przez niego Zdjęcia Laureata.

 

§ 8. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.

3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.

4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie www, a także na profilu Instagram.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.[www.4fun.tv].

6.  Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU "MOC BLASKU" Z AVON

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „MOC BLASKU" (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród jest AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-170, ul. Słowicza 32, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028712,
NIP 526-030-38-23,(zwana dalej „Fundatorem”).
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.
4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 25 czerwca 2016 roku od godz. 00:00, do 31 lipca 2016 roku do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które:
a.) posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu, oraz
b.) prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu zdjęcie pomalowanych ust (dalej zwanego „zdjęciem”)
3. Zdjęcia można wyłącznie przesyłać za pośrednictwem Aplikacji.
4. Przesłanie Zdjęcia (zdefiniowanego poniżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestniczy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 


IV. KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

V. NAGRODY W KONKURSIE

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
- 100 zł dla 7 najlepszych zdjęć
Organizator będzie wyłaniał 7 (siedmiu) Laureatów w Czasu Trwania Konkursu i zawiadamiał Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.
3. Zdjęcia Laureatów będą publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na Facebooku oraz Instagramie 4FUN.TV oraz przez Fundatora na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator oraz Fundator decydują według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

VI. PRZEBIEG KONKURSU

1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Zdjęcia za pośrednictwem Aplikacji.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
4. Zgłoszenia Zdjęć do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Zdjęcia z odpowiednią treścią.
5. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.
6. Zdjęcia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Zdjęcia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.
7. Laureaci zostaną wyłonieni rzez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej Zdjęcia, odpowiadające zadaniu konkursowemu.

VII. PRZESYŁANIE ZDJĘĆ

1. W związku z faktem, że Zdjęcia będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Zdjęcia, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.
2. Przesłanie Zdjęcia w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania ze Zdjęcia na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
3. Laureat Konkursu udziela Fundatorowi w zamian za ufundowaną Nagrodę, na okres 5 (pięciu) lat od otrzymania informacji o nagrodzeniu Uczestnika Konkursu Nagrodą, nieograniczoną terytorialnie licencję, uprawniającą Fundatora do korzystania ze Zdjęcia poprzez jego publiczne udostępnianie na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Zdjęcia, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Zdjęcia każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie internetowej Organizatora www.4fun.tv o autorze Zdjęcia nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
2. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Zdjęcia Laureata.

IX. ODBIÓR NAGRÓD

1. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru.
2. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
3. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.

X. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści wyrażonych w Filmie albo utrwalonych na Zdjęciu oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania z Filmu lub Zdjęcia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Zdjęcia.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „KARAOKE I LIP SYNC”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „KARAOKE I LIP SYNC” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród jest spółka pod firmą Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000268796 (zwana dalej „Fundatorem”).
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.
4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.
II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 24 czerwca 2016 roku od godz. 00:00, do 31 lipca 2016 roku do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które:
a.) posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu, oraz
b.) prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu krótkie wideo (do 20 sekund) nawiązujące do zadania konkursowego „Nagraj karaoke lub lip sync piosenki T-Mobile”? (dalej zwanego „Filmem”)
3. Filmy można wyłącznie przesyłać za pośrednictwem Aplikacji.
4. Przesłanie Filmu (zdefiniowanego poniżej) lub Zdjęcia (zdefiniowanego poniżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestniczy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 

IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.
V. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
a.) 30 (trzydzieści) nagród w kwocie 100,00 (sto) złotych,
2. Organizator będzie wyłaniał 6 (szcześciu) Laureatów w każdym dniu Czasu Trwania Konkursu i zawiadamiał Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.
3. Filmy Laureatów będą publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV oraz przez Fundatora na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator oraz Fundator decydują według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Filmu za pośrednictwem Aplikacji, lub
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
4. Zgłoszenia Filmów Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Filmu z odpowiednią treścią.
5. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.
6. Filmy będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Filmu. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.
7. Laureaci zostaną wyłonieni rzez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Filmy, odpowiadające zadaniu konkursowemu.
VII. PRZESYŁANIE FILMÓW ORAZ ZDJĘĆ
1. W związku z faktem, że Filmy obędą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Filmy, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.
2. Przesłanie Filmu lub w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania z Filmu lub Zdjęcia na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji oraz jest równoznaczne z akceptacją następujących warunków:
2.1. Zapoznanie się i akceptacja regulaminu konkursu T-Mobile Show (https://tmobileshow.pl/files/regulkonkurs_tmobileshow_16062016aplikacja.pdf )
2.2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez T-Mobile Polska siedzibą w Warszawie przy ulicy Marynarska 12 w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców, ogłoszenia wyników i doręczenia nagród zwycięzcom, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926, z pózn. zm.). 
2.3. Wyrażenie zgody na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji marketingowych o promocjach i ofertach specjalnych przygotowanych przez T-Mobile Polska S.A i przesyłanych przy użyciu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. Administratorem danych osobowych jest T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul Marynarskiej 12. dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej będą przetwarzane w celu marketingu własnych produktów i usług. Przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także wycofania wyżej wyrażonej zgody w każdym czasie. Podanie T-Mobile Polska S.A. danych osobowych jest dobrowolne.
3. Laureat Konkursu udziela Fundatorowi w zamian za ufundowaną Nagrodę, na okres 5 (pięciu) lat od otrzymania informacji o nagrodzeniu Uczestnika Konkursu Nagrodą, nieograniczoną terytorialnie licencję, uprawniającą Fundatora do korzystania z Filmu lub Zdjęcia poprzez jego publiczne udostępnianie na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Filmu lub Zdjęcia, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Filmu lub Zdjęcia każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową.
VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie internetowej Organizatora www.4fun.tv o autorze Filmu nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
2. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Filmu lub Zdjęcia Laureata.
IX. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie www.4fun.tv. Realizacja praw z Nagrody jest możliwa wyłącznie do 31 sierpnia 2016 roku.
2. Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.
X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści wyrażonych w Filmie albo utrwalonych na Zdjęciu oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania z Filmu lub Zdjęcia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Filmy lub Zdjęcia.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU "ALLEGRO WYSPA SKARBÓW"

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ALLEGRO WYSPA SKARBÓW" (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród jest spółka pod firmą Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000268796 (zwana dalej „Fundatorem”).
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.
4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.


II. CZAS TRWANIA KONKURSU


Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 27 czwrwca 2016 roku od godz. 00:00, do 31 lipca 2016 roku do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).


III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które:
a.) posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu, oraz
b.) prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu krótkie wideo (od 10 do 20 sekund) nawiązujące do pytania konkursowego „Czego szukasz na Allegro? (dalej zwanego „Filmem”) lub
c.) prześlą w Czasie Trwania Konkursu zdjęcie nawiązujące do pytania konkursowego „Czego szukasz na Allegro? (dalej zwanego „Zdjęciem”).
3. Filmy lub Zdjęcia można wyłącznie przesyłać za pośrednictwem Aplikacji.
4. Przesłanie Filmu (zdefiniowanego poniżej) lub Zdjęcia (zdefiniowanego poniżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestniczy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. IV. KOMISJA KONKURSOWA


Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.


V. NAGRODY W KONKURSIE


1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
a.) 75 (siedemdziesiąt pięć) kuponów uprawniających każdy do zakupu towarów lub usług na portalu www.allegro.pl (dalej zwanym „Allegro”) o wartości 100,00 (sto) złotych,
b.) 75 (siedemdziesiąt pięć) kuponów uprawniających każdy do zakupu towarów lub usług na Allegro o wartości 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy,
2. 10 (dziesięć) nagród rzeczowych o łącznej wartości 3 000 (trzy tysiące) złotych

Organizator będzie wyłaniał 6 (szcześciu) Laureatów w każdym dniu Czasu Trwania Konkursu i zawiadamiał Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.
3. Filmy oraz Zdjęcia Laureatów będą publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV oraz przez Fundatora na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator oraz Fundator decydują według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.


VI. PRZEBIEG KONKURSU


1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:
a.) przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Filmu za pośrednictwem Aplikacji, lub
b.) przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Zdjęcia za pośrednictwem Aplikacji.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
4. Zgłoszenia Filmów i Zdjęć do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Filmu lub Zdjęcia z odpowiednią treścią.
5. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.
6. Filmy i Zdjęcia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Filmu lub Zdjęcia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.
7. Laureaci zostaną wyłonieni rzez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Filmy i Zdjęcia, odpowiadające zadaniu konkursowemu.


VII. PRZESYŁANIE FILMÓW ORAZ ZDJĘĆ


1. W związku z faktem, że Filmy oraz Zdjęcia będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Filmy oraz Zdjęcia, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.
2. Przesłanie Filmu lub Zdjęcia w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania z Filmu lub Zdjęcia na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
3. Laureat Konkursu udziela Fundatorowi w zamian za ufundowaną Nagrodę, na okres 5 (pięciu) lat od otrzymania informacji o nagrodzeniu Uczestnika Konkursu Nagrodą, nieograniczoną terytorialnie licencję, uprawniającą Fundatora do korzystania z Filmu lub Zdjęcia poprzez jego publiczne udostępnianie na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Filmu lub Zdjęcia, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Filmu lub Zdjęcia każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową.


VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW


1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie internetowej Organizatora www.4fun.tv o autorze Filmu lub Zdjęcia nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
2. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Filmu lub Zdjęcia Laureata.


IX. ODBIÓR NAGRÓD


1. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających w Allegro. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie http://kupony.allegro.pl/. Realizacja praw z Nagrody jest możliwa wyłącznie do 31 sierpnia 2016 roku.
2. Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.


X. REKLAMACJE


1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści wyrażonych w Filmie albo utrwalonych na Zdjęciu oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania z Filmu lub Zdjęcia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Filmy lub Zdjęcia.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Bilety na Avicii w 4FUN.TV”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bilety na Avicii w 4FUN.TV”

2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka i Instagrama. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc., a Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony w serwisie Facebook, na profilu Organizatora: https://www.facebook.com/4fun.tv/ i w serwisie Instagram na profilu https://www.instagram.com/4fun.tv/

5. Konkurs ma na celu wyłonienie 20 zwycięzców, którzy udzielą najbardziej kreatywnych odpowiedzi pod postami na profilach 4fun.tv. w serwisach Facebook i Instagram.

