News

Konkurs: „Zgarnij zestaw klocków LEGO!” - regulamin

Konkurs: „Zgarnij zestaw klocków LEGO!” - regulamin

fot. materiały własne

Reklama
Reklama
placeholder

REGULAMIN KONKURSU „Zgarnij zestaw klocków LEGO!”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Zgarnij zestaw klocków LEGO” (dalej zwany „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.238.962,00 złotych, opłacony w całości (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).
 3. Fundatorem Nagród (zdefiniowanych poniżej) w Konkursie jest Organizator Konkursu.
 4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej zwanej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Organizator Konkursu.
 5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.4fun.tv.
 6. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem Konkursu”).
 7. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest skuteczne zgłoszenie do udziału w Konkursie w sposób określony w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym jego warunki.
 10. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email Organizatora Konkursu: [email protected], a w przypadku kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres email: [email protected].
 11. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 12. Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 13. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 14. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: Messengera 4FUN.TV na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.messenger.com/t/4FUN.TV). Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez podmiot prowadzący serwis społecznościowy „Facebook”. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 15. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora Konkursu o każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi Konkursu w celu otrzymania Nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres email: [email protected].
 16. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 17. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny osób należących do wszystkich ww. kategorii. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 18. Konkurs trwa od dnia 17 marca 2020 roku od godziny 9:00 do dnia 2 kwietnia 2020 roku do godziny 12:00 (dalej zwany „Czasem Trwania Konkursu”).
 19. Czas dokonywania zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 17 marca 2020 roku od godziny 06:00 do dnia 31 marca 2020 roku do godziny 11:00 (dalej zwany „Czasem zgłoszeń do Konkursu”).

§ 2. Warunki techniczne związane z udziałem w Konkursie

Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów lub (w zależności od zasad organizacji Konkursu) dostęp do poczty elektronicznej lub odpowiedniej aplikacji lub komunikatora internetowego. W przypadku gdy warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Konkursie jest dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, wymagana jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Starsze od aktualnych wersji wersje przeglądarek, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni. W przypadku gdy warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Konkursie jest dostęp do konkretnej aplikacji lub określonego komunikatora internetowego, zostaną one wskazane w treści niniejszego Regulaminu.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Zgłoszeń do Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
 1. nagrać kreatywne video o czasie trwania do 15 sekund (25 mb) przedstawiające dziecko myjące w prawidłowy i dokładny sposób ręce (dalej zwaną „Pracą konkursową”), oraz
 2. przesłać zgłoszenie za pośrednictwem Messengera 4FUN.TV na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.messenger.com/t/4FUN.TV), oraz
 3. zaakceptować Regulamin.

§ 4

Praca konkursowa

   1. Zgłoszona Praca konkursowa do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.
   2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace konkursowe wolne od wad prawnych oraz tylko prace w formie video do 15 sekund (25MB).
   3. Uczestnik w czasie trwania konkursu może przesłać dowolną ilość Prac konkursowych.

§ 5 Nagrody w Konkursie

 1. Organizator Konkursu przyzna łącznie 10 (słownie: dziesięć) nagród w Czasie Trwania Konkursu (każda nagroda zwana jest „Nagrodą”).
 2. Nagrody w Konkursie stanowią następujące klocki LEGO:

a.) LEGO Star Wars Rebeliancki myśliwiec A-Wing o wartości 73,00 (słownie: siedemdziesiąt trzy) złotych,

b.) LEGO DISNEY FROZEN Wyprawa Elsy o wartości 115,00 (słownie: sto piętnaście) złotych.

 1. Nagrody w Konkursie, jako, że ich wartość nie przekracza kwoty 2.000,00 (dwa tysiące) złotych, ze względu na charakter Konkursu, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6. Zasady przyznawania i wydawania Nagród

 1. Organizator Konkursu kieruje się przy ocenie Prac konkursowych kryterium subiektywnie postrzeganej kreatywności i oryginalności Pracy konkursowej.
 2. Organizator Konkursu zawiadomi Laureata Konkursu w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem Messengera 4FUN.TV na portalu społecznościowym „Facebook”.
 3. Laureaci Konkursu, którym przyznane zostaną Nagrody, zostaną ogłoszeni w dniu 2 kwietnia 2020 roku na stronie internetowej 4FUN.TV (https://4fun.tv/konkursy).
 4. Nagroda zostanie doręczona Laureatowi Konkursu poprzez kuriera na adres podany przez Laureata Konkursu.
 5. Nie odebranie Nagrody w terminie 2 (dwóch) dni od próby jej doręczenia oznacza wygaśnięcie prawa do otrzymania Nagrody. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Konkursu.
 6. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.
 7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego Laureata Konkursu.
 8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Laureata Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z Laureatem Konkursu lub odebranie przez niego Nagrody.

§ 7.

