Obowiązek informacyjny

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), spółka pod firmą 4FUN sp. z o.o z siedzibą w Warszawie informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 4FUN sp. z o.o

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka pod firmą 4FUN sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000615592, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 5213732971, której kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych (dalej zwana „Spółką”)
 2. Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanego „RODO”),
  2. w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę i ewentualnie podmioty z nią współpracujące treści marketingowych w sposób i zakresie, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub w obronie przed roszczeniami w trakcie świadczenia usług drogą elektroniczną po zaprzestaniu ich świadczenia - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz 4FUN sp. z o.o w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Pani/Pana,
  2. podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
  3. operatorzy pocztowi i kurierzy,
  4. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – do czasu wycofania zgody, (iii) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (4FUN sp. z o.o, Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa) lub elektronicznej (wiadomość email na adres [email protected]).
 9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) i pkt. 3 lit. b) powyżej ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 11. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną.
Materiały do pobrania Dostępność kanałów Kontakt Regulaminy konkursów Logotypy 4FUN Prywatność Obowiązek informacyjny Regulamin serwisu Informacje o nadawcy
FCBBridge2fun Screen Network naEKRANIE
2022 4FUN sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.