 

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 11.07.2016 r. roku od godz. 19:40, do 12.07.2016 r. do godz. 12.00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

 

§ 3 DEFINICJE

 

Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

a) Strony – profil facebookowy 4fun.tv (https://www.facebook.com/4fun.tv/) i profil instagramowy https://www.instagram.com/4fun.tv/ , za pośrednictwem których przeprowadzony zostanie konkurs.

b) Konkurs – niniejszy konkurs ogłoszony przez Organizatora, w którym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród Uczestników zostaną wskazani Zwycięzcy poszczególnych Nagród.

c) Praca Konkursowa – komentarz zamieszczony przez użytkownika ze zweryfikowanego konta na Facebooku lub Instagramie.

d) Dzień Konkursowy – dzień rozpoczęcia konkursu to 11.07.2016, dzień liczony jest od godziny 19.40 do 24.00.

e) Komisja Konkursowa – komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora, która wyłoni Zwycięzców Konkursu.

f) Uczestnik – osoba fizyczna, która wzięła udział w Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.

g) Zwycięzca – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową uprawniony do otrzymania Nagrody.

h) Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.

i) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu.

j) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 – t.j) tj. informacje dotyczące Uczestnika:

imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

k) Organizator – 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728)

m) Ustawa o Ochronie Danych – ustawa wskazana w punkcie II ust. m).

 

§ 4  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1Udział w konkursie jest dobrowolny.

2W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają zweryfikowane konto w serwisie Instagram lub Facebook.

3W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”): 

a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku.

4.  Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

5. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 

6. . W Konkursie może wziąć udział osoba, która:

a) przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który zostanie wysłana nagroda w przypadku jej wygrania. Nagroda nie będzie wysyłana poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 5 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1.  Aby wziąć udział w konkursie należy dodać komentarz pod postem na profilu 4fun.tv na Facebooku lub Instagramie i odpowiedzi na pytanie: Dlaczego chcesz pojechać na Avicii i kogo zabrałbyś ze sobą na koncert do Gdańska?

2. Prace Konkursowe będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wskazania Zwycięzców. Nagrodzone zostaną najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi.

3. Uczestnik może opublikować Pracę Konkursową dowolną ilość razy jednak Zwycięzcą może zostać jedynie raz.

4. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt. III. ust. 3 i 4, oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 6. KOMISJA KONKURSOWA

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

 

§ 7. NAGRODY W KONKURSIE

 

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora: 

a) 10 podwójnych biletów o wartości 310 zł na koncert Avicii w Gdańsku 15 lipca 2016 roku do wygrania na profilu 4fun.tv w serwisie Facebook

b) 10 podwójnych biletów o wartości 310 zł na koncert Avicii w Gdańsku 15 lipca 2016 roku do wygrania na profilu 4fun.tv w serwisie Instagram

2. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone. 

3. Nagrody przyznaje Komisja Konkursowa, biorąca pod uwagę w trakcie oceny zgodność z wyznaczonym zadaniem konkursowym oraz estetykę prac.

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt IX Regulaminu.

 

 

§ 8.  SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

 

1 Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej poprzez post na profilu Facebook 4funt.tv i na profilu Instagram 4fun.tv, dnia 12.07.2016 roku.

2 Zwycięzca zobowiązany jest w terminie najpóźniej do godziny 14.00 12.07.2016 roku w wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instagramie przesłać swoje dane: Imię i Nazwisko, adres (ulica, numer mieszkania, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) w celu odebrania Nagrody.

3. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku:

a) podanie adresu do wysyłki nagrody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

b) nieotrzymania przez Organizatora danych adresowych Zwycięzcy lub przesłania ich z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej,

c) nieodebrania przesyłki z nagrodą (w sytuacji, gdy paczka z nagrodą wróci do Organizatora, nie zostanie ponownie wysłana do Zwycięzcy).

 

§ 9.  WYDANIE NAGRÓD

 

1. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane przez Organizatora w imieniu 4fun.tv i wysłane Zwycięzcom pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych.

2. Adres do wysyłki Nagrody wskazany przez Zwycięzcę musi być adresem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (nagrody nie będą wysyłane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).

3. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 15.07.2016.

4. Organizator ponosi koszty wysyłki Nagród przyznanych w Konkursie.

5. Każdy ze Zwycięzców może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o Nagrodzie złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail Organizatora: [email protected]

6. Nieodebranie Nagrody w terminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością 4fun.tv Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysyłania Nagrody, która nie została doręczona laureatowi Nagrody z innych przyczyn niż leżące po stronie Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody.

 

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator

2. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz wydania nagród. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród. 

5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną utratę danych. 

6. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Instagram i Facebook, a także na stronie internetowej 4funt.tv wraz z publicznym udostępnieniem przez niego Zdjęcia Laureata.

 

§ 8. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.

3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.

4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie www, a także na profilu Instagram.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.[www.4fun.tv].

6.  Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN CASTINGU 4FUN.TV „ZOSTAŃ GWIAZDĄ TELEWIZJI”  


I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem castingu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości, zwana dalej Producentem.
3. Warunkiem udziału w Castingu jest zaakceptowanie i przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku.
4. Uczestnik castingu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz materiałów z jego udziałem poprzez stosowną wypowiedź zarejestrowaną w trakcie trwania castingu.


II Uczestnik castingu  
1. Uczestnikiem castingu może być osoba, która ukończyła 18 lat.
2. Casting przeznaczony jest dla osób chcących pracować w charakterze letniego prezentera kanałów muzycznych należących do Grupy 4FUN MEDIA S.A.


III Zasady castingu  
1.    Miejscem castingu jest Studio T-Mobile Electronic Beats w Złotych Tarasach.
2.    Celem castingu jest wyłonienie letniego prezentera 4fun.tv  w drodze konkursu polegającego na 2 występach przed kamerą w pierwszym i drugim etapie oraz finale przed jury.
3.    W drodze castingu wyłonionych zostanie ok. 5 do 10 osób, które wezmą w drugim etapie.
4.    Po drugim etapie castingu zostanie wyłoniony zwycięzca z którym Producent skontaktuje się bezpośrednio drogą mailową lub telefoniczną.
5.    W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu castingu, uczestnik  zobowiązany jest stawić się na drugi etap, który odbędzie się 02.06.2016 roku w Studio T-Mobile  Electronic Beats w Złotych Tarasach.
6.    Producent ma prawo do eliminacji uczestnika castingu w dowolnym momencie z dowolnej przyczyny.
7.    Producent nie jest zobowiązany do wykorzystania występu oraz wkładu uczestnika castingu w Programie oraz materiałach reklamowych czy promocyjnych.
8.    Producent zastrzega prawo do nie wybrania zwycięzcy castingu, jeżeli żadna osoba nie będzie odpowiadała kryteriom ustanowionym przez Producenta.
9.    Producent może przerwać casting w dowolnej chwili, w szczególności w przypadku, gdy przeprowadzenie castingu stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione (zakłócenia techniczne, zagrożenie życia lub zdrowia uczestników). W takim przypadku Producent może podjąć decyzję o wznowieniu castingu w dowolnym momencie. Zapis ten dotyczy również sytuacji konieczności przełożenia terminu i miejsca przeprowadzenia castingu.  
10.    Producent zastrzega sobie prawo do przedłużenia Castingu.  

IV. Ochrona Danych osobowych
1.    Przystąpienie przez Uczestnika do Castingu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Castingu i ogłoszenia jego wyników, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wykorzystania wizerunku w materiałach promocyjnych i reklamowych (materiały drukowane, elektroniczne).
2.    Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności. Celem  przetwarzania  tych  danych  będzie  przeprowadzenie  Castingu  i  kontakt z Uczestnikami. Uczestnikom  Konkursu  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  ich  danych  oraz  ich  poprawiania, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych.  Podanie  danych osobowych jest dobrowolne.

V Postanowienia końcowe
1.    Udział w Castingu jest nieodpłatny, co oznacza, iż uczestnik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia  z  tytułu  udziału  w  Castingu,  ani  do  zwrotu  jakichkolwiek  kosztów  związanych  z dojazdem i pobytem w miejscu przeprowadzania Castingu.
2.    Uczestnik Castingu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie szkody powstałe w obiekcie, w którym jest realizowany Casting.  
3.    Producent  nie  ponosi  odpowiedzialności  w  stosunku  do  Uczestników  oraz  osób  trzecich  za ewentualne  szkody  będące  wynikiem  udziału  Uczestników  w  Castingu.  
4.    Producent odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Castingu i jego prawidłowy przebieg
5.    Uczestnik Castingu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z jego wizerunku, w tym na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie w materiałach promocyjnych i marketingowych dotyczących Producenta, na stronach internetowych oraz rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w Internecie, prasie i telewizji.
6.    Regulamin Castingu jest dostępny pod adresem www.electronicbeats.pl oraz www.4fun.tv
7.    Producent ma prawo do zmian zasad zawartych w Regulaminie w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.electronicbeats.pl  oraz  www.4fun.tv
8.    W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  zastosowanie  mają  powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

REGULAMIN KONKURSU
,,ODGADNIJ SMAK”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem Konkursu „ODGADNIJ SMAK”, zwanym dalej “Konkursem”, jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości zwana dalej „Organizatorem  lub „Komisją Konkursową”.
2.    Fundatorem nagród jest Redberry Int. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123a, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000399477, NIP 701-031-84-28.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/4fun.tv/ (zwanej dalej “Fanpage”) pod zakładką “Oś czasu”.
5. Konkurs ma na celu wyłonienie 5 autorów, którzy jako pierwsi napiszą komentarz z poprawną odpowiedzią na pytanie konkursowe „Odgadnij minimum 2 składniki, z których zrobiony jest sok znajdujący się na grafice.”
§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 27.04.2016 r. roku od godz. 18:30, do 29.04.2016 r. do godz. 12.00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.     W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają zweryfikowane konto w serwisie Facebook.
2.    W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):
a.)    pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.)    innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.)    osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku
3.    Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
4.    W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 