Udzielenie licencji na korzystanie z Pracy konkursowej udostępnionej Organizatorowi Konkursu. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora Konkursu

 1. Z chwilą przesłania Organizatorowi Konkursu Pracy konkursowej Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu, w odniesieniu do Pracy konkursowej, która jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na okres 5 (pięciu) lat. Licencja ta uprawnia Organizatora Konkursu do korzystania z Pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie dowolną techniką w zakresie określonym w niniejszym ustępie oraz (ii) publiczne udostępnienie i rozpowszechnianie na fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym „Facebook”, nadawanie Pracy konkursowej w programach telewizyjnych: 4FUN.TV, 4FUN DANCE i 4FUN GOLD oraz na stronie internetowej: https://4fun.tv/konkursy. W celu uniknięcia wątpliwości, Uczestnik Konkursu potwierdza, że udzielona licencja obejmuje m.in. zgodę na dokonanie przez Organizatora Konkursu wszystkich czynności koniecznych dla publicznego udostępnienia oraz rozpowszechnienia Pracy konkursowej w sposób określony w Regulaminie, w szczególności, wprowadzania Pracy konkursowej do sieci komputerowych, sieci Internet oraz obróbki redakcyjnej lub komputerowej Pracy komputerowej. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się również do niewykonywania autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej w stosunku do Organizatora Konkursu, w szczególności prawa do integralności.
 2. Z chwilą przesłania Organizatorowi Konkursu Pracy konkursowej Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu zgody na rozpowszechnianie utrwalonego w Pracy konkursowej swojego wizerunku oraz wizerunku osób małoletnich, w stosunku do których sprawuje władzę rodzicielską lub opiekę, poprzez rozpowszechnianie Pracy konkursowej na fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym „Facebook”, nadawanie Pracy konkursowej w programach telewizyjnych: 4FUN.TV, 4FUN DANCE i 4FUN GOLD oraz na stronie internetowej: https://4fun.tv/konkursy oraz oświadcza, że w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby małoletniej, w stosunku do której nie sprawuje władzy rodzicielskiej lub nie jest opiekunem, posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na rozpowszechnianie wizerunku małoletniego w sposób określony w niniejszym ustępie.
 3. Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu korzystania oraz rozpowszechniania Pracy konkursowej przez Organizatora Konkursu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 4. Jeżeli po rozpowszechnieniu przez Organizatora Konkursu Pracy konkursowej, zgłoszone zostaną zarzuty lub roszczenia przez osobę podającą się za autora Pracy konkursowej lub podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej lub przez osobę twierdzącą, że dysponuje prawami do wizerunku utrwalonego w Pracy konkursowej, Organizator Konkursu informuje o tym Uczestnika Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy poprzez kontakt z osobą zgłaszającą zarzuty lub roszczenia i poinformowania o tym Organizatora Konkursu. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie wyjaśni sprawy w terminie 3 (trzech) dni od przesłania Uczestnikowi Konkursu informacji o zgłoszonych roszczeniach lub zarzutach i nie potwierdzi powyższego przesyłając zwrotną informację Organizatorowi Konkursu, prezentacja Pracy konkursowej oraz przyznanie Nagrody oraz uczestnictwo w Konkursie może zostać zawieszone przez Organizatora Konkursu do wyjaśnienia sprawy. Natomiast jeżeli Uczestnikowi Konkursu nie uda się zakończyć sprawy i przesłać stosownego potwierdzenia do Organizatora Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni od przesłania Uczestnikowi Konkursu informacji o zgłoszonych roszczeniach lub zarzutach, Organizator Konkursu może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. Organizator Konkursu nie odpowiada za naruszenia autorskich praw majątkowych, praw osobistych, dóbr osobistych lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem oraz rozpowszechnianiem przez Organizatora Konkursu Pracy konkursowej w sposób określony w Regulaminie, a w przypadku skierowania roszczeń bezpośrednio do Organizatora Konkursu, Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora Konkursu od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia wyżej wymienionych praw.

§ 8.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym na adres ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, z dopiskiem „Oglądaj 4FUN DANCE oraz 4FUN GOLD i zgarnij nagrody od LEGO! lub drogą elektroniczną na adres: [email protected].
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym na adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, bądź w formie wiadomości email, w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną.

§ 9.

Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi 4.238.962,00 złotych, opłacony w całości.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora Konkursu można się skontaktować poprzez email: [email protected].
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu (imię i nazwisko, adres email, dane podane w celu wydania Nagrody) będą przetwarzane:
 1. w celach niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu, przyznania Nagród, zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem Konkursu, poinformowania o przyznaniu Nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń związanych z Konkursem, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz
 2. w celach niezbędnych do wykorzystania, w tym rozpowszechnienia wizerunku Uczestnika Konkursu oraz wizerunku osób małoletnich, w stosunku do których sprawuje władzę rodzicielską lub opiekę, na podstawie zgody Uczestnika Konkursu otrzymanej przez Organizatora Konkursu, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, wynikających w szczególności z przepisów prawa konsumenckiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 1. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem Konkursu – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – w zakresie świadczonych na rzecz Organizatora Konkursu  usług (np. podwykonawcy, kurierzy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Organizatora Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Czas Trwania Konkursu, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Uczestnik Konkursu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody oraz Umowy Uczestnik Konkursu ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagród.

§ 10.

Wykluczenie z udziału w Konkursie

 1. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku:
 1. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych,
 2. nie spełnienia przez Uczestnika Konkursu dowolnego warunku określonego w § 4 ust. 1 powyżej,
 3. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu.
 1. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile Organizator Konkursu ustali dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody przyczyny wykluczenia wskazanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący Laureatem Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu oraz przyczynach wykluczenia.

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Organizator Konkursu nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń) dotyczących Umowy w związku z przystąpieniem przez Uczestnika Konkursu i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania takich sporów z konsumentami.
 2. W związku z obowiązkiem informacyjnym ciążącym na Organizatorze Konkursu, Organizator Konkursu informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów drogą elektroniczną pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową służącą do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej. Organizator Konkursu informuje jednakże, że nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z udziałem w Konkursie, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Organizator Konkursu informuje, że konsument może uzyskać bezpłatną pomoc
  w sprawie sporu pomiędzy konsumentem a Organizatorem Konkursu, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (
  www.uokik.gov.pl).
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Reklama
placeholder
Zobacz też
2022 4FUN sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.