§ 4. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.
§ 5. NAGRODY W KONKURSIE
1.    W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
a.    Nagroda:  voucher na 2 dowolne produkty Redberry (1 produkt dla zwycięzcy i 1 produkt dla osoby towarzyszącej), ważny do 31.05.2016 r. dla Laureatów zwycięskich komentarzy;
b.    Łączna ilość Nagród: 5 (jeden Laureat otrzymuje jedną Nagrodę)
2.    Laureat może odebrać nagrodę w dowolnym punkcie Redberry na terenie Polski (Warszawa Arkadia, Warszawa Blue City, Warszawa Dworzec Centralny, Warszawa Złote Tarasy, Wrocław Magnolia Park, Toruń Toruń Plaza, Białystok Atrium Biała, Kraków Dworzec Kraków Główny, Kraków Galeria Krakowska, Lublin Tarasy Zamkowe) z zaznaczeniem, iż Laureat wraz z podaniem Organizatorowi swoich danych osobowych jest również zobowiązany do podania lokalizacji, w której chce odebrać nagrodę.
3.    Komentarze Laureatów mogą być publikowane przez Organizatora lub Fundatora na ich profilu w portalu społecznościowym Facebook, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator/Fundator decyduje według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.
4.    Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
§ 6. ZASADY KONKURSU
1.    Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem [www.4fun.tv] oraz w siedzibie Organizatora.
2.    Przebieg konkursu:
Internauci będą mieć możliwość umieszczania komentarzy pod grafiką konkursową. Komentarz powinien być odpowiedzią na pytanie: „Odgadnij minimum 2 składniki, z których zrobiony jest sok znajdujący się na grafice.” Każdy uczestnik Konkursu może zamieścić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
3.    Poprzez udział w Konkursie (zamieszczenie propozycji odpowiedzi na pytanie konkursowe) uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie hasła czy też wizerunku przez Organizatora/Fundatora w dowolny sposób, w nieograniczonym miejscu i czasie, w tym również w sieci Internet, we wszelkich materiałach promujących Organizatora.
 4. Propozycje odpowiedzi na pytanie należy wpisywać pod postem z grafiką konkursową dotyczącą akcji „Odgadnij smak”.
5. Wysłanie przez uczestnika propozycji hasła, w sposób określony w ust. 2, oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
§ 7. ZASADY PRZYZNAWANIA I ODBIORU NAGRÓD
1.    Nagrody otrzymają Uczestnicy, którzy spełnią trzy warunki:
a.    udzielą poprawnej odpowiedzi, czyli odgadną poprawnie dwa składniki zamieszczonego na grafice soku;
b.    do swojej odpowiedzi dopiszą #REDBERRY;
c.    ich komentarz będzie jednym z pięciu pierwszych poprawnych odpowiedzi, spełniającym powyższe warunki.
2. W przypadku, w którym kilku uczestników napisze komentarz w tym samym czasie, decyzję o wyborze zwycięzcy podejmuje Organizator.
3. Laureaci Nagród zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem odpowiedzi na ich komentarz pod postem konkursowym w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia konkursu, bądź po wyłonieniu wszystkich Laureatów.
4. Laureaci Nagród mają obowiązek napisać prywatną wiadomość do Organizatora przesyłając swoje dane osobowe (imię i nazwisko) oraz lokal Redberry, w którym chcą odebrać nagrodę, w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości o wygranej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda zostanie zwrócona fundatorowi.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe bądź nieprawdziwe dane podane przez uczestników Konkursu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą zidentyfikowanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator
2. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz wydania nagród.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród.
5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną utratę danych.
6. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Zdjęcia/ Komentarza Laureata.
§ 8. REKLAMACJE
1.    Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
2.    Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3.    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4.    Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
4.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.[www.4fun.tv].


 

REGULAMIN KONKURSU

„Dołącz do ekipy Electronic Beats” (dalej „Regulamin”)

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „ Dołącz do ekipy Electronic Beats (dalej „Konkurs”).

1.2. Organizatorem Konkursu, dalej „Organizator” jest Agencja Warszawa Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 8A, 00-031 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000422660, NIP: 525-253-28-74, kapitał zakładowy: 50 000 zł, działająca na zlecenie spółki T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, 02- 674 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391193, o kapitale zakładowym 471.000.000,00 PLN, w całości wpłaconym, NIP 5261040567, REGON 011417295 (dalej: „T-Mobile”).

1.3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 121).

 1. 1.4.  Konkurs prowadzony jest na stronie

 2. 1.5.  Udział w Konkursie możliwy jest w dni 22.04.2016 w godzinach 16:00 – 19:00.

2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikami Konkursu, (dalej „Uczestnikami”) jest grupa od 3 do 5 osób biorąca udział w Konkursie, które w dniu rozpoczęcia Konkursu są osobami pełnoletnimi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału:

2.2.1. pracownicy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 Warszawa;

2.2.2. pracownicy Organizatora, tj. Agencja Warszawa Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 8A, 00-031 Warszawa oraz innych podmiotów osobowo lub kapitałowo powiązanych z Organizatorem;

2.2.3. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający pracowników podmiotów wymienionych w pkt 2.2.1. i 2.2.2. powyżej.

2.3. W przypadku gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba wymieniona w pkt 2.2. powyżej, traci ona prawo do nagrody. W przypadku gdy po wydaniu nagrody okaże się, że osoba, która otrzymała nagrodę nie mogła być Uczestnikiem, Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od niej zwrotu nagrody, lub równowartości przyznanej nagrody.

Nr. 00/2015 SMT

3. Zasady Konkursu.

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnicy powini w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

3.1.1. Wziąć udział w wydarzeniu na Facebooku.
3.1.2. Zapoznać się z regulaminem konkursu.
3.1.3. Umieścić (wgrać) wspólną pracę (zdjęcie, gif oraz video) na event, w którym brało

się udział.
3.1.4. Publikacja Zadania Konkursowego w aplikacji konkursowej jest równoznaczna z

akceptacją Regulaminu Konkursu i chęcią wzięcia udziału w konkursie.

3.2 Każda grupa uczestników biorących udział w konkursie może wygrać maksymalnie 1 (jedną) nagrodę.

3.3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu i opublikowaniu zdjęcia, gifu oraz video, które przedstawia całą grupę uczestników. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni do dnia 22.04.2016 około godziny 20:30 przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową, dalej „Komisja”. Komisja dokonuje oceny Zadania Konkursowego w oparciu o następujące kryteria:

3.3.1. zgodność z tematem konkursu;
3.3.2. kreatywność;
3.3.3. atrakcyjność przekazanych materiałów (gif, zdjęcie, video);

3.4. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe biorąc pod uwagę kryteria oceny, wskazane w pkt 3.3. powyżej. Spośród wszystkich Zadań Konkursowych komisja konkursowa wybierze 1 (jedną) grupę, która wykona wszystkie z Zadań Konkursowych, którym przyznane zostanie prawo do Nagrody głównej. Oraz 2 (dwie) grupy, które zajmą 2 oraz 3 miejsce.

3.5. W Konkursie nie biorą udziału Zadania Konkursowe, które zawierają:

 1. a)  wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem;

 2. b)  treści reklamowe dotyczące innych niż T-Mobile podmiotów;

 3. c)  treści naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa

  autorskie.

 4. d)  gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego w

  całości lub jej poszczególnych elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

  Zadania Konkursowe zawierające treści wskazane w ppkt od a do d, będę usuwane przez

Organizatora.

3.6. W Konkursie Komisja przyznaje następujące nagrody (dalej „Nagroda): 3.6.1 Nagoda Główna:

Nr. 00/2015 SMT

3.6.1.1. Wyjazd dla całej grupy na festiwal Electronic Beats do Kolonii, Niemcy w dniach 18.05.2016 – 22.05.2016 wraz z zapewnionym przejazdem w obie strony oraz dietą w wysokości 49Euro/osoba/dzień.

3.6.1.2. Wyjazd na jeden z polskich festiwali patronowanych przez Electronic Beats PL w uzgodnionym terminie przez Organizatora i Zwycięzców Konkursu z zapewnieniem przejazdu w obie strony.

3.6.1.3. Bon rabatowy dla każdego z członków grupy na zakup obuwia New Balance. 3.6.1.4. Łączny koszt nagrody dla grupy 3 osobowej to 8400pln butto.
3.6.1.5. Łączny koszt nagrody dla grupy 4 osobowej to 11200pln butto.
3.6.1.6. Łączny koszt nagrody dla grupy 5 osobowej to 14000pln butto.

3.6.2 Nagroda za miejsce 2 (drugie) i 3 (trzecie):

3.6.2.1 Wyjazd na jeden z polskich festiwali patronowanych przez Electronic Beats PL w uzgodnionym terminie przez Organizatora i Zwycięzców Konkursu z zapewnieniem przejazdu w obie strony.

3.6.2.2. Bon rabatowy dla każdego z członków grupy na zakup obuwia New Balance. 3.6.2.3. Łączny koszt nagrody dla grupy 3 osobowej to 3000 pln butto.
3.6.2.4. Łączny koszt nagrody dla grupy 4 osobowej to 4000 pln butto.
3.6.2.5. Łączny koszt nagrody dla grupy 5 osobowej to 5000 pln butto.

3.7. Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody. Nagroda dodatkowa nie podlega wypłacie, lecz zostanie pobrana przez Organizatora, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

4. Odbiór nagród

4.1. Laureaci w celu odbioru nagrody, w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników, zobowiązany jest przesłać do Organizatora dane osobowe w celu zarejestrowania Uczestników. Uczestnik obowiązkowo powinien podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Warunkiem odbioru nagrody, o której mowa w pkt 3.4 powyżej jest przeniesienie na Organizatora praw autorskich do zdjęcia, pracy, innego zadania konkursowego. Dane osobowe muszą zostać wysłane na adres mailowy [email protected]

4.2. W przypadku, gdy informacja o przyznaniu nagrody nie dotrze do zwycięzcy w czasie określonym w Regulaminie w związku z brakiem możliwości kontaktu lub z innych przyczyn nie leżących po stronie Organizatora albo w przypadku gdy zwycięzca nie prześle Organizatorowi

page3image21520

Nr. 00/2015 SMT

danych z pkt 4.2. powyżej w wyznaczonym terminie, zwycięzca traci prawo do nagrody i nie jest uprawniony do żadnego ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu.

 1. 4.3.  Nagrody nieodebrane przez zwycięzców przepadają i pozostają własnością Organizatora.

 2. 4.4.  Wygrane nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny.

5. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych.

5.1. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów, które dodaje, a prawa do tychże utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania i publikacji utworów przysłanych przez Uczestników bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia.

5.3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród.

5.4. Administratorem danych osobowych jest T-Mobile. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie T-Mobile, w tym Organizatorowi wyłącznie w związku z Konkursem.

5.5. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody.

5.6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

5.7. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jej urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursu.

6. Postępowanie reklamacyjne

Nr. 00/2015 SMT

6.1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania nagrody. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

6.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora.

6.3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

7. Komisja

7.1. Organizator powoła trzyosobową Komisję, które sprawować będzie nadzór nad prawidłowością urządzania Konkursu.

7.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Komisja będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie facebookowej Electronic Beats PL.

8.2. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

8.5. Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy sąd. 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „50 lat Vans w 4FUN.TV”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „50 lat Vans w 4FUN.TV”

2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony w serwisie Instagram, na profilu Organizatora: https://www.instagram.com/4fun.tv/ 

5. Konkurs ma na celu wyłonienie 4 zdjęć, na których będzie uwiecznione to, co potencjalnie uczestnicy konkursu chcieliby nosić w plecaku Vans.

 

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 14.04.2016 r. roku od godz. 19:30, do 21.04.2016 r. do godz. 12.00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

 

§ 3 DEFINICJE

 

Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

a) Strona – profil Instagramowy 4fun.tv (https://www.instagram.com/4fun.tv/), za pośrednictwem której przeprowadzony zostanie konkurs.

b) Konkurs – niniejszy konkurs ogłoszony przez Organizatora, w którym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród Uczestników zostaną wskazani Zwycięzcy poszczególnych Nagród.

c) Praca Konkursowa – zdjęcie, zrobione samodzielnie przez Uczestnika i opublikowane na jego koncie w serwisie Instagram.

d) Dzień Konkursowy – dzień rozpoczęcia konkursu to 14.04.2016, dzień liczony jest od godziny 19.30 do 24.00.

e) Komisja Konkursowa – komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora, która wyłoni Zwycięzców Konkursu.

f) Uczestnik – osoba fizyczna, która wzięła udział w Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.

g) Zwycięzca – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową uprawniony do otrzymania Nagrody.

h) Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.

i) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu.

j) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 – t.j) tj. informacje dotyczące Uczestnika:

imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

k) Organizator – 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728)

m) Ustawa o Ochronie Danych – ustawa wskazana w punkcie II ust. m).

 

§ 4  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1Udział w konkursie jest dobrowolny.

2W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają zweryfikowane konto w serwisie Instagram. 

3W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”): 

a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku.

4.  Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

5. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 

6. . W Konkursie może wziąć udział osoba, która:

a) przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który zostanie wysłana nagroda w przypadku jej wygrania. Nagroda nie będzie wysyłana poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 5 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1.  Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) wykonać Pracę Konkursową i opublikować zdjęcie (Pracę Konkursową) na profilu Instagram należącym do Uczestnika. Zdjęcie powinno przedstawiać rzeczy, które uczestnik chciałby nosić w plecaku Vans.

b) dodać hashtagi: #50latvans i #vans4fun

c) oznaczyć na zdjęciu profil @4fun.tv

5. Dodając na własnym koncie Instagram Pracę Konkursową wraz z odpowiednimi hashtagami, Uczestnik wyraża zgodę na publikację tejże Pracy Konkursowej na profilu Instagram 4fun.tv, na stronie internetowej www.4fun.tv,, a także na profilu Facebook 4fun.tv (https://www.facebook.com/4fun.tv/)

6. Prace Konkursowe będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wskazania Zwycięzców.

7. Uczestnik może opublikować Pracę Konkursową dowolną ilość razy jednak Zwycięzcą może zostać jedynie raz.

8. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt. III. ust. 3 i 4, oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 6. KOMISJA KONKURSOWA

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

 

§ 7. NAGRODY W KONKURSIE

 

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora: 

4 plecaki marki Vans o wartości 500 zł.

2. Zdjęcia Laureatów będą publikowane przez Organizatora w na stronie 4funt.tv, a także na  portalu społecznościowym Facebook 4FUN.TV i profilu Instagram 4FUN.TV, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator decyduje według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.

3. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone. 

4. Nagrody przyznaje Komisja Konkursowa, biorąca pod uwagę w trakcie oceny zgodność z wyznaczonym zadaniem konkursowym oraz estetykę prac.

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt IX Regulaminu.

 

 

§ 8.  SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

 

1Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej poprzez post na profilu Instagram 4funt.tv, dnia 21.04.2016 roku.

2Zwycięzca, zobowiązany jest w terminie najpóźniej 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zakończenia konkursu tj. 21.04.2016 przesłać na adres: [email protected] swoje dane adresowe tj: Imię i Nazwisko, adres (ulica, numer mieszkania, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) w celu odebrania Nagrody.

3. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku:

a) podanie adresu do wysyłki nagrody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

b) nieotrzymania przez Organizatora danych adresowych Zwycięzcy lub przesłania ich z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej,

c) nieodebrania przesyłki z nagrodą (w sytuacji, gdy paczka z nagrodą wróci do Organizatora, nie zostanie ponownie wysłana do Zwycięzcy).

 

§ 9.  WYDANIE NAGRÓD

 

1. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane przez Organizatora w imieniu 4fun.tv i wysłane Zwycięzcom pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych.

2. Adres do wysyłki Nagrody wskazany przez Zwycięzcę musi być adresem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (nagrody nie będą wysyłane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).

3. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych od dnia zakończenia konkursu tj 21.04.2016.

4. Organizator ponosi koszty wysyłki Nagród przyznanych w Konkursie.

5. Każdy ze Zwycięzców może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o Nagrodzie złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail Organizatora: [email protected]

6. Nieodebranie Nagrody w terminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością 4fun.tv Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysyłania Nagrody, która nie została doręczona laureatowi Nagrody z innych przyczyn niż leżące po stronie Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody.

 

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator

2. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz wydania nagród. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród. 

5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną utratę danych. 

6. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Instagram i Facebook, a także na stronie internetowej 4funt.tv wraz z publicznym udostępnieniem przez niego Zdjęcia Laureata.

 

§ 8. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.

3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.

4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie www, a także na profilu Instagram.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.[www.4fun.tv].

6.  Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Domówka z 4FUN.TV i Metaxą” (dalej „Regulamin”)

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Domówka z 4FUN.TV i Metaxą” (dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem konkursu pod nazwą „Domówka z 4FUN.TV i Metaxą”

(dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 6.04.2016 r. o godzinie 20:00, a zakończenie w dniu 7.04.2016 r. o godzinie 14:00.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1.W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają zweryfikowane konto w serwisie Facebook. 

2.W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”): 

a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku.

3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

4. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 

 

§ 3. KOMISJA KONKURSOWA

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

 

§ 4. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie internetowej http://4fun.tv oraz zaakceptować Regulamin Konkursu;

b) dodać zgłoszenie konkursowe w czasie trwania konkursu,

c) wykonać zadanie konkursowe polegające na publikacji pod postem konkursowym z dnia 6.04.2016r. na hhttps://www.facebook.com/4fun.tv/ komentarza z przepisem na udaną domówkę (dalej „Zadanie Konkursowe”);

2.  Konkurs zostanie przeprowadzony w czasie od 6.04.2016 roku od godziny 20.00 do 7.04.2016 roku do godziny 14.00.

3. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może dodać dowolną liczbę Zadań Konkursowych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego, w szczególności w przypadku:

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Klient podmiotów;

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;

d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;

5. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:

a) podaje nieprawdziwe dane;

b) jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia

społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

Decyzja Organizatora Konkursu w zakresie wykluczenia z Konkursu jest ostateczna.

6. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów, które stanowią Zadanie Konkursowe, a prawa do utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

7. Uczestnik udziela Organizatorowi i Klientowi w najszerszym dopuszczalnym przez prawo

zakresie, upoważnienia do korzystania z utworów, które Uczestnik dodaje w Zadaniu Konkursowym, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Zadań Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;

b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Zadania Konkursowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zadań Konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Zadania Konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy.

 

 

§ 5. NAGRODY

 

1. Nagrodą dla Laureata jest impreza zorganizowana 8.04.2016 roku dla laureata i maksymalnie dwudziestu jego znajomych, mająca miejsce w Metaxa Party House w Warszawie, o wartości 500 zł brutto (dalej „Nagroda”).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty imprezy.

3.. Wszystkie osoby zgłoszone przez laureata jako osoby biorące udział w imprezie muszą być osobami fizycznymi zamieszkałymi na terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mającymi ukończone 18 lat.

4. Do Nagród dodane są dodatkowe nagrody pieniężne o wartości 11,11% wartości danej Nagrody. Takie nagrody pieniężne nie zostaną wydane zwycięzcom, lecz zostaną odprowadzone przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.

 

§ 6. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 

1.  W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w dwuosobowym składzie (dalej „Komisja”).

2. Komisja w każdej Rundzie Konkursu będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe uwzględniając estetykę, atrakcyjność tematyki, oryginalność i walory artystyczne każdego Zadania Konkursowego oraz na tej podstawie wybierze 1 Zadanie Konkursowe, którego autorowi przyzna prawo do Nagrodę.

3. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do Nagrody, a dana Nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej.

 

 

§ 7. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 

1. Publikacja nazwisk zwycięzców z danej rundy nastąpi do 24 godzin po zakończeniu konkursu w komentarzu pod postem konkursowym z dnia 6.04.2016r.

2. Zwycięzca w ciągu 24 godzin od publikacji nazwiska, lecz nie później niż w dniu imprezy, zobowiązany jest do kontaktu z organizatorem i przesłania danych adresowych oraz numeru telefonu w wiadomości prywatnej na Facebooku. Dodatkowo laureat zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Organizatorowi listy nazwisk osób, które wezmą udział w imprezie.

3. Po upływie terminu z pkt.24, nagroda przekazana zostanie kandydatowi z listy rezerwowej.

 

§ 8. WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 

1. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent

pieniężny.

2. Nagrody w Konkursie, które nie zostały rozdysponowane wśród zwycięzców z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

 

§ 9. REKLAMACJE 

 

1.Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 

2.Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.

3.Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.

4Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

§  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

2. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska na liście zwycięzców Konkursu opublikowanej w komentarzu pod postem konkursowym.

3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej 4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.

5. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.[www.4fun.tv].

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „PRZYTUL KASĘ NA WIOSNĘ”


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem konkursu pod nazwą „PRZYTUL KASĘ NA WIOSNĘ” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
2.    Fundatorem nagród jest Organizator  (zwany dalej „Fundatorem”).
3.    Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.
4.    Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „4FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.


II.    CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 28 marca 2016 roku od godz. 00:00 do 8 kwietnia 2016 roku do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
Czas Trwania Konkursu jest to termin nadsyłania Zdjęć Konkursowych.
Emisja Zdjęć Konkursowych na antenie 4FUN.TV nastąpi w dniach od 4 kwietnia 2016 roku do 8 kwietnia 2016 roku w paśmie FOTOBANKOMAT.


III.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.    W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):
a.)    pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.)    innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.)    osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2.    W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które:
posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu, oraz prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu zdjęcie nawiązujące do zadania konkursowego „Przytul nagrody na wiosnę i pokaż nam jak kogoś przytulasz!” (dalej zwanego „Zdjęciem”).
3.    Zdjęcia można wyłącznie przesyłać za pośrednictwem Aplikacji.
4.    Przesłanie Zdjęcia (zdefiniowanego powyżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5.    Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6.    W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. IV.    KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.


V.    NAGRODY W KONKURSIE
1.    W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
a.)    5 (pięć) Nagród w wysokości 100 zł (sto złotych) każda.
2.    Organizator będzie wyłaniał jednego Laureata w każdym dniu emisji materiałów konkursowych na antenie 4FUN.TV i zawiadamiał Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.
3.    Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.


VI.    PRZEBIEG KONKURSU
1.    Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem [www.4fun.tv] oraz w siedzibie Organizatora.
2.    Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Zdjęcia za pośrednictwem Aplikacji.
3.    Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
4.    Zgłoszenia Zdjęć do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Zdjęcia.
5.    Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.
6.    Zdjęcia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Zdjęcia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.
7.    Laureaci zostaną wyłonieni rzez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Zdjęcia, odpowiadające zadaniu konkursowemu.


VII.    PRZESYŁANIE ZDJĘĆ
1.    W związku z faktem, że Zdjęcia będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Zdjęcia, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.
2.    Przesłanie Zdjęcia w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania Zdjęcia na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
3.    Zdjęcia nadesłane przez Użytkowników będą publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV oraz na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Uczestnik wyraża również zgodę na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Zdjęcia, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Zdjęcia każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową. Organizator decyduje według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.

VIII.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1.    Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie internetowej Organizatora www [www.4fun.tv] o autorze Zdjęcia nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
2.    Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Filmu lub Zdjęcia Laureata.


IX.    ODBIÓR NAGRÓD
1.    Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie Organizatora.
2.    Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3.    Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4.    Laureat nie ma prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5.    Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.


X.    REKLAMACJE
1.    Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
2.    Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3.    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4.    Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


XI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2.    Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści utrwalonych na Zdjęciu oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania ze Zdjęcia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
5.   Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w  Konkursie, w  przypadku  zmian  przepisów  prawnych  lub  innych  istotnych  zdarzeń mających  wpływ  na  organizowanie   Konkursu. Zmienione   postanowienia   Regulaminu obowiązują  od  chwili  ich  opublikowania  na  stronie  internetowej  Organizatora www.4fun.tv,  z  tym,  że  nie  mogą  one  naruszać  praw  nabytych  przez Uczestników;

b) odstąpienia od organizowania Konkursu bądź odwołania Konkursu bez podania przyczyny;

c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac;

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. Informacje  w  powyższych  kwestiach,  w  tym  zmiany  wprowadzone  do  Regulaminu,  będą publikowane wyłącznie na stronie internetowej Organizatora www.4fun.tv.

6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Zdjęcia.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „FOTOBANKOMAT”


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem konkursu pod nazwą „FOTOBANKOMAT” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
2.    Fundatorem nagród jest Organizator  (zwana dalej „Fundatorem”).
3.    Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.
4.    Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „4FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.


II.    CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 22 marca 2016 roku od godz. 00.00 do odwołania (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
Emisja Zdjęć Konkursowych na antenie 4FUN.TV następuje od poniedziałku do piątku (do odwołania) w paśmie FOTOBANKOMAT od godziny 16:00 do 17:00.


III . WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.    W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):
a.)    pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.)    innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.)    osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2.    W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które:
posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu oraz prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu zdjęcie nawiązujące do aktualnego tematu zadania konkursowego (dalej zwanego „Zdjęciem”). O zmianie tematu zadania konkursowego, Organizator będzie informował poprzez swój oficjalny fanpage (www.facebook.pl/4fun.tv), stonę internetową (www.4fun.tv) oraz antenę telewizyjną (4FUN.TV).
3.    Zdjęcia można wyłącznie przesyłać za pośrednictwem Aplikacji.
4.    Przesłanie Zdjęcia (zdefiniowanego powyżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5.    Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6.    W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.


V. NAGRODY W KONKURSIE
1.    W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
a.)    Po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) dziennie dla jednego Laureata wyłonionego każdego dnia Emisji Zdjęć Konkursowych.
2.    Organizator będzie wyłaniał jednego Laureata w każdym dniu emisji materiałów konkursowych na antenie 4FUN.TV i zawiadamiał Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.
3.    Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.


VI.    PRZEBIEG KONKURSU
1.    Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem [www.4fun.tv] oraz w siedzibie Organizatora.
2.    Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Zdjęcia za pośrednictwem Aplikacji.
3.    Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
4.    Zgłoszenia Zdjęć do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Zdjęcia.
5.    Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.
6.    Zdjęcia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Zdjęcia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.
7.    Laureaci zostaną wyłonieni rzez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Zdjęcia, odpowiadające zadaniu konkursowemu.


VII.    PRZESYŁANIE ZDJĘĆ
1.    W związku z faktem, że Zdjęcia będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Zdjęcia, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.
2.    Przesłanie Zdjęcia w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania Zdjęcia na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
3.    Zdjęcia nadesłane przez Użytkowników będą publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV oraz na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Uczestnik wyraża również zgodę na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Zdjęcia, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Zdjęcia każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową. Organizator decyduje według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.

VIII.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1.    Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie internetowej Organizatora www [www.4fun.tv] o autorze Zdjęcia nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
2.    Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu zamieszczenia informacji przez Organizatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Filmu lub Zdjęcia Laureata.


IX.    ODBIÓR NAGRÓD
1.    Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie Organizatora.
2.    Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3.    Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4.    Laureat nie ma prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5.    Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.


X.    REKLAMACJE
1.    Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
2.    Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3.    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4.    Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


XI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2.    Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści utrwalonych na Zdjęciu oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania ze Zdjęcia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
5.   Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w  Konkursie, w  przypadku  zmian  przepisów  prawnych  lub  innych  istotnych  zdarzeń mających  wpływ  na  organizowanie   Konkursu. Zmienione   postanowienia   Regulaminu obowiązują  od  chwili  ich  opublikowania  na  stronie  internetowej  Organizatora www.4fun.tv,  z  tym,  że  nie  mogą  one  naruszać  praw  nabytych  przez Uczestników;

b) odstąpienia od organizowania Konkursu bądź odwołania Konkursu bez podania przyczyny;

c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac;

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. Informacje  w  powyższych  kwestiach,  w  tym  zmiany  wprowadzone  do  Regulaminu,  będą publikowane wyłącznie na stronie internetowej Organizatora www.4fun.tv

6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Zdjęcia.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
9.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Rimmel4FUN & Unlock Your London Look”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Rimmel4FUN & Unlock Your London Look”

2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”). Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony w serwisie Instagra, na profilu Organizatora: https://www.instagram.com/4fun.tv/ 

5. Konkurs ma na celu wyłonienie 10 zdjęć typu „selfie”, które najlepiej odzwierciedlają hasło: „Unlock Your London Look”.

 

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 14.03.2016 r. roku od godz. 19:00, do 28.03.2016 r. do godz. 12.00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”). Konkurs dzieli się na 2 etapy: 

 1. pierwszy etap, który trwa od 14.03.2016 r. (od godz. 19.00), do 21.03.2016r. (do godziny 12.00)
 2. drugi etap, który trwa od 14.03.2016 r. od godziny 12.00 do 28.03.2016 roku do godziny 12.00.

 

§ 3 DEFINICJE

 

Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

a) Strona – profil Instagramowy 4fun.tv (https://www.instagram.com/4fun.tv/), za pośrednictwem której przeprowadzony zostanie konkurs.

b) Konkurs – niniejszy konkurs ogłoszony przez Organizatora, w którym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród Uczestników zostaną wskazani Zwycięzcy poszczególnych Nagród.

c) Praca Konkursowa – zdjęcie, które przedstawia twarz Uczestnika, zrobione samodzielnie przez Uczestnika i opublikowane na jego koncie w serwisie Instagram.

d) Dzień Konkursowy – dzień rozpoczęcia konkursu to 14.03.2016, dzień liczony jest od godziny 19.00 do 24.00.

e) Komisja Konkursowa – komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora, która wyłoni Zwycięzców Konkursu.

f) Uczestnik – osoba fizyczna, która wzięła udział w Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.

g) Zwycięzca – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową uprawniony do otrzymania Nagrody.

h) Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.

i) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu.

j) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 – t.j) tj. informacje dotyczące Uczestnika:

imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

k) Organizator – 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728)

m) Ustawa o Ochronie Danych – ustawa wskazana w punkcie II ust. m).

 

§ 4  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają zweryfikowane konto w serwisie Instagram. 
 3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”): 

a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku.

4.  Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

5. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 

6. . W Konkursie może wziąć udział osoba, która:

a) przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który zostanie wysłana nagroda w przypadku jej wygrania. Nagroda nie będzie wysyłana poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 5 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1.  Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) wykonać Pracę Konkursową i opublikować zdjęcie (Pracę Konkursową) na profilu Instagram należącym do Uczestnika. Zdjęcie powinno przedstawiać twarz Uczestnika.

b) dodać hashtagi: #unlockyourlondonlook i #rimmel4fun

5. Dodając na własnym koncie Instagram Pracę Konkursową wraz z odpowiednimi hashtagami, Uczestnik wyraża zgodę na publikację tejże Pracy Konkursowej w galerii prac na profilu Instagram 4fun.tv, stronie internetowej www.4fun.tv,, a także na profilu Facebook 4fun.tv (https://www.facebook.com/4fun.tv/)

6. Prace Konkursowe będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wskazania Zwycięzców.

7. Uczestnik może opublikować Pracę Konkursową dowolną ilość razy jednak Zwycięzcą może zostać jedynie raz.

8. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt. III. ust. 3 i 4, oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 6. KOMISJA KONKURSOWA

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

 

§ 7. NAGRODY W KONKURSIE

 

1W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora: 

10 zestawów kosmetyków marki Rimmel (o wartości 100 zł każdy) dla Laureatów zwycięskich zdjęć (jeden Laureat otrzymuje jeden zestaw);

2. Zdjęcia Laureatów będą publikowane przez Organizatora w na stronie 4funt.tv, a także na  portalu społecznościowym Facebook 4FUN.TV i profilu Instagram 4FUN.TV, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator decyduje według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.

3. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone. 

4. Nagrody przyznaje Komisja Konkursowa, biorąca pod uwagę w trakcie oceny zgodność z wyznaczonym zadaniem konkursowym oraz estetykę prac.

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt IX Regulaminu.

 

 

§ 8.  SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

 

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej poprzez stronę konkursową 4fun.tv, przez post na profilu Facebook, a także poprzez post na profilu Instagram 4funt.tv, dnia 21.03.2016 roku, po I rundzie konkursowej, a następnie w ostatni dzień trwania konkursu, dn. 28.03.2016 roku, 
 2. Zwycięzca, zobowiązany jest w terminie najpóźniej 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zakończenia konkursu tj. 28.03.2016 przesłać na adres: [email protected] swoje dane adresowe tj: Imię i Nazwisko, adres (ulica, numer mieszkania, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) w celu odebrania Nagrody.

3. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku:

a) podanie adresu do wysyłki nagrody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

b) nieotrzymania przez Organizatora danych adresowych Zwycięzcy lub przesłania ich z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej,

c) nieodebrania przesyłki z nagrodą (w sytuacji, gdy paczka z nagrodą wróci do Organizatora, nie zostanie ponownie wysłana do Zwycięzcy).

 

§ 9.  WYDANIE NAGRÓD

 

1. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane przez Organizatora w imieniu 4fun.tv i wysłane Zwycięzcom pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych.

2. Adres do wysyłki Nagrody wskazany przez Zwycięzcę musi być adresem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (nagrody nie będą wysyłane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).

3. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych od dnia zakończenia konkursu tj 28.02.2016.

4. Organizator ponosi koszty wysyłki Nagród przyznanych w Konkursie.

5. Każdy ze Zwycięzców może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o Nagrodzie złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail Organizatora: [email protected]

6. Nieodebranie Nagrody w terminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością 4fun.tv Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysyłania Nagrody, która nie została doręczona laureatowi Nagrody z innych przyczyn niż leżące po stronie Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody.

 

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator

2. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz wydania nagród. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród. 

5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną utratę danych. 

6. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Instagram i Facebook, a także na stronie internetowej 4funt.tv wraz z publicznym udostępnieniem przez niego Zdjęcia Laureata.

 

§ 8. REKLAMACJE 

1Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 

2Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.

3Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.

4Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.

2Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 

3Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 

4Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie www, a także na profilu Instagram.

5Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.[www.4fun.tv].

6.  Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

 

 

Regulamin Konkursu „Zostań Gwiazdą Telewizji z 4FUN.TV i T-Mobile”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Zostań Gwiazdą Telewizji z 4FUN.TV i T-Mobile” (zwanego dalej: Konkursem) jest  4FUN Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bobrowiecka 1 A, 00-728 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235128, posiadającą numer NIP 9512085470 oraz numer REGON 015547050, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.063.500,00 złotych, (zwana dalej: Organizatorem).
2. Warunki i zasady Konkursu określają postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem).
3. Konkurs będzie rozgrywany na antenie stacji 4FUN.TV, (zwanego dalej: 4FUN.TV)
4. Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego w 4FUN.TV zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 11 marca 2016 r. do dnia 15 marca 2016 r. (zwanym dalej: Okresem Konkursu).
6. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji, tj. stwierdzenia niespełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienia warunku wykluczającego udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby, od udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie, dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu. 
7. Konkurs dostępny jest na całym terytorium kraju.
8. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2 Nagrody
1. Fundatorem nagród w konkursie jest  4FUN Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bobrowiecka 1 A, 00-728 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235128, posiadającą numer NIP 9512085470 oraz numer REGON 015547050, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.063.500,00 złotych
2. W Konkursie zostały przewidziane nagrody pieniężne w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda (zwanymi dalej „Nagrodami”)
3. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
4. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.


§ 3 Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie, mogą wziąć udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (lub osoby od 16 roku życia, posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie), poprzez złożenie, przy pomocy aplikacji 4FUN APP zgłoszenia (zwanego dalej: Zgłoszeniem), o którym mowa w punkcie 4 – 5 poniżej oraz w § 4 Regulaminu.
2. Uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy Organizatora i Fundatora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wysłanie Zgłoszenia, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że zapoznał się z zasadami Konkursu, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i wyraża zgodę na związanie treścią Regulaminu.
4. Uczestnik, może brać udział w Konkursie, na podstawie dowolnej liczby prawidłowych Zgłoszeń z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną Nagrodę. 
5. Organizator, zastrzega sobie prawo dochodzenia poniesionych kosztów, z tytułu złamania Regulaminu, względem Uczestnika, który dokonał naruszenia Regulaminu.

§ 4 Zadanie konkursowe
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie i gry o Nagrodę, Uczestnik powinien, w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, tj.: 
a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi w Serwisie www.4fun.tv;
b) Wraz ze Zgłoszeniem, wykonać  zadanie konkursowe, czyli nagrać filmik (dalej: „Filmik Konkursowy”) pokazujący radość z tego, że Internet w T-Mobile jest za darmo pierwszego dnia wiosny 
c) Przesłać Film aplikacją 4FUN APP
2. Przesyłając Film uczestnik wyraża zgodę na publikację Filmiku Konkursowego w spocie reklamowym T-mobile
3. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt. 1 powyżej, oznacza, że Uczestnik:
a) wyraża zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w Spocie reklamowym w zakresie określonym w Regulaminie oraz w działaniach marketingowych i promocyjnych według wskazania Organizatora i Fundatora w trakcie produkcji i emisji Programu oraz po jego zakończeniu na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) i nieodpłatne korzystanie przez Organizatora i Fundatora ze swojej wypowiedzi w całości lub w wybranych fragmentach oraz przenosi na Organizatora i Fundatora prawa do utworów i/lub artystycznych wykonań zarejestrowanych (utrwalonych) w związku z produkcją i emisją Spotu z udziałem Uczestnika, z jednoczesnym zezwoleniem na przenoszenie tych praw na osoby trzecie zarówno w całości jak i w zakresie poszczególnych uprawnień, bez konieczności uzyskiwania zgody Uczestnika.
b) akceptuje, iż w trakcie trwania Spotu i Konkursu, Uczestnik nie może wygłaszać wypowiedzi nie związanych z Konkursem lub Spotem oraz nie może używać słów wulgarnych lub obraźliwych oraz powinien powstrzymywać się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób trzecich.
3. Zgłoszenia przyjmowane będą w okresie od dnia 11 marca 2016 r. o godzinie 00:01 i trwa do dnia 15 marca r. do godziny 16:59.
4. Brak zgody o jakich mowa w pkt. 1 powyżej, jest równoznaczna z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie.


§ 5 Przyznanie Nagród i wyłanianie laureatów
1. O uznaniu Filmiku Konkursowego  za najciekawszy decyduje jury powołane przez Organizatora (zwanej dalej: Jury).
2. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym w zakresie wyników Konkursu.
3. Nad prawidłowością przebiegu akcji i pracy Jury czuwają władze statutowe Organizatora. 
4. Każdy z Laureatów Konkursu, zostanie powiadomiony przez Organizatora:
a) za pośrednictwem aplikacji 4FUN APP
5. Po powiadomieniu o którym mowa w pkt. 4 powyżej, dany Zwycięzca udzieli, w terminie 3 dni od powiadomienia, Organizatorowi niezbędnych informacji w tym w szczególności:
a) Imię zwycięzcy,
b) Nazwisko zwycięzcy,
c) Adres do korespondencji zwycięzcy,
d) Numer telefonu.
e) Numer rachunku bankowego.
f) Imię i Nazwisko właściciela konta
6. Jury potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu w zgodzie z Regulaminem.
7. Uczestnikami Konkursu są wszystkie osoby, które dopełniły zadań określonych w § 3 i 4 Regulaminu.
8. W dniach od 11 marca 2016 r. do 15 marca 2015 r. od piątku do wtorku, Jury, oceniać będzie przesyłane przez Uczestników Zgłoszenia.
9. Dokonując wyboru zwycięskich Zgłoszeń, Jury uwzględni atrakcyjność tematyki, oryginalność i walory artystyczne każdego Filmiku Konkursowego
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie Laureata, oraz za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie dokonaniem dostarczenia Nagrody wynikające z błędnego podania przez Laureata Konkursu numeru rachunku bankowego.
14. Nie spełnienie przez Laureata, któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie skutkować będzie odmową wydania Nagrody przez Organizatora.
15. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora i Fundatora treści Zgłoszenia lub jego elementów (Filmiku Konkursowego) w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek zakresie lub czasie.
16. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu, przy czym negatywny wynik weryfikacji lub odmowa Uczestnika poddania się weryfikacji oznacza utratę prawa do dalszego udziału w Konkursie lub nagrody. 

§ 6 Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu poprzez przesłane Zgłoszenie potwierdza, że:
a) zgłoszony przez niego do Filmik Konkursowy, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany  w innych konkursach; 
b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; 
c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Filmiku Konkursowego w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Filmiku Konkursowego w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.
2. Uczestnik w momencie przesłania swojego Zgłoszenia w Konkursie, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Zgłoszenia (Filmik) w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację w Serwisie, profilu facebook’owym Fundatora Instagramie Fundatora oraz kanale YOUTUBE należącym do Fundatora oraz na antenie 4FUN.TV lub innych mediach, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie Zgłoszenia (Filmu) przez Organizatora i Fundatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
3. Ponadto Uczestnik oświadcza, iż przenosi całość praw autorskich majątkowych do Filmiku Konkursowego z chwilą zgłoszenia go do udziału w Konkursie. Przeniesienie praw majątkowych do Filmiku Konkursowego uprawnia Organizatora i Fundatora do wyłącznego korzystania i rozporządzania Filmikiem Konkursowym bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji w szczególności: 
a) Utrwalanie Filmiku Konkursowego na jakimkolwiek nośniku oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, 
b) wprowadzanie do pamięci komputera, Internetu i do sieci multimedialnej, 
c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie Filmiku Konkursowego łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, 
d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Filmik Konkursowy utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, 
e) rozpowszechnianie Filmiku Konkursowego, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także jego publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub telewizji lub prasie. 
f) wykorzystywanie Filmiku Konkursowego dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Filmiku Konkursowego lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach ATL oraz BTL, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, w kampaniach PR-owskich, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach.
4. Dodatkowo Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora i Fundatora oraz podmioty działające na zlecenie Organizatora, wizerunku osób, w rozumieniu treści przepisu art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedstawionych na wszelkich Filmikach Konkursowych wykonanych na potrzeby Konkursu na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności: 
a) Utrwalanie Wizerunku na jakimkolwiek nośniku oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, 
b) Wprowadzanie Wizerunku do pamięci komputera, Internetu i do sieci multimedialnej, 
c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie Wizerunku łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, 
d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Wizerunek utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, 
e) rozpowszechnianie Wizerunku, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także jego publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub telewizji lub prasie. 
f) wykorzystywanie Wizerunku dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Wizerunku lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach ATL oraz BTL, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, w kampaniach PR-owskich, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach.
5. W ramach Konkursu zabronione jest podejmowanie działań oraz dostarczanie przez Uczestników treści, w tym Filmików Konkursowych o charakterze bezprawnym, naruszających dobre obyczaje, w szczególności:
a) zawierających treści wulgarne lub nieobyczajne,
b) nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne,
c) naruszających uzasadnione interesy Organizatora lub Fundatora, albo godzące w ich wizerunek,
d) naruszających jakiekolwiek prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne,
e) co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu.
6. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora lub/i Fundatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub/i Fundatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora lub/i Fundatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Organizatora lub/i Fundatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora lub/i Fundatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
7. Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora i Fundatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Filmiku Konkursowego, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora i Fundatora z tych opracowań wg uznania Organizatora lub/i Fundatora;
b) zezwala Organizatorowi i Fundatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Filmiku Konkursowego/Zdjęcia oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora i Fundatora;
c) upoważnia Organizatora i Fundatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Filmiku Konkursowego, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu Uczestnika; 
d) przenosi na Organizatora i Fundatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Filmiku Konkursowego.

§ 7 Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w Okresie Konkursu oraz w terminie do 3 dni od daty jego zakończenia tj. do dnia 18 marca 2016 r. O wpływie reklamacji, decyduje data jego otrzymania przez Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji przesłanej po upływie powyższego terminu.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej, skierowanej na adres: [email protected]”. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Uczestnikowi, niezadowolonemu z rozstrzygnięcia, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w tym w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody, wydaniem i rozliczeniem nagród oraz skontaktowania się z uczestnikiem). Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w Zgłoszeniu.
2. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane 4FUN.TV oraz innym podmiotom trzecim, w celu wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, na co Uczestnik wyraża zgodę. 
3. Uczestnik poprzez Zgłoszenie potwierdza, że zna i akceptuje zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. Podanie danych w Zgłoszeniu jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. 
4. Udział Uczestnika w Konkursie poprzez wysłanie z Zgłoszenia jest równoznaczne z: 
a) wyrażeniem przez Uczestnika zgody na posłużenie się danymi osobowymi Uczestnika w celach wskazanych w pkt. 1-3 powyżej,
b) potwierdzeniem Uczestnika, że zapoznał się z zasadami Konkursu, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i wyraża zgodę na związanie treścią Regulaminu.
5. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej konkursu w Serwisie.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

,,UNLOCK YOUR LONDON LOOK”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem Konkursu „UNLONCK YOUR LONDON LOOK”, zwanym dalej “Konkursem”, jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości zwana dalej „Organizatorem  lub „Komisją Konkursową”. 
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/4fun.tv/ (zwanej dalej “Fanpage”) pod zakładką “Oś czasu”. 

5. Konkurs ma na celu:

a. wyłonienie 5 zdjęć z największą ilością „like’ów” (zdjęcia użytkowników, których wygląd najbardziej odzwierciedla hasło „Unlock your London look” )

b. wyłonienie 3 najciekawszych odpowiedzi na pytanie: „Co zrobić, żeby wyróżnić swój styl wśród innych?”

 

§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 8.03.2016 r. roku od godz. 16:30, do 14.03.2016 r. do godz. 12.00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”). 

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają zweryfikowane konto w serwisie Facebook. 
 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”): 

a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, 
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, 
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku.

3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

4. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 

 

§ 4. KOMISJA KONKURSOWA

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

 

§ 5. NAGRODY W KONKURSIE

 

 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagroda główna” oraz „Nagroda dodatkowa”): 

a) Nagrody główne: 5 zestawów kosmetyków marki Rimmel (o wartości 250 zł każdy) dla Laureatów zwycięskich zdjęć (jeden Laureat otrzymuje jeden zestaw);
b) Nagrody dodatkowe: 10 zestawów kosmetyków marki Rimmel (o wartości 50 zł każdy) dla Laureatów najciekawszych komentarzy (jeden Laureat otrzymuje jeden zestaw).

2. Zdjęcia Laureatów będą publikowane przez Organizatora w na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator decyduje według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.

3. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone. 

 

 

§ 6. ZASADY KONKURSU

 

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem [www.4fun.tv] oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Konkurs przebiega na dwóch płaszczyznach: 

 I. wybrane zdjęcia uczestniczek (konkursowe selfie zrobione uczestniczkom przez Organizatora są zarazem wyrażeniem zgody na uczestnictwo w konkursie i wykorzystywanie ich  wizerunku w ramach tego konkursu) zostaną zamieszczone na Fanpage’u Organizatora w publicznym albumie. Internauci głosują na wybrane zdjęcia poprzez klikanie tzw. like-ów (Lubię to). Zdjęcie z największą liczbą like-ów (Lubię to) wygrywa. Czas trwania głosowania jest jednakowy jak Czas Trwania Konkursu.

II. Internauci będą mieć możliwość umieszczania komentarzy pod albumem „UNLOCK YOUR LONDON LOOK”. Komentarz powinien być odpowiedzią na pytanie: „Co zrobić, żeby wyróżnić swój styl wśród innych?” Każdy uczestnik Konkursu może zamieścić tylko jedną propozycję odpowiedzi. Hasła konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane lub nagradzane w innych konkursach.

3. Poprzez udział w Konkursie (zamieszczenie propozycji odpowiedzi na pytanie konkursowe) oraz udział w konkursowym selfie uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie hasła czy też wizerunku przez Organizatora w dowolny sposób, w nieograniczonym miejscu i czasie, w tym również w sieci Internet, we wszelkich materiałach promujących Organizatora.

4. Propozycje odpowiedzi na pytanie należy wpisywać pod albumem ze zdjęciami konkursowymi dotyczącymi akcji „UNLOCK YOUR LONDON LOOK” (nie pod konkretnymi zdjęciami konkursowymi).

5. Wysłanie przez uczestnika propozycji hasła, w sposób określony w ust. 2, oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka. 

8. Jeden uczestnik może wziąć udział tylko w jednej płaszczyźnie konkursu (jeżeli w albumie konkursowym znajduje się zdjęcie danego użytkownika, nie może on wziąć udziału w konkursie dotyczącym najciekawszego komentarza).

 

§ 7. ZASADY PRZYZNAWANIA I ODBIORU NAGRÓD 

1. Nagrody główne otrzymają Uczestnicy, których wizerunek jest umieszczony na zdjęciu, które otrzyma najwięcej like-ów (Lubię to).

2. W przypadku, w którym kilku uczestników otrzyma taka sama liczbę like-ów (Lubię to), decyzję o wyborze zwycięzcy podejmuje Organizator. 

3. Laureaci nagród dodatkowych zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze komentarze odpowiadające zadaniu konkursowemu.

4. Laureaci Nagród zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany Organizatorowi podczas robienia selfie uczestnikom konkursu. W ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

5. Laureaci Nagród mają obowiązek odpowiedzieć na wiadomość mailową od Organizatora przesyłając swoje dane osobowe i adres do wysyłki w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości o wygranej. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda zostanie zwrócona fundatorowi. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe bądź nieprawdziwe dane podane przez uczestników Konkursu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą zidentyfikowanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

 

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator

2. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz wydania nagród. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród. 

5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną utratę danych. 

6. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Zdjęcia/ Komentarza Laureata.

 

 

§ 8. REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
 3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
 4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

  1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 
  5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.[www.4fun.tv].

 

 

REGULAMIN KONKURSU „PARA DO PARY”

 

 1. I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem konkursu pod nazwą „PARA DO PARY” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Fundatorem nagród jest NEW BALANCE  (zwana dalej „Fundatorem”).
 4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.
 5. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „4FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.
 6. II.          CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od  10 lutego 2016 roku od godz. 00:00, do 14 lutego 2016 roku do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

 1. III.          WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):

a.)         pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

b.)        innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c.)         osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 1. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które:

a.)    posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu, oraz prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu krótkie wideo (od 10 do 20 sekund) nawiązujące do zadania konkursowego „Pokażcie nam, co lubicie robicie razem. Wyślijcie film aplikacją 4FUN APP i wygrajcie walentynkowe nagrody!” (dalej zwanego „Filmem”)

b.)      prześlą w Czasie Trwania Konkursu filmy nawiązujące do zadania konkursowego Pokażcie nam, co lubicie robicie razem”

 1. Filmy można wyłącznie przesyłać za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Przesłanie Filmu (zdefiniowanego poniżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
 3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 4. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 

 5. IV.          KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

 1. V.          NAGRODY W KONKURSIE
 2. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):
 3. Nagrodami w konkursie jest dziesięć par butów New Blance. (modele: męski: ML574PIA / damski: WL574BCC)
 4. Organizator będzie wyłaniał  5 zwycięskich i zawiadamiał Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.
 5. Filmy Laureatów będą publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV oraz przez Fundatora na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator oraz Fundator decydują według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.
 6. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
 7. VI.          PRZEBIEG KONKURSU
 8. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem [www.4fun.tv] oraz w siedzibie Organizatora.
 9. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:

a.)  przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Filmu za pośrednictwem Aplikacji, lub

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
 2. Zgłoszenia Filmów  do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Filmu 
 3. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.
 4. Filmy będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Filmu. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.
 5. Laureaci zostaną wyłonieni rzez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Filmy i Zdjęcia, odpowiadające zadaniu konkursowemu.
 6. VII.          PRZESYŁANIE FILMÓW ORAZ ZDJĘĆ
 7. W związku z faktem, że Filmy oraz Zdjęcia będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Filmy oraz Zdjęcia, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.
 8. Przesłanie Filmu lub Zdjęcia w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania z Filmu lub Zdjęcia na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
 9. Laureat Konkursu udziela Fundatorowi w zamian za ufundowaną Nagrodę, na okres 5 (pięciu) lat od otrzymania informacji o nagrodzeniu Uczestnika Konkursu Nagrodą, nieograniczoną terytorialnie licencję, uprawniającą Fundatora do korzystania z Filmu lub Zdjęcia poprzez jego publiczne udostępnianie na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Filmu lub Zdjęcia, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Filmu lub Zdjęcia każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową.
 10. VIII.          PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
 11. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie internetowej Organizatora www [www.4fun.tv] o autorze Filmu lub Zdjęcia nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
 12. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Filmu lub Zdjęcia Laureata.
  1. IX.          ODBIÓR NAGRÓD
  2. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie Organizatora. Realizacja praw z Nagrody jest możliwa wyłącznie do 31.03.2016r.
  3. Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
  4. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
  5. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
  6. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.
  7. X.          REKLAMACJE
  8. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
  9. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
  10. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
  11. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
  12. XI.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  13. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
  14. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści wyrażonych w Filmie albo utrwalonych na Zdjęciu oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania z Filmu lub Zdjęcia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.
  15. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
  16. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
  17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Kon informowani poprzez stronę www.[www.4fun.tv].
  18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Filmy
  19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
  20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
  21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „TŁUSTY KONKURS”

 

 1. I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem konkursu pod nazwą „TŁUSTY KONKURS” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Fundatorem nagród jest 4FUN.TV  (zwana dalej „Fundatorem”).
 4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.
 5. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji mobilnej „4FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.
 6. II.          CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od  27 stycznia 2016 roku od godz. 00:00, do 02.02, 2016 roku do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

 1. III.          WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (dalej zwane „Uczestnikiem Konkursu”):

a.)         pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

b.)        innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c.)         osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 1. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które:

a.)    posiadają dostęp do Aplikacji oraz wyraziły zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu Aplikacji oraz Regulaminu Konkursu, oraz prześlą za pośrednictwem Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu krótkie wideo (od 10 do 20 sekund) nawiązujące do zadania konkursowego „Nagraj swój oryginalny sposób na zjedzenie pączka” (dalej zwanego „Filmem”) lub

b.)      prześlą w Czasie Trwania Konkursu zdjęcie nawiązujące do zadania konkursowego „Nagraj swój oryginalny sposób na zjedzenie pączka” (dalej zwanego „Zdjęciem”).

 1. Filmy lub Zdjęcia można wyłącznie przesyłać za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Przesłanie Filmu (zdefiniowanego poniżej) lub Zdjęcia (zdefiniowanego poniżej) jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
 3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 4. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Aplikacji, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik, który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody. 

 5. IV.          KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

 1. V.          NAGRODY W KONKURSIE
 2. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”):

       a) 100 pączków zakupionych przez 4FUN.TV w wybranym przez zwycięzcę konkursu miejscu.

          Maksymalna wartość nagrody nie może przekroczyć 250 zł. brutto.

 1. Organizator będzie wyłaniał 1 zwycięzcę konkursy i zawiadamiał Laureatów o Nagrodzie w sposób określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.
 2. Filmy oraz Zdjęcia Laureatów będą publikowane przez Organizatora w audycjach nadawanych w programie telewizyjnym 4FUN.TV oraz przez Fundatora na jego profilu w portalu społecznościowym Facebook, na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Organizator oraz Fundator decydują według własnego uznania o częstotliwości i okresie takich publikacji.
 3. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
 4. VI.          PRZEBIEG KONKURSU
 5. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod adresem [www.4fun.tv] oraz w siedzibie Organizatora.
 6. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:

a.)  przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Filmu za pośrednictwem Aplikacji, lub

b.) przysłanie w Czasie Trwania Konkursu Zdjęcia za pośrednictwem Aplikacji.

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
 2. Zgłoszenia Filmów i Zdjęć do Konkursu odbywa się poprzez Aplikację. Do wzięcia udziału w Konkursie wymagane jest wysłanie przynajmniej 1 (jednego) Filmu lub Zdjęcia.
 3. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.
 4. Filmy i Zdjęcia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (dalej zwany „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru Filmu lub Zdjęcia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia pierwszeństwa i kolejności zgłoszenia do Konkursu.
 5. Laureaci zostaną wyłonieni rzez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze Filmy i Zdjęcia, odpowiadające zadaniu konkursowemu.
 6. VII.          PRZESYŁANIE FILMÓW ORAZ ZDJĘĆ
 7. W związku z faktem, że Filmy oraz Zdjęcia będą przesyłane za pośrednictwem Aplikacji, zastosowanie w zakresie wymogów, jakim muszą odpowiadać Filmy oraz Zdjęcia, określa Regulamin Aplikacji. Naruszenie tych wymogów uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.
 8. Przesłanie Filmu lub Zdjęcia w ramach Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi praw do korzystania z Filmu lub Zdjęcia na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
 9. Laureat Konkursu udziela Fundatorowi w zamian za ufundowaną Nagrodę, na okres 5 (pięciu) lat od otrzymania informacji o nagrodzeniu Uczestnika Konkursu Nagrodą, nieograniczoną terytorialnie licencję, uprawniającą Fundatora do korzystania z Filmu lub Zdjęcia poprzez jego publiczne udostępnianie na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienie Filmu lub Zdjęcia, tj. wprowadzanie do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne zwielokrotnianie Filmu lub Zdjęcia każdą techniką, obróbkę redakcyjną lub komputerową.
 10. VIII.          PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
 11. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż w procesie rejestracji na potrzeby korzystania z Aplikacji. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym 4FUN.TV, na stronie internetowej Organizatora www [www.4fun.tv] o autorze Filmu lub Zdjęcia nagrodzonego w Konkursie, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
 12. Laureat Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundatora w celu zamieszczenia informacji przez Fundatora o Laureacie na jego profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z publicznym udostępnieniem przez Fundatora Filmu lub Zdjęcia Laureata.
  1. IX.          ODBIÓR NAGRÓD
  2. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem Aplikacji. Wiadomość o przyznaniu Nagrody będzie zawierała informację o sposobie jej odbioru i realizacji praw z niej wynikających. Odbiór Nagrody wymagał będzie spełnienia warunków określonych na stronie Organizatora. Realizacja praw z Nagrody jest możliwa wyłącznie do 04.02.2016 roku.
  3. Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
  4. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
  5. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
  6. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent). Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.
  7. X.          REKLAMACJE
  8. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
  9. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
  10. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
  11. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
  12. XI.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  13. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
  14. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz dodatkowo Regulamin Aplikacji w zakresie, w jakim dotyczy treści wyrażonych w Filmie albo utrwalonych na Zdjęciu oraz w zakresie, w jakim Organizator uprawniony jest do korzystania z Filmu lub Zdjęcia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Aplikacji.
  15. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
  16. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
  17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Kon informowani poprzez stronę www.[www.4fun.tv].
  18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają Filmy lub Zdjęcia.
  19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
  20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
  21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń do Konkursu. 

 

REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ Z BABCIĄ”

 

 I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „DZIEŃ Z BABCIĄ” (dalej zwanego „Konkursem”) jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A, (00-728), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.063.500 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji Konkursu.
 4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem:

 

a)      aplikacji mobilnej „4 FUN APP” (dalej zwanej „Aplikacją”) dostępnej na telefony komórkowe i tablety w sklepach internetowych „Apple Store” oraz „Google Play” i funkcjonującej w oparciu o „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP” (dalej zwany „Regulaminem Aplikacji”). Aplikacja jest pobierana nieodpłatnie z wyżej wymienionych sklepów.

 

b)      Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora (http://4fun.tv/news/dzienzbabcia.html)

 

II.          CZAS TRWANIA KONKURSU

 

Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 15 stycznia 2016 roku od godz. 00:00, do 24 stycznia 2016 roku do godz. 23.59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

 

 

 

III.          WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) z wyłączeniem (da